Skip to main content

Marine Protected areas as a tool for ecosystem conservation and fisheries management

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ochrona i zarządzanie ekosystemami morskimi

Celem projektu "Morskie obszary chronione jako narzędzie ochrony ekosystemów i zarządzania łowiskami" (Protect) było opracowanie porad dla twórców polityki oraz metod określania potencjalnej skuteczności różnych morskich obszarów chronionych w dziedzinie zarządzania łowiskami I ochrony przyrody.

Zmiana klimatu i środowisko

Morskie obszary chronione są ustanawiane w celu ochrony wrażliwych gatunków i ekosystemów przed skutkami rybołówstwa. Każdy taki obszar ma swoją odrębną specyfikę związaną z otoczeniem prawnym, politycznym i ekologicznym oraz ze sposobem eksploatacji zasobów morskich. Obszary chronione są najczęściej wyznaczane na tarliskach lub w delikatnych siedliskach, takich jak rafy koralowe na wodach głębokich, celem ochrony przed uszkodzeniami powodowanymi przez kutry. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy Protect stworzono szereg naukowych narzędzi do monitorowania i oceny wpływu morskich obszarów chronionych na morskie ekosystemy i łowiska. Badano także wpływ różnych poziomów ochrony, w tym skutki społeczno-ekonomiczne morskich obszarów chronionych, na lokalne społeczności rybackie. Badacze przeanalizowali trzy różne studia przypadków, każdy dotyczący innego rodzaju ekosystemu morskiego i innych przyczyn ustanowienia obszaru chronionego. Studia poświęcone były wędrownemu dorszowi bałtyckiemu (Gadus morhua), żyjącemu w Morzu Północnym dobijakowi i żywiącym się nim rybom i ptakom, a także głębinowym rafom koralowym. Naukowcy oceniali morskie obszary chronione pod względem ich umiejscowienia, wielkości i cech ekosystemów, a także struktury zarządzania i poziomu regulacji działalności człowieka. Opracowano badania przypadków, aby określić potencjalne korzyści, jakie można by osiągnąć dzięki ochronie eksploatowanych populacji ryb i ważnych siedlisk. Z uwagi na rosnące znaczenie ochrony siedlisk i gatunków morskich na arenie międzynarodowej, morskie obszary chronione stają się nie tylko domeną nauki, ale także międzynarodowej polityki morskiej. Inicjatywy, takie jak Protect, mogą stanowić dogodną podstawę dla zakładania morskich obszarów naukowych, z powodzeniem łączącą naukę i politykę. Tym samym projekt Protect przyczyni się do ochrony cennych ekosystemów morskich, zasobów rybnych oraz lokalnych społeczności, które z nich korzystają.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania