Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Najważniejsze wiadomości - Irlandia: kraj w sercu europejskiej informatyki

Irlandia, chociaż geograficznie zlokalizowana na obrzeżach UE, z punktu widzenia technologii TIK mieści się w samym sercu europejskiego przemysłu cyfrowego. Według stowarzyszenia branżowego ICT Ireland, irlandzki przemysł TIK nie tylko świetnie prosperuje, ale także wciąż się rozwija. 9 z 10 największych światowych korporacji posiada swoje oddziały w Irlandii. Czy branża informatyczna będzie fundamentem odbudowy gospodarczej tego kraju?

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Irlandia z pewnością czerpie liczne korzyści z obecności dużych przedsiębiorstw z branży TIK. Zarówno korporacje obecne na rynku od dłuższego czasu, takie jak Microsoft, HP oraz Google, jak i nowi gracze, np. Facebook i Twitter, mają swoje siedziby - obejmujące region EMEA - w Irlandii. Powodem powyższego stanu rzeczy są niskie podatki dla przedsiębiorstwo oraz wykwalifikowana siła robocza, której językiem ojczystym jest angielski. Irlandia posiada także wiele rodzimych, skutecznych firm z branży TIK, stworzonych na bazie rozbudowanej wiedzy oraz zaplecza badawczego licznych irlandzkich uniwersytetów i instytutów badawczych w dziedzinie informatyki i technik komunikacyjnych. Irlandia pragnie wzmocnić swe kompetencje w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie TIK poprzez uczestnictwo w finansowanych przez UE programach badawczych, w celu sprawienia, by informatyka stała się siłą napędową przyszłego wzrostu gospodarczego. Kompetencje badawcze Tyndall National Institute na Uniwersytecie w Cork cieszy się szczególną renomą ze względu na swoje kompetencje i prowadzone przez siebie badania z zakresu TIK. Instytut Tyndall szczyci się imponującymi osiągnięciami w zakresie uczestnictwa oraz koordynacji licznych projektów realizowanych podczas Siódmego Programu Ramowego UE (7PR). Przykładowo, dzięki doświadczeniu w dziedzinie mikrosystemów oraz nanoelektroniki, Instytut Tyndall jest obecnie koordynatorem trzech projektów prowadzonych pod egidą 7PR. Celem projektu ARROWS (1) jest stworzenie "spektrometru masowego bazującego na elektroforezie kapilarnej / chromatografii cieczowej" ('Capillary-electrophoresis/liquid-chromatography mass spectrometer' - CE/LC-MS), umieszczonego na pojedynczym mikroukładzie, pozwalającego badać żywność, napoje oraz próbki pobrane od pacjentów. Tymczasem uczestnicy projektu Heart-e-Gel (2) opracowują nowatorskie siłowniki, wykorzystujące zdolność niektórych materiałów do kilkukrotnego zwiększania i zmniejszania swej objętości pod wpływem przepływu prądu elektrycznego o niskim napięciu. Powyższa technologia mogłaby być stosowana do naprawiania uszkodzonych naczyń krwionośnych oraz wykorzystywana przez urządzenia służące do udrażniania arterii. Irlandzkie MŚP o nazwie Creganna-Tactx Medical, będące uczestnikiem projektu Heart-e-Gel, pragnie zastosować pewnego dnia powyższą technologię w nowatorskich, minimalnie inwazyjnych urządzeniach medycznych. W ramach projektu SQWIRE (3) trwają natomiast prace nad krzemowymi tranzystorami wyposażonymi w druty kwantowe, które być może zrewolucjonizują przemysł elektroniczny. Pracownicy Instytutu Tyndall dowiedli zarówno teoretycznie, jak i eksperymentalnie, że możliwe jest wyprodukowanie tranzystorów bazujących na nano-drutach korzystając z substratów typu krzem-na-izlolatorze. Te nowatorskie urządzenia posiadają właściwości elektryczne porównywalne do zwykłych tranzystorów, lub wręcz lepsze. Obecnie uczestnicy projektu pracują nad usprawnieniem procesu produkcji oraz nad przetestowaniem powyższej technologii. Instytut Tyndall posiada także szerokie kompetencje w zakresie fotoniki i stoi na czele trzech projektów badawczych w tej dziedzinie: (PhastID (4), Biancho (5) oraz C-3PO (6)). Uczestnicy powyższych projektów badają zastosowania fotoniki w medycynie oraz w telekomunikacji niskoprądowej, będącej potencjalnie lukratywną branżą, ze względu na rosnącą atrakcyjność proekologicznych technologii TIK. Chociaż Instytut Tyndall odgrywa ważną rolę wśród irlandzkich jednostek badawczo-rozwojowych, nie stanowi w tym odosobnionego wyjątku. W sumie 26 projektów realizowanych pod egidą 7PR koordynowanych jest przez irlandzkie organizacje. Przykładowo pracownicy Politechniki Waterford ('Waterford Institute of Technology') specjalizują się w zagadnieniach związanych z poufnością, bezpieczeństwem oraz niezawodnością Internetu przyszłości. Politechnika Waterford była koordynatorem ośmiu projektów realizowanych w ramach 7PR, a także przewodzi ogólnoeuropejskiej inicjatywie EFFECTS+ (7), mającej na celu budowanie więzi oraz wspieranie wymiany wiedzy pomiędzy finansowanymi ze środków UE projektami badawczymi dotyczącymi poufności i bezpieczeństwa. Niewielki kraj, istotni gracze Nawet gdy nie pełnią roli koordynatora, wiodące irlandzkie uniwersytety oraz instytucje badawcze do spraw TIK wnoszą wkład na rzecz fundamentalnych badań naukowych prowadzonych w ramach szeregu zakrojonych na szeroką skalę projektów. Przykładowo, Trinity College Dublin był jednym z największych uczestników projektu N4C (8), którego celem było opracowanie i przetestowanie alternatywnych technologii sieciowych, z myślą o obszarach Europy nieposiadających łączy informatycznych o dużej przepustowości. Irlandia zdaje sobie sprawę, że wzrost gospodarczy uzależniony jest od dostępności Internetu przyszłości dla wszystkich obywateli, nie tylko mieszkańców miast i obszarów, na których zainstalowano szybkie łącza. Dlatego uczestnicy projektu N4C skupili się na rozwijaniu architektury "sieci odpornych na przerwy w transmisji i zakłócenia" ('Delay and disruption-tolerant networking' - DTN) oraz powiązanych z nią technologii, których wdrożenie pozwoli polepszyć łączność na obszarach prowincjonalnych. Trinity College Dublin odpowiedzialny był za dwa kluczowe pakiety robocze, w ramach których stworzono oprogramowanie i specjalistyczne urządzenia przeznaczone dla systemów DTN. Podczas powyższych prac uniwersytet ściśle współpracował z firmą Intel Ireland, tworząc i testując niektóre z ultra-przenośnych, energooszczędnych urządzeń, w tym zasilany bateriami słonecznymi "router DTN przeznaczony dla obszarów wiejskich", oferujący szeroką gamę opcji w zakresie łączności bezprzewodowej oraz zaawansowanego zarządzania zasilaniem, umożliwiających ograniczenie zużycia energii. Równiez University College Galway zaangażowany był w projekt, którego uczestnicy stawiali czoła wyzwaniom dotyczącym zapewnienia dostępu do Internetu społecznościom zamieszkującym wiejskie i prowincjonalne obszary Irlandii, w celu przeciwdziałania e-wykluczeniu oraz wspierania rozwoju przedsiębiorstw. Uczestnicy projektu FAST (9) zdają sobie sprawę z kluczowej roli modelu "prosumenta" (producenta-konsumenta) oraz z roli mikro-przedsiębiorstw jako przyszłych dostawców usług z zakresu dostępu do Internetu. Uczestnicy projektu FAST obrali odgórne, zorientowane na użytkownika podejście, w celu stworzenia nowego środowiska programowania wizualnego, które ułatwia programistom tworzenie interfejsów użytkownika oraz aplikacji korzystających ze złożonej logiki biznesowej, zapewnianej przez semantyczne usługi sieciowe. Partnerzy projektu zademonstrowali swe prace poprzez stworzenie szeregu tak zwanych "kompilacji biznesowych" ('enterprise mashups'). University College Dublin korzysta obecnie ze środowiska FAST koordynując projekt Puzzled by Policy , finansowany w ramach inicjatywy ICT PSP , pod egidą Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Uczestnicy projektu "Puzzled by Policy" zbudowali, w oparciu o infrastrukturę FAST, platformę umożliwiającą użytkownikom geograficzne porównywanie poglądów na temat emigracji z unijnymi wytycznymi w tym zakresie, a także z opiniami stosownych podmiotów. Użytkownicy są następnie zachęcani do prowadzenia dyskusji na temat tych aspektów polityki imigracyjnej, co do których mają silnie sprecyzowane poglądy. W pracach badawczych uczestniczą jednak nie tylko uniwersytety. Irlandzka firma Cora Tine Teoranta otrzymała 9% wartości budżetu w zamian za uczestnictwo w realizowanym pod egidą 7PR projekcie E-Stars (10). Celem uczestników powyższego projektu jest zwiększenie zdolności sensorycznych i komunikacyjnych w autonomicznych, inteligentnych mikrosystemach, dzięki zintegrowanej, trójwymiarowej baterii o dużej pojemności. Zatrudniająca zaledwie 25 osób firma Cora Tine Teoranta, zlokalizowana na wiejskim i stosunkowo odizolowanym obszarze Donegal, integrowała powyższe rozwiązanie z oferowanym przez siebie systemem zdalnego monitorowania temperatury i zdarzeń, zwanym Kelsius. Siła w liczbach By wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego, drzemiący w rozwiniętej strukturze badawczo-rozwojej w dziedzinie TIK Irlandia doceniła znaczenie synergicznej współpracy opartej na wzajemnym wsparciu. Temu niewielkiemu - i wciąż w dużym stopniu rolniczemu - krajowi często trudno jest osiągnąć niezbędną masę krytyczną w zakresie badań naukowych, jednak luki w wiedzy i zasobach można uzupełnić skuteczną współpracą i wymianą wiedzy. Uczestnictwo w europejskich inicjatywach badawczych oraz inwestycje w zasoby B+R, umożliwiane przez fundusze unijne, mogą okazać się bardzo skuteczną strategią na drodze do odbudowy gospodarczej Irlandii i jej przyszłego rozwoju. --- Projekty opisane w niniejszym artykule uzyskały wsparcie w ramach działania na rzecz wspierania technologii TIK, będącego częścią Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ('Competitiveness and Innovation Programme') lub w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). (1) "Zaawansowane badania w dziedzinie mikrosystemów z myślą o analizie rzeczywistych próbek klinicznych, żywnościowych, środowiskowych oraz odpadowych" ('Advanced interfaced micro-systems research for analysis of real-world clinical, food, environmental and waste samples') (2) "Integracja mikrosystemów w oparciu o elektroaktywne żele polimerowe, z myślą o zastosowaniach sercowo-naczyniowych" ('Microsystem integration based on electroactive polymer gels for cardiovascular applications') (3) "Tranzystory krzemowe bazujące na drutach kwantowych" ('Silicon Quantum Wire Transistors') (4) "Niezawodne i niedrogie fotonowe czujniki krystaliczne w kontekście ambulatoryjnego dniagnozowania chorób" ('Robust, affordable photonic crystal sensors for point-of-care disease diagnostics') (5) "Odporne na działanie wysokich temperatur komponenty wykonane z tlenku bizmutu oraz z azotków" ('Bismide and nitride components for high temperature operation') (6) "Bezbarwne i nieprzegrzewające się komponenty przeznaczone dla sieci optycznych zasilanych niskimi prądami" ('Colourless and coolerless components for low power optical networks') (7) "Europejska platforma na rzecz Internetu przyszłości - zgodność, zaufanie, bezpieczeństwo oraz ochrona prywatności dzięki skutecznemu klastrowaniu" ('European framework for future internet - compliance, trust, security and privacy through effective clustering') (8) "Technologie sieciowe przeznaczone dla obszarów prowincjonalnych: architektura, środowiska testowe oraz innowacyjna współpraca" ('Networking for communications challenged communities: architecture, test beds and innovative alliances' (9) "Szybkie i zaawansowane narzędzia do projektowania interfejsów użytkownika" ('Fast and advanced storyboard tools') (10) "Wydajne, inteligentne systemy charakteryzujące się ulepszonym magazynowaniem energii" ('Efficient smart systems with enhanced energy storage') Użyteczne odnośniki: - Informacje na temat 7PR w bazie danych CORDIS - Informacje na temat inicjatywy CIP w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu ARROWS w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu Heart-e-Gel w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu Sqwire w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu PhastID w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu Biancho w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu C-3PO w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu Effects+ w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu N4C w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu FAST w bazie danych CORDIS - Informacje na temat projektu E-Stars w bazie danych CORDIS Odnośne publikacje: - Krajowe Punkty Kontaktowe 7PR w Irlandii