Skip to main content

Work Toghether to Stop Truancy Among Youth

Article Category

Article available in the folowing languages:

Uczniowie, którzy rzadziej wagarują cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym

Ponieważ, jak pokazały badania, wielu uczniów szkół ponadpodstawowych opuszcza przynajmniej jeden dzień nauki w roku szkolnym, wagarowanie może być postrzegane jako poważny problem dla zdrowia publicznego. Zespół naukowców finansowany z budżetu UE podjął się zadania, które polegać będzie na lepszym poznaniu tego zjawiska i jego parametrów oraz na zaproponowaniu strategii prewencyjnych.

Zdrowie

Interwencje mechanistyczne i prawne, mające zapobiegać wagarowaniu ignorują czynniki społeczne i psychologiczne związane z tym zjawiskiem. W rzeczywistości takie podejście może mieć poważny, negatywny wpływ na dobrostan i zdrowie psychiczne nastolatków. Dlatego w ramach projektu WE-STAY ("Work together to stop truancy among youth") (WE-STAY ) naukowcy zbadali związek pomiędzy wagarowaniem a zdrowiem psychicznym. Zebrali odpowiednie dane epidemiologiczne, a zagadnienia poddane analizie obejmowały między innymi styl życia, postawę rodziny oraz strategie radzenia sobie. Do badania włączono ponad 11 000 nastolatków z Estonii, Niemczech, Izraela, Włoch, Rumunii i Hiszpanii. Wdrożono 3 szkolne programy interwencyjne. Uczestników zrandomizowano do czterech grup, a następnie poddano działaniom interwencyjnym: profesjonalne badania przesiewowe (TRUANCY-SCREEN), świadomość wagarowania i problemy dla zdrowia psychicznego (TRUANCY-AWARE), kombinacja profesjonalnych badań przesiewowych i interwencji zwiększających świadomość (TRUANCY-COMBINE) oraz grupa kontrolna interwencji mechanistycznej (TRUANCY-MIC). Wyniki wszystkich interwencji zostały poddane ocenie z perspektywy multidyscyplinarnej, z uwzględnieniem aspektów społecznych i psychologicznych. Po upływie jednego miesiąca trwania interwencji u uczniów we wszystkich badanych grupach odnotowano istotny spadek odmów uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz istotną poprawę dobrostanu. Badania kontrolne w dwunastym miesiącu badania wykazały, że 52,2% uczniów wagarujących przestało wagarować. Spośród wszystkich uczniów, największy odsetek uczniów niewagarujących w badaniu kontrolnym zaobserwowano w grupie interwencji "mechanistycznej". Biorąc jednak pod uwagę wyjściową liczbę uczniów wagarujących, największy odsetek uczniów niewagarujących w badaniu kontrolnym zaobserwowano w grupie interwencji kombinowanej. Wykazano, że interwencje kombinowane odznaczają się największą skutecznością w zmniejszaniu odsetka wagarowiczów. Następnie członkowie projektu opracowali dobre praktyki oraz skuteczne i kulturowo dostosowane modele zapobiegania wagarowaniu oraz promocji zdrowia psychicznego wśród młodzieży w różnych krajach Europy. Wyniki badania WE-STAY podkreślają korzyści płynące z wdrażania metod promujących zdrowie psychiczne, które sprawiają, że szkoły stają się bardziej bezpieczne i skutecznie pomagają uczniom zagrożonym tym zjawiskiem. W ten sposób nie tylko zmniejszamy odsetek uczniów wagarujących, ale wpływamy na zdrowie psychiczne, będące warunkiem dobrego zdrowia w ogóle zarówno w ujęciu krótkoterminowym, jak i długoterminowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zdrowie

28 Września 2018