Skip to main content
European Commission logo print header

Assessment of patient payment policies and projection of their efficiency, equity and quality effects. The case of Central and Eastern Europe

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawa procedur związanych z opłatami przełoży się na lepsze świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej

Procedury dotyczące opłat za leczenie wymagają systematycznych badań i analiz. Naukowcy europejscy połączyli siły, aby zwiększyć wiedzę na ten temat, koncentrując się na mechanizmach oficjalnego pobierania opłat od pacjentów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zdrowie icon Zdrowie

Zadaniem projektu ASSPRO CEE 2007 było określenie opartych na dowodach, ogólnych, namacalnych kryteriów oceny procedur pobierania płatności od pacjentów. Celem była analiza wpływu tych procedur na skuteczność i jakość usług oraz poczucie sprawiedliwości społecznej. Porównując kraje można było określić, w jakim stopniu kontekst danego kraju ma wpływ na ocenę procedur pobierania opłat za leczenie. Stosując metody badań ilościowych i jakościowych z różnych dziedzin związanych z naukami społecznymi, ekonomicznymi i humanistycznymi, oceniano przyjętą politykę działania, jej zmiany i wpływ na służbę zdrowia. Rozpoczęto od zebrania i analizy danych. Wyniki tego etapu wskazały, że pobieranie formalnych opłat od pacjentów jest racjonalnym wyborem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jako że poprawia wydolność służby zdrowia i usprawnia decyzje dotyczące przyznawania środków. Umożliwia też pozyskiwanie dodatkowych środków na opiekę zdrowotną. Jednakże przed wprowadzeniem tego typu reform konieczne jest rozwiązanie pewnych poważnych problemów służby zdrowia. Po pierwsze konieczne jest wykluczenie nieformalnego pobierania opłat za leczenie, zanim można będzie wprowadzić lub podnieść opłaty oficjalne. Ochroni to pacjentów przed podwójnym obciążeniem finansowym. Nieformalne opłaty za leczenie mają ogólnie szkodliwy wpływ na służbę zdrowia. Zespół projektu ASSPRO CEE 2007 zaleca zestaw strategii po stronie podaży i popytu na rynku usług medycznych, które pomogłyby rozwiązać problem pobierania nieformalnych opłat od pacjentów. Ponadto należałoby starannie opracować (lub zreformować) mechanizmy ulg podatkowych związanych z formalnymi płatnościami za leczenie, mając głównie na uwadze grupy szczególnie narażonych pacjentów. Konieczne jest przy wprowadzeniu nowych opłat formalnych lub podwyższaniu już istniejących branie pod uwagę lokalnego kontekstu oraz zachowanie środków ostrożności. Wyniki projektu mają znaczenie dla decydentów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i pomogą ustanowić standardy oceny procedur pobierania płatności za leczenie na całym świecie. Wyniki projektu ASSPRO CEE 2007 przyczyniają się więc do ogólnego postępu w metodologii badań nad procedurami i reformami służby zdrowia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania