European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Facilitating Alternative Agro-Food Networks (AAFNs): Stakeholder Perspectives on Research Needs

Article Category

Article available in the following languages:

Wsparcie na rzecz lokalnych systemów żywnościowych

Wspieranie alternatywnych sieci rolno-spożywczych (AAFN) może przynieść wiele korzyści dla społeczeństwa, począwszy od poprawy dystrybucji zrównoważonej żywności po umocnienie ducha wspólnoty.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Lokalne systemy żywnościowe (LFS), bardziej współczesne podejście do koncepcji łańcucha żywnościowego, stanowią bardziej zrównoważoną alternatywę dla konwencjonalnych systemów zaopatrzenia w żywność i niosą ze sobą wiele korzyści. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Usprawnianie alternatywnych sieci rolno-spożywczych (AAFN): spojrzenie zainteresowanych stron na potrzeby badawcze" (FAAN) zbadano polityki i czynniki, które kształtują systemy rolno-spożywcze, zwłaszcza LFS. Przeprowadzono wspólne badania w zakresie LFS angażujące pięć zespołów krajowych z Francji, Węgier, Austrii, Polski i Zjednoczonego Królestwa. W projekcie przedstawiono zarys korzyści społecznych LFS, lokalnego rozwoju gospodarczego i współpracy społecznej, które znacznie wykraczają poza zwyczajną dystrybucję żywności. Polityki krajowe i unijne zarówno ułatwiały postęp LFS, jak i w nim przeszkadzały, a zespół projektu postanowił zbadać tę kwestię. Skupiono się na badaniu studiów przypadków, które ujawniły rozmaite strategie stosowane w różnych kontekstach, aby zbadać korzystne polityki i zająć się tymi niekorzystnymi. Zespół projektu FAAN wygenerował zalecenia w sprawie tego, jak polityki mogłyby wzmocnić LFS w przyszłości, na przykład poprzez usprawnienie tworzenia sieci współpracy, ułatwienie wymiany informacji, usprawnienie finansowania i złagodzenie regulacji prawnych. W projekcie przyjrzano się także temu, jak zaprojektować i ocenić "współpracę badawczą" na szczeblu europejskim, która obejmuje różne podmioty, podkreślając znaczenie wzajemnego zrozumienia jako podstawy zintegrowanej produkcji wiedzy. Aby wesprzeć perspektywę solidnego ruchu LFS w Europie, w ramach projektu opublikowano broszurę dla osób już zaangażowanych w LFS. Celem publikacji było także skupienie się na potrzebach agencji rządowych, decydentów i zainteresowanych stron, które chcą wprowadzić LFS do swoich społeczności lub państw. Ostatecznie, większa rozpoznawalność LFS oraz wartości, jaką niesie społeczeństwu, pozwoli obywatelom i rządom spojrzeć na systemy rolno-spożywcze w sposób znacznie bardziej holistyczny i zrównoważony.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania