Skip to main content

NORFACE Transnational Programme on Migration in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Złożone problemy związane z migracją

Nasilenie się międzynarodowej migracji jest w ostatnich latach źródłem obaw społecznych, ekonomicznych i politycznych. Wciąż niewiele wiemy na temat przyczyn, aktualnego stanu i następstw tego wielowymiarowego zjawiska.

Technologie przemysłowe

Migracja przyczynia się z jednej strony do budowy bardziej wielokulturowej i dynamicznej Europy, z drugiej jednak rodzi nowe wyzwania, takie jak ksenofobia, wykluczenie społeczne i wzrost bezrobocia. Europejscy naukowcy połączyli siły, aby poszerzyć wiedzę teoretyczną na temat tego zagadnienia. Ich prace, przeprowadzone w ramach projektu NORFACE PLUS (NORFACE Transnational Programme on Migration in Europe), przyczyniają się do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) oraz do podniesienia poziomu europejskich badań porównawczych, multidyscyplinarnych i wielopoziomowych nad migracją. W ramach inicjatywy sfinansowano 12 międzynarodowych projektów, których autorzy poprzez współpracę na warsztatach i forach pracowali nad problemami dotyczącymi migracji. Dzięki projektowi powstał efekty synergii, stymulujący aktualną, jak i przyszłą współpracę w badaniach nad migracją. Uczeni badali problemy społeczne, ekonomiczne, kulturowe i polityczne, starając się uzyskać przydatne dane umożliwiające skuteczniejsze radzenie sobie z wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi. Program pomógł też świeżo upieczonym badaczom w zaprezentowaniu prac oraz wielu doktorantom w ukończeniu studiów. Owocem projektu NORFACE PLUS są liczne znaczące rezultaty badawcze, a także zbiory danych zawierające informacje podstawowe, które przydadzą się innym uczonym. Opublikowano ponad 200 artykułów naukowych, rozdziałów książkowych i monografii, a także 300 innych publikacji naukowych. Uczestnicy programu wygłosili przeszło 500 prezentacji naukowych, a ponadto brali udział w dyskusjach politycznych i występowali w mediach. Seria artykułów dyskusyjnych NORFACE, licząca ponad 100 publikacji, zwróciła uwagę społeczności naukowej, a skrócona publikacja NORFACE stanowi doskonałe źródło dla prawodawców, jak i ogółu społeczeństwa. Zorganizowano pięć konferencji, w których wzięli udział naukowcy oraz prawodawcy. Wydarzenia te były okazją do zapoznania się z możliwościami pozyskiwania środków na realizację pokrewnych badań, a także do wspólnych dyskusji naukowych. Ich owocem są nowe partnerstwa, projekty i publikacje. Specjalny serwis internetowy jest skuteczną platformą do promowania wyników badań, angażowania interesariuszy oraz podnoszenia świadomości wśród wszystkich zainteresowanych stron na temat kluczowych problemów. Projekt NORFACE PLUS dostarcza cennych informacji, z których mogą skorzystać prawodawcy na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Dzięki temu możliwe będzie kreowanie lepszych polityk migracyjnych oraz pogodzenie potrzeb obywateli europejskich i migrantów z pożytkiem dla budowy bardziej zjednoczonej i dynamicznej Europy.

Słowa kluczowe

Migracja, ksenofobia, wykluczenie społeczne, bezrobocie, polityki dotyczące migracji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania