Skip to main content
European Commission logo print header

Advanced methods for the removal and monitoring of polar organic contaminants

Article Category

Article available in the following languages:

Usuwanie zanieczyszczeń polarnych z wody

Zanieczyszczenia polarne stanowią zagrożenie dla wody pitnej i ekosystemów wodnych. W ramach projektu finansowanego ze środków UE opracowano nowe metody usuwania tych zanieczyszczeń.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Projekt "Advanced methods for the removal and monitoring of polar organic contaminants" (POLARCLEAN) rozpoczął się od zbadania nowych materiałów i metod usuwania nowych zanieczyszczeń polarnych. Zgromadzone w toku tych prac informacje wykorzystano do stworzenia sposobów na monitorowanie tych zanieczyszczeń w środowisku. Ukończono badania dotycząca zwiększenia skali najbezpieczniejszych, najskuteczniejszych prototypowych materiałów. Następnie przetestowano nowe metody przy użyciu szeregu różnych zanieczyszczeń polarnych. Były to pestycydy, hormony, leki, określone plastyfikatory oraz nanocząsteczki. Właściwości materiałów o większej zdolności usuwania zanieczyszczeń wykorzystano przy opracowywaniu narzędzi umożliwiających wykrywanie śladowych ilości kontaminantów. Ustalono, że syntetyczne materiały węglowe są skuteczniejsze w oczyszczaniu wody niż granulowany węgiel aktywny (GAC). GAC jest aktualnie stosowany w stacjach uzdatniania wody. Jednak syntetyczny węgiel okazał się skuteczniej niż GAC usuwać metaldehyd, związek szczególnie trudny w utylizacji. Przeprowadzono badania dotycząca zwiększenia skali tej technologii. Obecnie materiały z węgla syntetycznego są poddawane pilotażowym testom we współpracy z branżą gospodarki wodnej (Wielka Brytania). Technologia została wybrana przez brytyjską organizację Technology Approval Group jako jedna z najbardziej innowacyjnych w Europie w 2012 r. Uczeni badali także inne materiały. Produkty uboczne rolnictwa oceniono pod kątem ewentualnego wykorzystania w oczyszczeniu wody. Było to pierwsze badanie nad możliwościami użycia naturalnych materiałów do tego celu. Zbadano także nanocząsteczki węgla, jednak okazały się one mniej skuteczne. Nowe metody oczyszczania wody mają szansę zastąpić GAC. Dzięki nim być może uda się uzyskać wodę o najniższej możliwej zawartości polutantów. Węgiel syntetyczne ma potencjał, aby rozwiązać problem zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Można by go wykorzystać do oczyszczania wody w dorzeczach w krajach rozwijających się. Co oczywiste, omawiane prace mają zatem istotny wymiar społeczno-ekonomiczny. Przyczyniają się również do rozwoju badań naukowych z dziedziny wody.

Słowa kluczowe

Polarny, woda, zanieczyszczenia wody, ekosystemy wodne, zanieczyszczenia polarne, zanieczyszczenia organiczne, syntetyczne materiały węglowe, granulowany węgiel aktywny, oczyszczanie wody, rolne, produkty uboczne rolnictwa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania