European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

OPEN HOUSE - Benchmarking and mainstreaming building sustainability on the EU based on transparency and openness (open source and availability) from model to implementation

Article Category

Article available in the following languages:

Ekologiczne budynki wkraczają do głównego nurtu

Dzięki połączeniu narzędzi oceny opartych na normach europejskich powstał ogólnounijny program analizy zrównoważonych budynków. W ramach finansowanej ze środków UE inicjatywy stworzono przejrzystą metodologię, która będzie bardzo pomocna we wprowadzeniu ekologicznych budynków do głównego nurtu sektora.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W Europie i na świecie istnieje wiele metod oceny zrównoważoności budynków. Między tymi narzędziami występują jednak istotne różnice. Finansowany ze środków UE projekt OPEN HOUSE poświęcony był harmonizacji istniejących narzędzi oceny zrównoważonych budynków oraz opracowaniu ujednoliconej metodologii oceny opartej na normach europejskich. Metodologię tę przetestowano przy pomocy 67 studiów przypadków z 35 krajów Europy, aby określić możliwości jej zastosowania oraz uzyskać informacje, które pozwolą dalej ją rozwijać. Wskaźniki zrównoważoności wykorzystane w studiach przypadków przeanalizowano za pomocą bezpłatnego internetowego narzędzia oceny, opracowanego w ramach projektu. Weryfikacja przez przeszkolonych specjalistów potwierdziła, że narzędzia i wytyczne są przydatne, przyjazne użytkownikom i skuteczne. Pierwszą wersję metodologii OPEN HOUSE udoskonalono w oparciu o informacje pochodzące z weryfikacji studiów przypadków, inicjatywy SUPERBUILDINGS oraz międzynarodowych komitetów normalizacyjnych. Wagę każdego wskaźnika oparto na przejrzystej metodologii, uwzględniając jego znaczenie pod względem zakresu, intensywności i czasu trwania. Następnie wagę wskaźnika dostosowano w taki sposób, aby odpowiadała lokalnym priorytetom, istniejącym programom krajowym oraz wymaganiom władz lokalnych. Projekt OPEN HOUSE ułatwi wprowadzenie na poziomie ogólnoeuropejskim ujednoliconej metodologii oceny, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych i umożliwiającej stałe ulepszanie. Cały sektor budowlany oraz prawodawcy i organy normalizacyjne zyskają skuteczny instrument umożliwiający poprawę zrównoważoności w biznesie, jak i polityce. Metodologia ta pozwoli architektom, inżynierom i właścicielom na łatwą i niezawodną ocenę zrównoważoności budynków, a w efekcie na wprowadzenie stosownych udoskonaleń. Omawiany projekt przyczyni się zatem do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności, a tym samym umożliwi zmniejszenie kosztów zużycia wody i energii, a także ilości generowanych odpadów. Z kolei ubezpieczyciele zyskają możliwość lepszej analizy ryzyka, a władze lokalne określania wpływu nowych obiektów na środowisko. Ponadto, organizacje używające narzędzia w celu potwierdzenia przestrzegania zasad zrównoważonego budownictwa, mogą zyskać renomę jako odpowiedzialne społecznie. Projekt OPEN HOUSE przyczyni się w efekcie do rozwoju sektora budownictwa ekologicznego w całej Europie. Omawiana metodologia pozwoli ograniczyć negatywny wpływ na środowisko dzięki oszczędności wody i energii, a także poprawie jakości życia mieszkańców.

Słowa kluczowe

Ekologiczny budynek, zrównoważone budownictwo, narzędzie do oceny, sektor budowlany, metodologia oceny, analiza budynku, międzynarodowe normy, wskaźnik zrównoważoności, efektywność środowiskowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania