Skip to main content

Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and Recovery of Valuable Raw Materials from Complex Construction and Demolition Waste

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy sposób na odzyskiwanie odpadów z budowy i rozbiórki

Obecnie około połowa odpadów budowlanych trafia na składowiska. Korzystający ze środków unijnych naukowcy opracowali zaawansowane technologicznie i niedrogie narzędzia pomagające w odzyskiwaniu materiałów, co będzie oznaczać korzyści zarówno dla przemysłu, jak i środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

Każdy, kto kiedykolwiek prowadził remont, zdaje sobie sprawę, jak dużo różnych odpadów powstaje podczas rozbiórki i przebudowy nawet tak prostego pomieszczenia, jak mała łazienka. Wyobraźmy sobie natomiast, ile gruzu powstaje podczas budowy, renowacji i rozbiórki budynków w skali całego świata. Rozwiązania tego olbrzymiego problemu podjęło się 25 partnerów finansowanego przez UE projektu HISER, w tym 8 dużych przedsiębiorstw, 8 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jedna konfederacja, 6 organizacji badawczych oraz 2 organy publiczne. Zespół opracował zaawansowane narzędzia i technologie, które mają pozwolić na znaczną poprawę współczynnika recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki.

Obieg zamknięty

Obecny współczynnik recyklingu odpadów z budowy i rozbiórki w Unii Europejskiej wynosi około 50 %. W całym łańcuchu recyklingu występują problemy, których skutkiem jest brak możliwości ponownego wprowadzania odpadów na rynek. Główne przeszkody to niedokładne przewidywanie ilości odpadów przed rozbiórką, niewystarczające możliwości śledzenia odpadów w łańcuchu recyklingu oraz niska jakość i czystość materiałów pochodzących z recyklingu. Ten ostatni czynnik tworzy negatywne sprzężenie zwrotne, zniechęcając potencjalnych przetwórców do zaangażowania się w proces. Uczestnikom projektu HISER udało się domknąć tę pętlę. Koordynator projektu David García tłumaczy: „Połączenie technologii wstępnej identyfikacji, klasyfikacji na miejscu oraz automatycznego sortowania i recyklingu umożliwiło wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym do sektora budownictwa”.

Nowe życie odpadów z budowy i rozbiórki

Jednym z najważniejszych rezultatów projektu HISER jest inteligentne narzędzie BIM-SD (ang. „Building Information Modelling for Smart Demolition”) przeznaczone do modelowania informacji o budynku w celu inteligentnej rozbiórki. Narzędzie to tworzy wykaz budynków, umożliwiający inżynierom określenie rodzajów, jakości i ilości generowanych odpadów budowlanych. Jest ono kompatybilne z niemal każdym urządzeniem przenośnym, dzięki czemu można łatwo z niego korzystać na dowolnym placu budowy. Jego dokładność i efektywność kosztowa zostały przetestowane na czterech różnych typach budynków. BIM-SD umożliwia natychmiastowe efektywne sortowanie odpadów, dzięki czemu recyklingowi i wtórnemu wykorzystaniu można poddać większe ilości odpadów. Opracowano kilka technologii wspomagających sortowanie, podział i automatyczną ocenę jakości odpadów, tak aby umożliwić pozyskiwanie dużych ilości surowca o wysokiej jakości. Technologie te pozwalają na otrzymywanie surowca o czystości rzędu 80–100 %, który można stosować w produkcji nowych materiałów budowlanych. Jak mówi García, w projekcie HISER wyprodukowano „niskoemisyjny cement, niedrogi ekologiczny beton, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, a także kompozyty polimerowo-drewniane z kruszywem kamiennym, ceramiką, piaskiem, odzyskanym gipsem oraz odzyskanym drewnem i wełną mineralną”. Technologie i produkty związane z ceramiką, betonem, gipsem, drewnem i wełną mineralną przeszły pomyślne testy w pełnej skali w ramach pięciu studiów przypadków. Dopełnieniem prac technicznych w ramach projektu HISER były zintegrowane oceny środowiskowe i ekonomiczne przeprowadzone w oparciu o studia przypadków. Zidentyfikowane mocne i słabe strony wyszczególniono w zaleceniach dotyczących standardów i polityki przygotowanych przez zespół. Mimo że pierwotnie tego nie planowano, jednym z najważniejszych osiągnięć inicjatywy HISER była organizacja międzynarodowej konferencji HISER we współpracy z finansowanym przez UE projektem BAMB. Jak tłumaczy García, była to „pierwsza międzynarodowa konferencja poświęcona wyłącznie gospodarce odpadami z budowy i rozbiórki i ich recyklingowi ”. Podczas trzydniowego wydarzenia jego uczestnicy przedstawili 77 prezentacji”. Na rok 2020 planowana jest kolejna konferencja. Projekt HISER został już zakończony, ale jego prace i wizja są kontynuowane i mają istotny wpływ na sektor budownictwa, odpady z budowy i rozbiórki oraz środowisko naturalne.

Słowa kluczowe

HISER, budynek, odpady, recykling, materiały, budowa i rozbiórka, budownictwo, narzędzia, sortowanie, drewno, środowisko, beton, gips, wełna mineralna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania