Skip to main content

Finding biomarkers of anti-microbial drug resistance via a systems biology analysis of fungal pathogen interactions with the human immune system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Leczenie oportunistycznych grzybic

Pacjenci chorzy na AIDS lub poddawani chemioterapii mają osłabiony układ odpornościowy i są narażeni na zakażenia, zwłaszcza wielolekoopornymi grzybami. Jako że większość leków przeciwgrzybiczych jest silnie toksyczna, istnieje silne zapotrzebowanie na nowe produkty na światowym rynku o wartości 4 miliardów dolarów.

Zdrowie

Kluczem do zwalczania coraz częściej występującej oporności czynników zakaźnych na leki i reakcji alergicznych u pacjentów jest odkrycie podstaw genetycznych wrażliwości i oporności na leczenie. Finansowany przez UE interdyscyplinarny projekt SYBARIS zasadza się na założeniu, że wynik leczenia grzybicy zależy od interakcji z czynnikami oporności na leki. Złożone zależności biochemiczne pomiędzy pacjentem a patogenem są więc głównym celem badań. Stworzono profile genetyczne chorych na grzybicę, osób zdrowych stanowiących grupę kontrolną i zestawu opornych na leki przeciwgrzybicze grzybów. Badano grzyby stanowiące znane patogeny — Candida albicans (powodujące drożdżycę) i Aspergillus fumigatus, jak również Saccharomyces cerevisiae, gatunek drożdży zwykle niepowodujący chorób. Zespół projektu SYBARIS porównywał uwarunkowania genetyczne w grupie badanej z grupą kontrolną, aby określić, w jaki sposób niepatogenne grzyby S. cerevisiae mogą u niektórych osób wywoływać grzybicę. Przeprowadzono też badanie uzupełniające nad szczepami grzybów wywołującymi alergię. Nowy system zarządzania danymi pomógł w identyfikacji genów i szlaków sygnałowych uczestniczących w powstawaniu oporności lub wrażliwości na leki, jak również szeregu biomarkerów oporności na leki stosowane w zwalczaniu mikroorganizmów. Dzięki badaniom asocjacyjnym nad całym genomem i stworzeniu na tej podstawie modeli metodami biologii systemów naukowcy mogli określić oddziaływanie leczenia przeciwgrzybiczego na układ odpornościowy. Aby wyselekcjonować nowe związki, zespół projektu prowadził testy na utworzonej niedawno bibliotece związków peptydomimetycznych, które wykazują działanie przeciwgrzybicze wobec szczepów Aspergillus i C. albicans przy niskiej toksyczności. Upodobniając się do cząsteczek obecnych w grzybach, te niewielkie białka wywołują interferencję z podstawowymi funkcjami biochemicznymi grzyba, powstrzymując jego rozwój i lecząc zakażenie. Grzyby w złożony sposób unikają odpowiedzi układu odpornościowego. Badania na komórkach od pacjentów, w tym komórkach dendrytycznych, ujawniły, że dzięki leczeniu grzyby były lepiej rozpoznawane przez układ odpornościowy. Wyselekcjonowano w rezultacie trzy związki do dalszych prac i przyszłych badań klinicznych. Wyniki projektu SYBARIS opublikowano w 41 artykułach naukowych, a także rozpowszechniano je poprzez stronę internetową, warsztaty i konferencje. Inicjatywa SYBARIS przyczyniła się do postępów w opracowywaniu leków na zakażenia mikroorganizmami i badaniach nad układem odpornościowym w Europie. Stwarza to potencjał do opracowywania nowych terapii i strategii zwalczania grzybicy u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym

Słowa kluczowe

Grzyby, oporność na leki, upośledzenie odporności, pacjenci, alergie, gen oporności

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022