Skip to main content

Identification of the mechanisms of unconventional protein secretion: AP2, a new protein secreted by this unknown pathway

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa droga wydzielania białek

Europejscy naukowcy zbadali mechanizm leżący u podstaw niekonwencjonalnego procesu wydzielania niektórych białek. Oprócz dostarczenia podstawowej wiedzy te nowe informacje pomogą zrozumieć różne choroby człowieka.

Badania podstawowe
Zdrowie

Większość białek wydzielanych w przestrzeni pozakomórkowej podąża wyznaczoną ścieżką, która obejmuje siateczkę śródplazmatyczną, aparat Golgiego i pęcherzyki wydzielnicze, które łączą się z błoną plazmatyczną. Jednakże stało się oczywiste, że niektóre białka korzystają z niekonwencjonalnej drogi wydzielania białek bez sekwencji sygnałowej w celu wejścia na drogę ER – aparat Golgiego. Powiązany z tym mechanizm nie został wystarczająco dokładnie zbadany i istnieje wokół niego wiele spekulacji. Finansowany przez UE projekt UNPROSEC dotyczył białka wiążącego kwasy tłuszczowe 4 (fatty acid-binding protein 4, FABP4). Jest to białko cytoplazmatyczne wydzielane głównie przez adipocyty, a jego poziom jest podwyższony w przypadku otyłości. Ze względu na niekonwencjonalną ścieżkę wydzielania FABP4 kontroluje metabolizm glukozy w wątrobie i sprzyja miażdżycy tętnic oraz cukrzycy typu 2, co wykazano w modelu mysim. Hamowanie ekspresji tego białka stanowi ważną strategię leczenia chorób metabolicznych. Poznanie mechanizmów związanych z wydzielaniem białka FABP4 jest zatem niezbędne, aby zrozumieć naturę chorób metabolicznych człowieka. Naukowcy uczestniczący w projekcie UNPROSEC zbadali wydzielanie FABP4, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowanych w ten proces związków pośrednich i białek obecnych w pęcherzykach. Analizy biochemiczne i morfologiczne wykazały, że białko FABP4 jest transportowane z cytozolu do przestrzeni zewnątrzkomórkowej przez pęcherzyki, niezależnie od klasycznego szlaku wydzielniczego i procesu autofagii. Naukowcy zauważyli, że nieprawidłowości na drodze endocytozy powodują zatrzymanie transportu FABP4 wewnątrz pęcherzykowych związków pośrednich w kompartmentach endosomów wczesnych. Podobnie nieprawidłowości w transporcie białka przez błonę w kierunku lizosomów powodują zatrzymanie transportu FABP4 wewnątrz pęcherzyków w kompartmentach endosomów późnych, blisko lizosomów. Odkrycia te pokazują, że białko FABP4 jest transportowane drogą endocytozy, a następnie jest uwalniane na drodze egzocytozy przez lizosomy wydzielnicze. Rezultaty projektu UNPROSEC podkreślają plejotropowe działanie mechanizmów zaangażowanych w niekonwencjonalne wydzielanie białek, podkreślając plastyczność maszynerii molekularnej biorącej udział w transporcie białek przez błony. Dzięki zdobyciu wiedzy na temat białka FABP4 możliwe będzie opracowanie przyszłych strategii leczenia różnych chorób metabolicznych.

Słowa kluczowe

Wydzielanie białek, UNPROSEC, FABP4, endocytoza, lizosomy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania