Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Story

Article available in the following languages:

Najważniejsze wiadomości - Francuskie technologie TIK: Podłączeni do sieci

Francja, po części za sprawą wymagającego rynku, jest zaawansowanym technologicznie krajem o dużym popycie wewnętrznym. Nie dziwi zatem, że przedstawiciele francuskiej branży TIK oraz organizacji badawczo-rozwojowych uczestniczą w ponad połowie projektów 7PR TIK.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Długo przed powstaniem sieci WWW Francja posiadała system Minitel. W latach 80-tych dwudziestego wieku pozostałe kraje Europy patrzyły z zazdrością na Francuzów, którzy dzięki rozwiązaniu Minitel mogli kupować za pośrednictwem sieci bilety na pociąg, czy też sprawdzać stan swych kont bankowych. Francuzi uwielbiali to rozwiązanie, dlatego z radością przyjęli zarówno sieć WWW, jak i telefony komórkowe oraz inne nowinki technologiczne. Według najnowszych danych, sporządzonych przez Komisję Europejską w ramach Rankingu Strategii Cyfrowej, Francja plasuje się na trzecim miejscu w UE pod względem dostępności Internetu szerokopasmowego oraz na drugim miejscu pod względem tempa upowszechniania się tej technologii. Ponad połowa francuskiej populacji regularnie dokonuje zakupów przez Internet. Kraj ten ma pełną świadomość wartości dodanej i wygody zapewnianej przez technologie TIK. Biorąc pod uwagę tak zdrowy rynek konsumencki nie należy się dziwić, że organizacje badawczo-rozwojowe w tym kraju robią wszystko, by opracowywać innowacyjne usługi i systemy, które będą wspierać rynek TIK. Francja od początku uczestniczy w projektach i inicjatywach finansowanych przez UE, a udział tego kraju w Siódmym Programie Ramowym (7PR) nie jest wyjątkiem. Francuskie organizacje koordynowały ponad 150 projektów z około 1\;500 sfinansowanych dotychczas w ramach 7PR TIK. Organizacje te, począwszy od instytucji badawczych finansowanych ze środków państwowych, aż po MŚP i duże korporacje, uczestniczą w prawie połowie projektów 7PR TIK. Ten imponujący poziom zaangażowania pomaga Francji tworzyć wydajne mechanizmy transferu wiedzy oraz pozyskiwać dane na temat zewnętrznych rynków TIK. Lek dla mikroelektroniki Nie dziwi zatem, że finansowane ze środków państwowych Krajowe Centrum Badań Naukowych ('National Centre for Scientific Research' - CNRS) jest silnie zaangażowane w 7PR. CNRS było koordynatorem ośmiu projektów TIK, z których siedem jest nadal realizowanych. Projekty te dotyczyły tak zróżnicowanych dziedzin, jak medycyna i mikroelektronika. Przykładowo, projekt Thrombus (1) stanowi częściej zakrojonej na dużą skalę, europejskiej inicjatywy, której celem jest stworzenie "wirtualnego, fizjologicznego odpowiednika istoty ludzkiej". Idea uczestników projektu Thrombus polega na połączeniu ogromnej ilości danych generowanych przez firmy farmaceutyczne, przedsiębiorstwa produkujące urządzenia medyczne, a także zakłady opieki zdrowotnej z wydajnymi narzędziami i technikami TIK, w celu modelowania złożonych procesów biochemicznych i fizjologicznych, zachodzących w organizmie człowieka. Modele komputerowe ułatwią przedstawicielom służby zdrowia przewidywanie reakcji jednostek na procedury medyczne. Uczestnicy projektu Thrombus stworzą i przetestują biologiczny model zakrzepicy w tętniakach wewnątrzczaszkowowych, powstającej w sposób spontaniczny lub wywoływanej przez stenty. Powyższy model pozwoli lekarzom oceniać prawdopodobieństwo pojawienia się zakrzepicy u pacjentów, którym wszczepiono stenty; lekarze będą mogli dzięki temu dobierać stenty bazując na dowodach, a nie na intuicji. CNRS jest także zaangażowane w kilka projektów wspierających konkurencyjność Europy w dziedzinie projektowania i produkcji układów mikro- i nano-elektronicznych. Uczestnicy inicjatywy E-LIFT (2) prowadzą prace pilotażowe, których celem jest stworzenie nowej metody osadzania różnorakich materiałów z rozdzielczością rzędu kilku mikrometrów. Metoda ta bazuje na technologii stosowanej w drukarkach atramentowych. W projekcie E-LIFT uczestniczą eksperci z dziedziny fizyki laserowej, chemii oraz mikroelektroniki, zarówno ze środowiska akademickiego, jak i przemysłowego, którzy współpracują w celu zbadania możliwości przeniesienia tej nowej metody produkcji z laboratoriów do środowiska procesów przemysłowych. Opracowanie nowych technik produkcji jest niezbędne, by francuski przemysł mikroelektroniczny pozostał konkurencyjny. Udział w 7PR pomaga przemysłowi tego kraju budować doświadczenie i zacieśniać więzi z partnerami z innych krajów UE. Przykładem może być projekt ATMOL (3), którego uczestnicy pragną stworzyć w Europie masę krytyczną, niezbędną do dalszych prac nad rozwojem bardzo obiecujących i wysoce specjalistycznych metod produkcji w skali atomowej. Manipulacja na poziomie atomowym pozwoli na przykład "produkować" specjalistyczne molekuły, które mogą pełnić funkcję komponentów elektronicznych, takich jak bramki logiczne. Partnerzy projektu ATMOL pragną zwiększyć precyzję technik takich jak manipulacja pojedynczymi atomami, chemia powierzchniowa oraz unikalna technologia druku transferowego w oparciu o "bardzo wysoką próżnię" ('ultra-high vacuum' - UHV). Drukowanie UHV wymaga zestawu bardzo specjalistycznych urządzeń; obecnie na Świecie istnieją tylko trzy takie systemy, z których każdy jest własnością któregoś z członków konsorcjum ATMOL. Jeśli uczestnikom projektu ATMOL uda się zbudować bramki logiczne o rozmiarach pojedynczej molekuły, to będzie to ważny krok na drodze do opracowania mniejszych i bardziej wydajnych urządzeń elektronicznych. Projekt ATMOL finansowany jest w ramach linii budżetowej "przyszłe i powstające technologie", stanowiącej część 7PR TIK, której celem jest wspieranie prac nad tego rodzaju przełomowymi technologiami. Fundamentalne prace badawcze, prowadzone przez pracowników CNRS, są doskonale uzupełniane przez badania realizowane w Krajowym Instytucie Badań w dziedzinie Informatyki i Automatyki ('National Institute for Research in Computer Science and Control' - INRIA), który zarządza i uczestniczy w szerokim portfolio projektów 7PR TIK, o wartości około 34 milionów euro. Powyższe organizacje koordynowały dziewięć projektów 7PR TIK, uczestnicząc jednocześnie w wielu innych. INRIA posiada szczególnie duże doświadczenie w zagadnieniach związanych z infrastrukturami oraz architekturami informatycznymi, czego przykładem może być zaprojektowanie pętli sprzężenia zwrotnego dla bezprzewodowych systemów sieciowych (Feednetback (4)) oraz stworzenie otwartych infrastruktur obliczeniowych (np. Contrail (5)). A może 3D? Francuzi są gorliwymi konsumentami mediów elektronicznych, nie dziwi zatem, że wiele francuskich przedsiębiorstw wnosi wkład na rzecz szerokiego wachlarzu projektów, których uczestnicy opracowują nową generację mediów sieciowych, aplikacji z zakresu rzeczywistości wirtualnej oraz rozwiązań z dziedziny grafiki trójwymiarowej. Przykładem mogą być firmy France Telecom oraz Technicolor R&D, zaangażowane w inicjatywę 3D4YOU (6), których prace objęły wszystkie aspekty trójwymiarowej telewizji, w tym definicję formatu przesyłu obrazu 3D oraz wytyczne dotyczące procesu wytwarzania materiałów trójwymiarowych. Uczestnicy projektu 3D4YOU wspierali dalszy rozwój technik rejestrowania obrazów 3D, a także metod konwersji zapisanych treści do formatów, które można z łatwością przesyłać do odbiorców. Powyższe prace projektowe stanowią ważny wkład na rzecz rozwijania zdolności nadawców i wytwórców w zakresie dostarczania trójwymiarowych materiałów telewizyjnych. Telewizja 3D jest tylko jednym z obszarów, w których francuscy uczestnicy projektów unijnych wykazują się zarówno kreatywnością, jak i kompetencjami technicznymi. Francja może się poszczycić silnym zaangażowaniem w wiele projektów, których uczestnicy badają możliwości produkowania i przesyłania treści wizualnych za pośrednictwem sieci. Przykładem może być projekt Reverie (7), którego celem jest zmiana sposobu, w jaki komunikujemy się z innymi. Po co tracić czas na oglądanie telewizji lub przeglądanie nowości na Facebooku, skoro można by zanurzyć się w sieciowym środowisku 3D, pozwalającym kontaktować się ze znajomymi oraz dzielić się z nimi doświadczeniami w czasie rzeczywistym, bez konieczności ruszania się z domu? Zespół projektu Reverie pragnie stworzyć nowe metody komunikacji, które pozwolą użytkownikom spotykać się, udzielać się towarzysko oraz wymieniać się doświadczeniami korzystając z urządzeń, które już teraz posiadają, takich jak telewizory 3D czy konsole Microsoft 3D Kinect oraz używając narzędzi do tworzenia treści, stworzonych dla platformy Reverie. Uczestnicy projektu skupiają się na integracji najnowocześniejszych technologii obejmujących rejestrację i przetwarzanie danych 3D, przetwarzanie dźwięku, autonomiczne awatary, rozwiązania sieciowe, renderowanie w trójwymiarze, interakcje fizyczne oraz zaangażowanie emocjonalne w środowisku wirtualnym. Z kolei francuskie zaangażowanie w projekt Venturi (8) pomaga uczestnikom tej inicjatywy opracowywać nowe, inteligentne sposoby oferowanie użytkownikom wrażeń z zakresu rozszerzonej rzeczywistości. ST Microelectronics, INRIA oraz francuskie konsorcjum ST Ericsson współpracują z innymi partnerami, w celu zwiększenia kontekstowości w technologiach mobilnych, czego przykładem może być rozróżnianie: trybu "domowego" i "przenośnego", rodzaju użytkowników oraz poziomu aktywności, hałaśliwych środowisk miejskich oraz spokojnych okolic wiejskich, a także rozpoznawanie inteligentnych obiektów i bliskości innych użytkowników. Powyższe informacje pomogą urządzeniom dostarczać użytkownikom odpowiednie dane i oferować stosowne funkcje, a dostęp do odpowiednio dobranych informacji stanie się rzeczywistością. Świadomość kontekstu stanowi kluczowy element projektu Concerto (9), którego uczestnicy opracowują rozwiązania umożliwiające przesyłanie do lekarzy i ratowników medycznych trójwymiarowych obrazów oraz informacji na temat stanu zdrowia pacjentów, za pośrednictwem sieci bezprzewodowych i komórkowych. Celem powyższego projektu jest zaprezentowanie sposobów, w jakie obrazy i filmy wideo o wysokiej jakości, wraz z pozostałymi, istotnymi informacjami, mogą być łączone, przetwarzane oraz przesyłane w odpowiednim formacie do urządzeń zlokalizowanych tam, gdzie użytkownicy. Uczestnicy projektu skupiają się na inteligentnych algorytmach kompresji obrazów medycznych. Następnie obrazy te będą przetwarzane w sposób prawie natychmiastowy, w celu dostosowania ich do zmiennej przepustowości łączy. Prace projektowe obejmą ponadto opracowanie inteligentnych rozwiązań, które będą uwzględniały specyficzny kontekst odbiorcy, taki jak dane poszczególnych pacjentów oraz ich status. Kwestia wielkości Podczas gdy francuski krajobraz badawczy zdominowany jest przez instytuty naukowe, uczelnie z tego kraju zwykle odgrywają rolę uczestników, a nie liderów. Zaledwie 12 projektów 7PR TIK jest koordynowanych przez uniwersytety. Co więcej, duże przedsiębiorstwa, w tym France Telecom, podmioty z grupy Thales, Technicolor oraz Alcatel, wydają się być bardziej zaangażowane w 7PR TIK, niż uczelnie wyższe. Ci duzi gracze w dziedzinie infrastruktur sieciowych oraz telekomunikacji zapewniają ogromną siłę przebicia kluczowym inicjatywom UE, zwłaszcza w dziedzinie Internetu Przyszłości oraz "Połączonych mediów elektronicznych" ('Networked electronic media' - NEM). W powyższych dziedzinach francuskim uczestnikom projektów unijnych udało się zdobyć znacznie większą niż przeciętna wartość wsparcia finansowego. Przykładowo, grupa Thales jest koordynatorem ponad 25 projektów 7PR TIK, uczestnicząc w sumie w około 100 inicjatywach, głównie z dziedziny mikroelektroniki i telekomunikacji. Uczestnicy projektu Optimix (10) stawiają czoła wyzwaniom związanym ze strumieniowaniem wideo, które nawet obecnie jest często powolne, niespójne i zawodne w przypadku większości użytkowników, zwłaszcza tych, którzy korzystają z urządzeń przenośnych. Naukowcy zaangażowani w projekt Optimix opracowali nowe, ulepszone metody strumieniowania wideo; Testy wykazały tak dużą poprawę jakości obrazu, że w wielu przypadkach odbiorcy nie byli w stanie odróżnić treści strumieniowanych od materiałów oryginalnych. "Wszyscy użytkownicy powinni mieć możliwość korzystania z płynnie pracujących aplikacji i usług multimedialnych. W dowolnej chwili i w każdym miejscu należy zagwarantować integralność przesyłanych treści", tłumaczy Roberta Fracchia, uczestniczka projektu Optimix oraz kierownik programów w firmie Thales Communications and Security. "Użytkownicy korzystający z urządzeń podłączonych do sieci spodziewają się ponadto, że będą mogli z łatwością i bez ograniczeń przenosić treści pomiędzy posiadanymi przez siebie urządzeniami oraz udostępniać je znajomym. Będą także oczekiwali kontroli nad zakupionymi materiałami multimedialnymi oraz możliwości odtwarzania ich w przyszłości na dowolnych urządzeniach, niezależnie od urządzenia, którego użyto do zarejestrowania tych materiałów". Firma Thales uczestniczy także w projekcie Nanopack (11), którego celem jest opracowanie różnorakich smarów, klejów, włókien polimerowych oraz nano-rurek węglowych, które będą odprowadzać ciepło z komponentów elektronicznych, co pozwoli zmniejszyć rozmiar i zwiększyć wydajność urządzeń. France Telecom to kolejny, duży gracz w 7PR; to przedsiębiorstwo telekomunikacyjne uczestniczyło w ponad 50 projektach, zwykle związanych z technologiami sieciowymi oraz Internetem Przyszłości. Firma France Telecom odgrywa kluczową rolę w flagowej inicjatywie FI-WARE (12), której celem jest uzgodnienie i promowanie podstawowej platformy architektonicznej dla Internetu Przyszłości. Za pośrednictwem inicjatyw takich jak Wombat (13) firma France Telecom dzieliła się także swym doświadczeniem w dziedzinie Internetu oraz bezpieczeństwa sieci. Uczestnicy projektu Wombat stworzyli i przetestowali system umożliwiający gromadzenie danych z zakresu bezpieczeństwa, pochodzących z konkretnej infrastruktury. Powyższe dane są następnie wzbogacane, np. dzięki uwzględnieniu kontekstu w jakim zostały pozyskane, a także analizowane, w celu dokonanie oceny potencjalnych zagrożeń w czasie rzeczywistym. Uwzględniając stopień zaawansowania opisanych powyżej prac badawczych trudno się dziwić, że francuski system Minitel wyłączono ostatecznie w roku 2012, w wyniku upowszechnienia się Internetu i sieci WWW. Jednak dzięki silnemu zaangażowaniu w projekty 7PR TIK Francja jest z całą pewnością na dobrej drodze do objęcia pozycji lidera w dziedzinie przyszłych badań TIK. Projekty opisane w niniejszym artykule uzyskały wsparcie w ramach działania na rzecz wspierania technologii TIK, będącego częścią Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji ('Competitiveness and Innovation Programme') lub w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR). (1) Thrombus: "Model ilościowy zakrzepicy w tętniakach wewnątrzczaszkowych" ('A quantitative model of thrombosis in intracranial aneurysms'). (2) E-LIFT: "Drukowanie laserowe materiałów organicznych/nieorganicznych z myślą o produkcji urządzeń elektronicznych" ('Laser printing of organic/inorganic material for the fabrication of electronic devices'). (3) ATMOL: "Technologie atomowych i jednocząsteczkowych bramek logicznych" ('Atomic scale and single-molecule logic gate technologies'). (4) Feednetback: "Sprzężenie zwrotne w bezprzewodowych systemach sieciowych" ('Feedback design for wireless networked systems'). (5) Contrail: "Otwarte infrastruktury obliczeniowe na rzecz elastycznych usług" ('Open computing infrastructures for elastic services'). (6) 3D4YOU: "Wytwarzanie i dostarczanie treści w kontekście telewizji 3D" ('Content generation and delivery for 3D television'). (7) Reverie: "Rzeczywiste i wirtualne zaangażowanie w ramach realistycznych, wciągających środowisk" ('Real and virtual engagement in realistic immersive environments'). (8) Venturi: "Wzbogacanie interakcji pomiędzy człowiekiem a światem" ('Immersive enhancement of user-world interactions'). (9) Concerto: "Przesyłanie informacji z uwzględnieniem treści i kontekstu, z myślą o interaktywnych, mikro-multimedialnych zastosowaniach w służbie zdrowia" ('Content and context aware delivery for interactivemicro-multimedia healthcare applications'). (10) Optimix: "Optymalizacja przesyłu multimediów za pośrednictwem bezprzewodowych sieci IP dzięki architekturze wielowarstwowej " ('Optimisation of multimedia over wireless Ip links via X-layer design'). (11) Nanopack: "Technologia nano-opakowań przeznaczonych dla szyn danych, umożliwiających odprowadzanie ciepła" ('Nano-packaging technology for interconnect and heat dissipation'). (12) FI-WARE: "Platforma szkieletowa Internetu Przyszłości" ('Future Internet core platform'). (13) Wombat: "Globalne monitorowanie niebezpiecznych zachowań oraz ryzyka nastąpienia ataków" ('Worldwide observatory of malicious behaviours and attack threats'). Odnośniki do projektów na stronie CORDIS: - informacje na temat 7PR w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Thrombus w bazie danych CORDIS - Wirtualny, fizjologiczny odpowiednik istoty ludzkiej - informacje na temat projektu E-LIFT w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu ATMOL w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Feednetback w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Contrail w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Optimix w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Nanopack w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu FI-WARE w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Wombat w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu 3D4YOU w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Reverie w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Venturi w bazie danych CORDIS - informacje na temat projektu Concerto w bazie danych CORDIS Odnośniki do powiązanych wiadomości / artykułów: - Najważniejsze wiadomości CORDIS: "Strumieniowanie wideo 2.0: innowacyjne podejście" - Informacje CORDIS na temat projektu Nanopack: "Nowe, chłodne materiały przeznaczone dla gorących układów elektronicznych" Pozostałe odnośniki: - strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej