Skip to main content

INTEGRATED AND ADAPTIVE RESPONSES TO TOXIC EMERGENCIES FOR RAPID TRIAGE: ENGINEERING THE ROADMAP FROM CASUALTY TO PATIENT TO SURVIVOR.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Połączenie technologii informacyjnych i medycznych ze sztuczną inteligencją ułatwia segregację poszkodowanych w wypadkach masowych

Coraz częściej ofiarami ataków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych (CBRN) staje się ludność cywilna, a służbami interwencyjnymi, które zazwyczaj jako pierwsze pojawiają się na miejscu zdarzenia, są policjanci i ratownicy medyczni. Nowa platforma w zakresie opieki medycznej i zarządzania miejscem zdarzenia w trakcie procedury segregacji poszkodowanych (triaż) wskutek zdarzenia CBRN poprawi dostęp do informacji i usprawni ich wykorzystanie, tym samym zwiększając skuteczność akcji.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

Gdy celem ataków CBRN jest pozbawiona ochrony ludność cywilna, bardzo istotna jest odpowiednia koordynacja i współpraca między niedoświadczonymi i często niepowiązanymi ze sobą podmiotami i agencjami, w tym także między samymi cywilami. W finansowanym przez UE projekcie TOXI-triage uczestniczy 19 partnerów, z których wielu na co dzień ze sobą konkuruje, jednak w tym przypadku połączyła ich wspólna wizja zapewnienia skuteczniejszej pomocy ludziom podczas kryzysów CBRN.

Wiedza to potęga

Głównym celem zarządzania kryzysowego jest gromadzenie, analizowanie i udostępnianie rzetelnych i cennych informacji w czasie rzeczywistym wszystkim zainteresowanym stronom i decydentom, aby mogli bez zwłoki podjąć możliwie najskuteczniejsze działania. Jak wyjaśnia prof. C. L. Paul Thomas, koordynator projektu oraz kierownik Katedry Analizy na Loughborough University, „policjant, który czekając na specjalistyczne wsparcie, chce rozpocząć proces dekontaminacji bezpośrednio po zdarzeniu, potrzebuje zupełnie innych informacji niż wysokiej rangi przedstawiciel rządu, który musi stawić czoła kampanii dezinformacji w mediach społecznościowych, prowadzonej przez grupę przestępców kilka godzin po zdarzeniu. Jednak obaj ci użytkownicy końcowi wymagają posiadania sprawdzonych informacji, które są odpowiednie dla danej sytuacji”.

Diabeł tkwi w szczegółach

Zespół projektu TOXI-triage opracował i zintegrował wiele różnych technologii, uwzględniając w swojej pracy operacyjny, technologiczny, etyczny i społeczny wymiar procedur reagowania i usuwania skutków zdarzeń CBRN oraz dążąc do opracowania stabilnego systemu CBRN przeznaczonego dla wielu użytkowników. Technologia Tag and Trace zintegrowana z usługą identyfikowalnego badania w miejscu opieki nad pacjentem zapewnia możliwość śledzenia ofiar. Diagnostyka na miejscu zdarzenia pozwala na określenie stopnia ekspozycji na wiele czynników CBRN. Jest to pierwszy na świecie system, który za pomocą jednej platformy umożliwia pomiar metabolitów obrażeń ciała wskutek czynników CBRN (lotnych związków organicznych) obecnych w wydychanym powietrzu, oparach wydzielanych przez skórę i ślinie. Ponadto technologia ta zapewnia bieżące lokalizowanie osoby poszkodowanej, podczas gdy przemieszcza się ona z miejsca skażenia na miejsce opieki medycznej. „Istotną zaletą sieci technologii jest możliwość powiązania konkretnej osoby poszkodowanej z danymi osobowymi niemalże w czasie rzeczywistym”, twierdzi prof. Thomas. Chociaż nie przewidywano tego na początku, w projekcie TOXI-triage zastosowano „generator atmosfery testowej”, aby uzyskać właściwe stężenia docelowych cząsteczek. „Było to nie lada wyzwanie, które udało się przezwyciężyć. Dzięki temu znacznie wzrosło zaufanie w rzetelność testów operacyjnych, a także zwiększyła się ich ważność”, wyjaśnia koordynator projektu. Nie można od wszystkich wymagać posiadania szczegółowej wiedzy niezbędnej do radzenia sobie z każdym kryzysem CBRN, szczególnie w obliczu zamieszania, chaosu i skażenia środowiska. Jak twierdzi prof. Thomas: „Kompleksowy zestaw narzędzi terenowych zapewnia wskazówki dotyczące identyfikacji zagrożeń i działań operacyjnych – natychmiastowy dostęp do najnowocześniejszego zestawu najlepszych praktyk dla każdego użytkownika końcowego w dowolnym miejscu w terenie”.

Stabilne sieci wspomagające triaż w różnych sytuacjach

System TOXI-triage umożliwi służbom interwencyjnym szybkie przeanalizowanie środowiska i zlokalizowanie osób potrzebujących, a następnie zbadanie oddechu, skóry i śliny poszczególnych poszkodowanych w celu określenia stopnia zatrucia toksynami. W podsumowaniu prof. Thomas dodaje: „Wykazaliśmy, że wkrótce każdy szczegół akcji ratunkowej będzie mógł być rejestrowany w czasie rzeczywistym i analizowany w celu zapewnienia optymalnych procedur reagowania i optymalnej odporności systemu opieki zdrowotnej”. W międzyczasie ciągły rozwój technologii i zapewnianie aktualnych szkoleń dla służb interwencyjnych udzielających pierwszej pomocy w przypadku kryzysów CBRN wymaga częstszego korzystania z platformy. Jak mówi prof. Thomas: „Konsorcjum projektu TOXI-triage pragnie, aby opracowane narzędzia przyniosły korzyści nie tylko w kontekście zwiększonej odporności na zagrożenia CBRN, ale mogły być również rutynowo stosowane w nagłych wypadkach medycznych, środowiskowych, miejskich oraz w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych”.

Słowa kluczowe

TOXI-triage, CBRN, CBRJ, segregacja, triaż, triage, służby interwencyjne, kryzys, w czasie rzeczywistym, ludność cywilna, media społecznościowe, chemiczne, biologiczne, radiologiczne, jądrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania