Skip to main content

Automated and cost effective maintenance for railway

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zautomatyzowana inspekcja torów kolejowych

Możliwość szybkiego wykrywania awarii infrastruktury kolejowej ma ogromne znaczenie dla kosztów i bezpieczeństwa. Kompleksowe zautomatyzowane technologie umożliwiające planowanie i prowadzenie kontroli i konserwacji pozwolą na znacznie skuteczniejsze wykrywanie takich awarii.

Technologie przemysłowe

Kontrola i konserwacja rozbudowanej sieci kolejowej pochłania około 40% kosztów utrzymania całej infrastruktury transportowej. Konserwacja torów kolejowych obejmuje prace związane z podtorzem oraz obiektami inżynierskimi, takimi jak mosty, tunele czy mury oporowe. Zmniejszenie kosztów związanych z konserwacją torów miałoby istotne znaczenie dla obniżenia kosztów działania systemów transportu kolejowego. To oraz poprawa bezpieczeństwa i wygody pasażerów było celem finansowanego ze środków UE projektu "Automated and cost effective maintenance for railway" (ACEM RAIL) . Kluczem do sukcesu było zwiększenie automatyzacji, począwszy od monitorowania i oceny uszkodzeń po planowanie i wykonywanie czynności konserwacyjnych. W projekcie uwzględniono nawet pomoc operatora podczas prowadzenia prac konserwacyjnych w terenie. Spośród sześciu technologii zautomatyzowanej kontroli stanu torów za najbardziej obiecującą uznano tę opartą na czujnikach światłowodowych. Są one rozmieszczone wzdłuż toru oraz wbudowane w pociągi (zarówno konwencjonalne, jak i dużej prędkości pociągi pasażerskie i towarowe), dzięki czemu umożliwiają prowadzenie częstych i tanich kontroli. Znaczna część prac rozwojowych poświęcona była analizie danych i zarządzaniu informacjami pochodzącymi z systemów kontroli. Zespół stworzył scentralizowany system zarządzania wyposażony w narzędzia komputerowe pomagające w podejmowaniu decyzji. Pomaga on w ocenie stanu infrastruktury, optymalnym planowaniu konserwacji, pracy operatorów w terenie oraz automatycznym generowaniu raportów. W ramach projektu ACEM RAIL opracowano zbiór wskaźników wydajności dotyczących konserwacji, które ułatwiają ocenę kosztów, jakości, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko. Zastosowanie systemów ACEM RAIL w scenariuszach symulowanych, w centrum badawczym oraz w infrastrukturze kolejowej potwierdziło ich dużą przydatność. Informacje o wynikach prac były szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem artykułów naukowych, broszur i biuletynów oraz podczas wystaw i warsztatów. W celu komercjalizacji systemu utworzono już jedną spółkę spin-off oraz planowane jest utworzenie kolejnej. Technologie i narzędzia powstałe w ramach projektu ACEM RAIL przyczynią się do poprawy wydajności, bezpieczeństwa i wygody transportu kolejowego, a jednocześnie do obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji. Narzędzia komputerowe opracowane przez badaczy będzie można łatwo zaadaptować do automatyzacji kontroli i konserwacji infrastruktury drogowej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania