Skip to main content

Challenges for Europe in the world of 2030

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyzwania stojące przed UE w perspektywie roku 2030

Przyszłość gospodarki UE zależy od efektów polityki europejskiej i wyników globalnych interakcji gospodarczych. Badacze zaprezentowali europejskie i międzynarodowe scenariusze sprawowania rządów w celu zidentyfikowania kwestii, które będą kształtować przyszłość Europy w nadchodzących dekadach.

Technologie przemysłowe

W najbliższym dwudziestoleciu konieczna będzie współpraca między największymi gospodarkami światowymi, w tym UE, w celu zapewnienia globalnego wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymywaniu równowagi zatrudnienia i dochodów między różnymi krajami. Prace finansowanego ze środków UE projektu "Challenges for Europe in the world of 2030" (AUGUR) skoncentrowano na możliwym wpływie czterech różnych kontekstów międzynarodowego sprawowania rządów na Europę roku 2030. Działania projektu dotyczyły sfery politycznej, gospodarczej, socjalnej, ekologicznej i technologicznej, wykorzystano w nich też model makro regionów świata w celu skalibrowania poszczególnych scenariuszy. Pierwszy scenariusz prognozował stagnację gospodarczą, która będzie powodować zmniejszanie potencjału badawczo-rozwojowego (R&D), okrajanie programów UE, zniechęcanie utalentowanych pracowników zagranicznych, nasilanie się odpływu kapitału ludzkiego i zwiększanie outsourcingu globalnego. W drugim przewidywano negatywny wpływ interwencjonistycznej polityki Ameryki i Chin na UE i jej relacje z krajami ościennymi. Rola UE na scenie światowej ulegnie znacznemu pomniejszeniu. Oba mocarstwa rzucą wyzwanie tradycyjnym atutom przemysłu europejskiego. Programy badawczo-rozwojowe i edukacyjne będą często kończyć się niepowodzeniem, powodując utratę korzyści z efektu skali. W trzecim scenariuszu Europa stanowi obszar solidnej integracji regionalnej. Jest siłą napędową integracji handlu i produkcji na poziomie regionalnym i wspiera lepiej ukierunkowaną współpracę badawczo-rozwojową oraz nowatorskie i efektywne programy. Odgrywa istotną rolę w polityce międzynarodowej i strukturach regulacyjnych oraz staje się znaczącym graczem w dziedzinach zaopatrzenia w energię i bezpieczeństwa energetycznego. Ostatni scenariusz dotyczy federalnego ustroju europejskiego w świecie w większym stopniu opartym na współpracy. Zostaną zreformowane światowe struktury rządzenia i wypracowany zostanie konsensus w sprawie punktów planu działań, tak aby stawić czoło ważnym globalnym problemom, w tym przede wszystkim dotyczącym środowiska. Uzyskanie mocnej pozycji przetargowej Europy na scenie światowej będzie wymagać rozwiązywania problemów gospodarki politycznej na wszystkich poziomach. Badania wykazały, że ostatnie dwa scenariusze wiążą się ze znacznie lepszymi wynikami ekonomicznymi. Uczestnicy projektu AUGUR opracowali prognozę osiągnięć możliwych w perspektywie roku 2030 pod warunkiem współdziałania wszystkich krajów przy rozwiązywaniu problemów globalnych. Krajowe, regionalne i globalne instytucje rządowe muszą zdefiniować nowe warunki współpracy i poznać wpływ nowych porozumień zarówno na wzrost produktywności i zatrudnienia, jak i na długofalowe problemy gospodarcze i społeczne.

Słowa kluczowe

Polityka UE, światowy wzrost gospodarczy, modelowanie makro, problemy środowiskowe, konteksty dotyczące rządzenia, stagnacja gospodarcza, kryzys w strefie euro, reformy finansowe, dobrobyt, zatrudnienie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania