Skip to main content

Elucidating the role of the entorhinal cortex through precise optogenetic and pharmacogenetic manipulations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tworzenie pamięci epizodycznych

Coraz obszerniejsza wiedza na temat wzajemnych interakcji między różnymi regionami mózgu pozwala na wyjaśnienie zjawiska przechowywania pamięci. Jeden z finansowanych przez UE projektów pomógł poszerzyć wiedzę na ten temat.

Zdrowie

Kora śródwęchowa i hipokamp to obszary mózgu zaangażowane w procesy tworzenia i przechowywania pamięci epizodycznych. Są nimi zarówno wspomnienia pojedynczych wydarzeń, jak i informacje dotyczące miejsca i czasu ich zaistnienia. Uważa się, że aktywność tych dwóch obszarów mózgu tworzy mapę środowiskową na potrzeby nawigacji przestrzennej. Mapa ta dostarcza także miejsc, na które mogą zostać naniesione elementy niezwiązane z przestrzenią. Jednak nadal brakuje odpowiedzi na pytanie o sposób komunikacji między komórkami tych obszarów. Poszukując odpowiedzi na to pytanie, przy zastosowaniu technik transgenicznych w projekcie ENTORHINAL SILENCING wyizolowano komórki przyśrodkowej kory śródwęchowej (MECII). Mając je do dyspozycji, badacze próbowali określić, które z funkcjonalnych typów komórek biorą udział w przesyłaniu sygnałów z MECII do hipokampu oraz jakie będą skutki wyciszenia tych komórek. W pierwszym etapie badań, naukowcy odkryli, że komórki MECII wysyłają sygnał do zakrętu zębatego oraz regionu CA3 w hipokampie. Odkrycie to sugeruje, że komórki te mogą również odgrywać rolę w pobudzaniu komórek odpowiedzialnych za identyfikację "miejsca". W badaniach poprzedzających niniejszy projekt zidentyfikowano cztery typy komórek w MECII: komórki graniczne, komórki głównego kierunku, komórki sieciowe oraz komórki łączne dające informację o kierunku. Następnie badacze podjęli wysyłki, aby ustalić, które z komórek zaangażowane są w komunikację z hipokampem. W tym celu wyciszyli komórki MECII u myszy, gdy te poruszały się w obrębie wyznaczonego boksu. Ponieważ wyciszyć można jedynie neurony transgeniczne, identyfikacja tych kluczowych komórek jest możliwa. Doświadczenie to pokazało, że neurony zaangażowane w proces komunikacji z hipokampem to komórki graniczne i komórki sieciowe. Wyniki te pozwoliły na pogłębienie wiedzy o tym, w jaki sposób komórki są ze sobą powiązane i jakie interakcje zachodzą między nimi w trakcie formowania się i utrzymywania pamięci epizodycznych i przestrzennych. Dalsze badania będą kontynuować zgłębianie zależności między różnymi obszarami mózgu.

Słowa kluczowe

Pamięci epizodyczne, kora śródwęchowa, hipokamp, nawigacja przestrzenna, przyśrodkowa kora śródwęchowa, MECII, zakręt zębaty, region CA3, komórki graniczne, komórki sieciowe, neurony transgeniczne, pamięci przestrzenne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania