Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Structural and Functional Studies of Human Adenosine A2A Receptor G protein Complex: Toward Understanding GPCR Activation

Article Category

Article available in the following languages:

Funkcje receptora adenozyny

Adenozyna ma duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania komórek nerwowych, kontroluje proliferację i przekazywanie sygnałów zapalnych. Receptor adenozyny na powierzchni komórki o nazwie A2A odgrywa kluczową rolę w pełnieniu tych funkcji.

Zdrowie icon Zdrowie

Receptory adenozyny regulują uwalnianie neuroprzekaźników oraz pracę układu krwionośnego, odpornościowego i inne ważne czynności organizmu. Aktywacja receptorów A2A adenozyny powoduje aktywację wewnątrzkomórkowych białek G i następnie aktywację kolejnych cząsteczek sygnałowych. Istnieją doniesienia, że koniec karboksylowy (C-koniec) receptora A2A adenozyny umożliwia niezależną od białek G transdukcję sygnału. Finansowany przez UE projekt ADORA ma na celu ustalić strukturę kryształów mediatora szlaku sygnałowego niezależnego od białek G w kompleksie z pełnej długości receptorem A2A adenozyny. Badanie prowadzono na receptorze A2A adenozyny typu dzikiego, skróconych mutantach i dużej domenie białka z C-końca. Naukowcom udało się oczyścić badane białka i opracować oznaczenia do wykrywania najważniejszych, wchodzących w interakcje białek: kalmoduliny (CaM), czynnika otwierającego miejsce wiązania nukleotydów Arf-Arf6, białka wiążącego wapń 2 i a-aktyniny 1. Większość wyników uzyskano pracując ze skróconą mutacją receptora A2A. Przygotowano wymagane do wytwarzania białek rekombinowane konstrukty DNA i zoptymalizowano ekspresję i oczyszczanie białek. Charakterystyka biofizyczna mutanta pozwoliła eksperymentalnie potwierdzić jego wcześniej sugerowane cechy. Naukowcy kontynuowali charakteryzowanie interakcji poprzez izotermiczne miareczkowanie kalorymetryczne. Ustalono struktury skróconego, zmutowanego białka, występującego w roztworze osobno i w kompleksie z CaM, korzystając z małokątowego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego. Ustalono, że zmutowane białko ma poszerzoną, przypominającą rurkę konformację w roztworze. Wyniki projektu ADORA dostarczyły nowych danych na temat receptorów adenozyny na poziomie cząsteczki białka i poszczególnych atomów. Ma to ważne przełożenie na leczenie choroby Parkinsona, jako że wiadomo obecnie, że A2A wchodzi w interakcje z innymi receptorami i uczestniczy w patogenezie tej choroby.

Słowa kluczowe

Adenozyna, receptor powierzchniowy komórki, A2A, białko G, mutant, koniec karboksylowy, kalmodulina, choroba Parkinsona

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania