Skip to main content

Ancient DNA and the Atlantic Slave Trade: A Search for Origins

Article Category

Article available in the folowing languages:

Śledzenie pochodzenia biogeograficznego

Transatlantycki handel niewolnikami, jaki odbywał się między XV a XIX stuleciem, wymusił migrację milionów Afrykanów do obu Ameryk, skutecznie przerywając więzi z rodzinną krainą. Zespół europejskich badaczy przyjął nowe obiecujące narzędzie do odnajdowania śladów przodków, chcąc przywrócić wiedzę na temat naszego pochodzenia.

Zdrowie

Genetycy postanowili znaleźć odpowiedź na pytania dotyczące pochodzenia, korzystając ze współczesnych danych genetycznych w celu dotarcia do źródeł populacji i jednostek w określonych regionach geograficznych Afryki. Jednak podejście wiąże się z pewnymi komplikacjami, jeżeli wziąć pod uwagę potężny ruch populacji do i w obrębie obu Ameryk od tamtych czasów. Dlatego też nie należy opierać się na współczesnym rozmieszczeniu genów w kwestii dokładności. W projekcie "Antyczne DNA i atlantycki handel niewolnikami: w poszukiwaniu pochodzenia" (ROOTS) przyjęto inne podejście, wykorzystując analizy antycznego DNA (aDNA) w celu wyśledzenia pochodzenia biogeograficznego afrykańskich niewolników. Badania aDNA prowadzone na archeologicznych szczątkach szkieletowych pozwalają na przetestowanie hipotez opartych na współczesnych danych, w związku z tym badacze finansowani przez UE podjęli się zrekonstruowania bezpośrednio powiązań afrykańskich niewolników z przodkami i ich potomkami. Wyniki projektu pokazały, że endogenne DNA można uzyskać z archeologicznego materiału szkieletowego z kontekstów innych niż te zwykle kojarzone z badaniem aDNA. Pozyskanie autentycznych sekwencji aDNA z materiału szkieletowego na Karaibach wskazuje na istnienie ścieżki dla działań badawczych nad aDNA oraz potencjalną wiedzę, jaką badania te mogą wygenerować. Członkowie projektu ROOTS z powodzeniem wykazali także, że uchwycenie docelowej sekwencji, w połączeniu z sekwencjonowaniem nowej generacji, stanowi obiecujący sposób na wyizolowanie, wzmocnienie i przeanalizowanie określonych sekwencji DNA oraz odzyskanie kompletnych genomów mitochondrialnych. To ostatnie działanie pozwoliło partnerom projektu znacznie zwiększyć rozdzielczość filogenetyczną badań molekularnych. Pomimo uzyskania nowej wiedzy, badanie wykazało, że wciąż niestety niemożliwe jest wyśledzenie pochodzenia ze strony matki poza szerokimi regionami geograficznymi. Niezbędna jest dodatkowa wiedza – jak również zachowanie ostrożności w stosunku do przekonania popularnych mediów o obiecującym potencjale tego podejścia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania