Skip to main content

Sorting out host recognition of fungal infection

Article Category

Article available in the folowing languages:

System immunologiczny rozpoznaje patogeniczne grzyby

Grzyb Candida albicans (Ca) wchodzi w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego, ale może być również przyczyną infekcji u ludzi. Celem pewnego europejskiego projektu było opracowanie narzędzi pozwalających na rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami tego grzyba: komensalicznym i patogenicznym.

Badania podstawowe
Zdrowie

Ca to grzyb dimorficzny, który rozwija się jako drożdżaki i komórki filamentarne; Jest to jeden z niewielu gatunków Candida, który wywołuje kandydozę u ludzi. Komórki odporności wrodzonej tolerują komensalną kolonizację Ca, ale skutecznie zwalczają oportunistyczną inwazję grzybiczą i uogólnioną patogennego Ca. Komórki odporności wrodzonej oraz grzybów mają kontakt przede wszystkim na poziomie ściany komórkowej grzyba, która rozpoznaje wzorce molekularne związane z patogenami (PAMP) poprzez receptory rozpoznające wzorce (PRR). Budowa ściany komórkowej wirulentnych strzępek Ca (skupiska komórek grzyba o kształcie gałązek) różni się od drożdżaków Ca, co skutkuje innym rozpoznaniem i sygnalizacją systemu immunologicznego. Celem finansowanego przez UE projektu FUNGISORT (Sorting out host recognition of fungal infection) było zbadanie interakcji PRR z PAMP grzybów i opracowanie nowych narzędzi rozpoznania stanu patogennego. Sortagging (transpeptydacja zależna od sortazy) to system chemoenzymatyczny do specyficznego dla miejsca oznaczania białek małymi sondami, które umożliwiają przyłączenie uchwytów powinowactwa (np. biotyny lub fluorofory). Technikę tę można wykorzystać do oznaczania oczyszczonych białek lub prowadzenia eksperymentów immunoprecypitacji z białkami, których ekspresja odbywa się na powierzchni żywych komórek. Naukowcy realizujący projekt FUNGISORT zastosowali technikę sortagging w badaniu nad receptorem lektyny typu C DC-SIGN (ang. dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3-grabbing non-integrin), która odgrywa ważną rolę w rozpoznawaniu Ca przez wrodzony układ odpornościowy. Przy zastosowaniu techniki sortagging, domena rozpoznawania węglowodanów DC-SIGN była oznakowana fluorescencyjnie i wykorzystana w eksperymentach mikroskopii pull down i konfokalnej w makrofagach. Naukowcy zidentyfikowali glikoproteiny, które są wydzielane przez Ca i wchodzą w interakcje z DC-SIGN. Uzyskane wyniki wskazują na konieczność zbadania, czy takie glikoproteiny mogłyby zostać znalezione in vivo i czy posiadają funkcje immunomodulacyjne zależne od DC-SIGN. Wyniki badania FUNGISORT wydatnie przyczyniły się do poznania zasad rozpoznawania infekcji grzybiczych przez układ immunologiczny. Utorowały również drogę do opracowania narzędzi diagnostycznych pozwalających określić potencjał patogenny grzybów.

Słowa kluczowe

Candida albicans, wzorce molekularne związane z patogenami, receptory rozpoznające wzorce, FUNGISORT, technika sortagging

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022