Skip to main content

Multidisciplinary Approach to Practical and Acceptable Precision Livestock Farming for SMEs in Europe and world-wide

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentna hodowla pomaga zwierzętom i rolnikom

Rosnące spożycie białka w krajach rozwijających się i coraz poważniejsze obawy co do dobrostanu zwierząt to poważne wyzwania, przed jakimi stoją hodowcy. Czy inteligentna hodowla żywego inwentarza, czyli oparte na zaawansowanych technologiach metody hodowli, będzie rozwiązaniem?

Technologie przemysłowe

Aby odpowiedzieć na to pytanie, naukowcy biorący udział w finansowanym przez UE projekcie BrightAnimal dokonali oceny dotychczasowych osiągnięć metody inteligentnej hodowli żywego inwentarza (inaczej precyzyjnej hodowli żywego inwentarza) i określili badania, jakie będą potrzebne w przyszłości w tej dziedzinie. Głównym celem projektu BrightAnimal było określenie praktycznych i akceptowalnych strategii wdrożenia inteligentnej hodowli żywego inwentarza. Multidyscyplinarny zespół specjalistów z pięciu kontynentów pracował nad ramami badań i wdrażania inteligentnej hodowli. Ramy te zastosowano następnie do czterech różnych rodzajów hodowli żywego inwentarza: ryb, krów mlecznych, tuczników i broilerów. Prace rozpoczęto od oceny i koordynacji istniejących badań. Wykorzystując opinie uczestników ogólnodostępnych warsztatów zorganizowanych w Europie i RPA, przygotowano zalecenia dotyczące wprowadzania na rynek, celów badawczych, przejrzystości w branży spożywczej oraz nowego systemu oceny gospodarstw i edukacji. Na zakończenie projektu wydano 200-stronicową książkę pt. "Acceptable and practical precision livestock farming" (Akceptowalna i praktyczna precyzyjna hodowla żywego inwentarza). Książkę przekazano najważniejszym badaczom i instytucjom, a obecnie można ją zakupić jako e-book w serwisie Amazon. Do informowania o wynikach projektu wykorzystano także serwis internetowy, ulotkę na temat inteligentnej hodowli przeznaczoną dla rolników oraz sieć specjalistów reprezentujących świat nauki i przemysłu. Trwałym efektem tych prac będzie zwiększenie świadomości na temat korzyści handlowych, społecznych i etycznych płynących z odpowiednio stosowanych zasad inteligentnej hodowli żywego inwentarza. Dzięki przygotowaniu ram do implementacji projekt BrightAnimal wniósł istotny wkład w budowanie bardziej opłacalnej, wydajnej i akceptowalnej hodowli zwierząt.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania