Skip to main content

European Study to Establish Biomarkers of Human Ageing

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obliczanie wieku biologicznego człowieka

Starzenie się to nieunikniony proces, który powoduje pogorszenie sprawności fizycznej oraz występowanie chorób starczych. Europejscy uczeni postanowili opracować model matematyczny umożliwiający obliczanie wieku biologicznego danej osoby na podstawie zbioru biomarkerów.

Zdrowie

Wpływ na tempo starzenia się człowieka mają czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Aby zmierzyć rzeczywisty wiek biologiczny danej osoby i przewidzieć rozwój chorób, konieczne jest zidentyfikowanie powiązanych z wiekiem zmian służących za biomarkery. Choć proponowano wiele możliwych biomarkerów, to żaden pojedynczy pomiar nie okazał się skuteczny. Może to wynikać z wielosystemowej natury starzenia się, która wymaga analizowania wielu parametrów na raz. W tym kontekście, uczestnicy finansowanego przez UE projektu "European study to establish biomarkers of human ageing" MARK-AGE zaproponowali, by identyfikować zbiór biomarkerów umożliwiający dokładny pomiar wieku biologicznego. W tym celu przeprowadzono duże badanie na ponad 2300 osobach w różnym wieku, z siedmiu miejsc w Europie. W drugiej badanej grupie znaleźli się pacjenci posiadających długowiecznych rodziców, którzy mieli długowieczne rodzeństwo. Wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu dostarczyli danych antropomorficznych, klinicznych i społecznych. Przeprowadzono takie badania fizykalne, jak pomiar indeksu masy ciała, obwodu talii i bioder oraz ciśnienia krwi i tętna. Ponadto, od pacjentów pobrano krew obwodową do dalszej analizy genetycznej immunofenotypowania. Zbadano szereg domniemanych markerów związanych z DNA, takich jak metylacja DNA, naprawa DNA i długość chromosomów. Na poziomie białek, naukowcy przyjrzeli się określonym modyfikacjom białek i oznakom ich uszkodzenia. Ponieważ odpowiedź immunologiczna pogarsza się wraz z wiekiem, oceniono także szereg parametrów immunologicznych, takich jak poziom przeciwciał i cytokin. Badanie objęło także oznaczanie markerów metabolizmu i stresu oksydacyjnego. Z tej grupy wybrano dziesięć biomarkerów, ze względu na ich zdolność do lepszego korelowania wieku biologicznego i chronologicznego w populacji. Wyniki analizy tych biomarkerów wykorzystano następnie do obliczenia wyniku, który stanowi przewidywanie wieku biologicznego danej osoby. Długofalowym celem projektu MARK-AGE było stworzenie modelu matematycznego, który umożliwiłby przewidywanie wieku biologicznego przy pomocy tych 10 biomarkerów. Pomoże on w tworzeniu nowych strategii przeciwdziałania procesom starzenia się u coraz szerszej grupy populacji.

Słowa kluczowe

Starzenie się, choroby, wiek biologiczny, model matematyczny, biomarkery, genetyczne, immunofenotypowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania