Skip to main content

Memory loss in Alzheimer disease: underlying mechanisms and therapeutic targets

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mechanizmy utraty pamięci w demencji

Dwa białka odgrywają decydującą rolę w deficycie poznawczym powiązanym z chorobą Alzheimera (AD) i innymi formami demencji. Naukowcy finansowani ze środków UE opracowali terapie celowane, które mogą pomóc milionom cierpiących.

Zdrowie

Na naszą pamięć wpływa w dużej mierze proces sygnalizowania między neuronami w synapsach, miejscu, w którym neurony znajdują się bardzo blisko siebie. Dlatego też zaburzenia synaptyczne odgrywają ważną rolę w utracie pamięci często występującej w większości form demencji, a także są cechą charakterystyczną dla AD. Na poziomie molekularnym, AD charakteryzuje się anormalnymi nierozpuszczalnymi agregatami dwóch białek, peptydu beta-amyloidowego (Abeta) i białka tau. To pierwsze przyczynia się do powstania pozakomórkowej płytki neurytowej, natomiast drugie do wewnątrzkomórkowych splotów włókienek nerwowych. Zmiany patologiczne w AD wskazują na to, że nagromadzenie peptydu Abeta wywołuje patologię tau, jednak mechanizmy są w dużej mierze nieznane. Naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt MEMOSAD ("Memory loss in Alzheimer disease: Underlying mechanisms and therapeutic targets"), aby zidentyfikować toksyczne gatunki peptydu Abeta i tau, ich mechanizmy toksyczności i wzajemne relacje. Celem ostatecznym było zidentyfikowanie potencjalnych celów terapeutycznych na rzecz zwalczania niszczycielskiej i nieodwracalnej utraty pamięci w AD i powiązanych patologiach. Do rozwiązania zagadki naukowcy wykorzystali powszechnie stosowane pierwotne kultury neuronowe i modele zwierzęce. Zbadali działanie dobrze zdefiniowanych szczepów Abeta i konsekwencje funkcjonalne nieprzewidzianego przetwarzania białka tau oraz agregacji szeregu substratów molekularnych funkcji synaptycznej. Członkowie zespołu MEMOSAD nawiązali współpracę, aby z powodzeniem wygenerować inhibitory agregacji peptydu Abeta i zademonstrować poprawę pamięci na dwóch modelach mysich. Naukowcy dokonali walidacji zastosowania immunoterapii z udziałem białka tau w leczeniu AD i innych powiązanych z tau patologii. Wyniki wykazały redukcję zgromadzonego białka tau i opóźnienie deficytów poznawczych w następstwie immunizacji. Zidentyfikowane cele reprezentują ważny przełom w leczeniu lub spowalnianiu rozwoju choroby. Może to również okazać się cennym narzędziem diagnostycznym lub biomarkerem AD, innych form demencji i powiązanych zaburzeń zwyrodnieniowych układu nerwowego, jak choroba Parkinsona. AD i demencja to priorytetowe cele publicznej opieki zdrowotnej na świecie. Projekt MEMOSAD znacząco przyczynił się do złagodzenia wpływu tych chorób na jakość życia pacjentów, opiekunów i przeciążonych systemów opieki zdrowotnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania