Skip to main content

EuroREACH A Handbook to Access Health Care Data for Cross-country Comparisons of Efficiency and Quality

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sprawniejszy dostęp do opieki zdrowotnej dzięki porównaniu krajów

Inicjatywa EUROREACH została ustanowiona, aby stworzyć unijny rejestr opisujący skuteczność służby zdrowia w poszczególnych krajach UE: Health Data Navigator, czyli Internetowy przewodnik po zdrowiu. Jest to scentralizowana, internetowa baza danych z istotnymi informacjami, takimi jak dane pacjentów oraz jakość i wyniki opieki zdrowotnej. Zachęca ona do wymiany wiedzy o najlepszych praktykach i efektywnego przezwyciężania problemów.

Zdrowie

Problemem projektów zasadzających się na międzynarodowej współpracy jest często dostępność do brakujących lub pofragmentowanych danych na temat opieki zdrowotnej w różnych krajach. Opracowanie i walidacja platformy oceniającej skuteczność służby zdrowia, która przechowywałaby dane na temat opieki zdrowotnej ze szczególnym wskazaniem na jakość i efektywność, stanowi rozwiązanie tego problemu. Finansowany ze środków UE projekt EUROREACH powołano do życia jako wspólną inicjatywę różnych krajów UE w celu poprawienia dostępu do danych na temat opieki zdrowotnej i możliwości ich wykorzystania. Analizując dane na temat opieki zdrowotnej i systemów informacyjnych w różnych krajach UE, inicjatywa EUROREACH miała na celu stworzenie podręcznika ze wszystkimi istotnymi danymi uporządkowanymi według kraju, umożliwiającego porównanie skuteczności opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach. Partnerzy projektu EUROREACH podsumowali, że wprawdzie istnieje wiele projektów, w ramach których zbiera się i publikuje dane na temat wskaźników zdrowia pozwalających ocenić jakość systemów opieki medycznej, jednakże dane dotyczące jakości opieki zdrowotnej, jej skuteczności i równego dostępu do niej nadal są ograniczone. Wiele korzyści dla projektu EUROREACH przyniosły wskazówki wielu paneli ekspertów zewnętrznych i spotkań komisji oceniających. Opracowany podręcznik jest dostępny online jako Health Data Navigator (Internetowy przewodnik po zdrowiu), w którym zaprezentowano wyniki projektu EUROREACH i odniesienia do międzynarodowych baz danych na temat służby zdrowia. Wybrano cukrzycę do przeprowadzenia badania przypadku, aby sprawdzić użyteczność danych administracyjnych na poziomie pacjenta w porównywaniu opieki zdrowotnej i wyników leczenia w trzech krajach partnerskich (Estonia, Finlandia i Izrael). Wyniki tego porównania wskazują jasno, że stosowanie spójnej metody umożliwia uzyskanie wartościowych, praktycznych i wiarygodnych informacji na temat wskaźników jakości opieki zdrowotnej. Mająca na celu zapewnienie dostępu do istniejących międzynarodowych i krajowych danych na temat opieki zdrowotnej i najlepszych praktyk, inicjatywa EUROREACH obejmowała tworzenie i wdrażanie internetowej platformy informacyjnej na temat skuteczności służby zdrowia. Ten podręcznik znacząco ułatwi porządkowanie danych związanych z opieką zdrowotną pod względem celów, funkcji i procesów niezbędnych dla poprawy zdrowia publicznego.

Słowa kluczowe

Skuteczność systemu opieki zdrowotnej, platforma internetowa, dane o systemie zdrowia, dane na poziomie indywidualnym, system informacji o zdrowiu,

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania