Skip to main content

Asymmetric organocatalysts for remote functionalization strategies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe strategie z zakresu katalizy organicznej

Możliwość tworzenia i modyfikowania małych cząsteczek organicznych ma podstawowe znaczenie dla zastosowań, takich jak odkrywanie leków czy poszukiwanie nowych materiałów. Naukowcy opracowali nowe strategie umożliwiające tworzenie zupełnie nowych związków o przydatnych właściwościach.

Technologie przemysłowe

Opracowanie nowych katalizatorów często pozwala na uzyskanie wcześniej niemożliwych związków, mogących posiadać wyjątkowe właściwości fizyczne, chemiczne lub biologiczne. Badanie mechanizmów katalitycznych prowadzi do odkrycia nowych sposobów oddziaływania i reagowania cząsteczek. Celem projektu REMOTECAT (Asymmetric organocatalysts for remote functionalization strategies), finansowanego ze środków UE, było opracowanie nowych katalizatorów organicznych umożliwiających tworzenie nowych związków o niezwykłych właściwościach fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Uczeni przygotowali serię eksperymentów służących do uzyskania nowych i udoskonalonych katalizatorów organicznych. W projekcie REMOTECAT przeprowadzono szereg reakcji chemicznych z wykorzystaniem aminokatalizy i katalizy synergistycznej. Na podstawie tych licznych doświadczeń uczeni wykazali, że kataliza synergistyczna, na przykład polegająca na połączeniu aminokatalizy z katalizą wykorzystującą metale przejściowe, jest bardzo skuteczną metodą katalityczną. Naukowcy dowiedli, że synergistyczne oddziaływanie dwóch cykli katalitycznych usprawnia istniejące reakcje, często poprzez tłumienie reakcji ubocznych i poprawę kontroli chemicznych stanów pośrednich. Katalizatory uzyskane w projekcie REMOTECAT umożliwią powstanie wielu nowych niezwykłych związków oraz pomogą w syntezie naturalnych produktów i cząsteczek bioaktywnych.

Słowa kluczowe

Katalizatory organiczne, REMOTECAT, aminokataliza, kataliza synergistyczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania