Skip to main content

Science and Technology International Cooperation Network for Gulf Cooperation Countries aiming at the promotion of bi-regional dialogue

Article Category

Article available in the folowing languages:

Współpraca z krajami Zatoki Perskiej

Europa jest zainteresowana współpracą z państwami z regionu Zatoki Perskiej. W ramach unijnego projektu wspierano dialog w zakresie wymiany naukowej oraz priorytetów badawczych, tworząc platformę networkingową i krajowe punkty kontaktowe (KPK).

Technologie przemysłowe

Do Rady Współpracy Państw Zatoki (GCC) należy sześć krajów arabskich położonych na wybrzeżu Zatoki Perskiej. Polityki unijne wspierają wymianę naukową i technologiczną między UE a GCC. Urzeczywistnienie tej wizji było założeniem finansowanego przez UE projektu INCONET-GCC , który realizowany był od stycznia 2010 r. do końca 2012 r. Liczące 18 członków konsorcjum postawiło sobie za cel umocnienie dialogu między UE a GCC. Dialog ten miał za zadanie zidentyfikować wspólne priorytety i interesy dotyczące nauki i technologii oraz wspierać praktyczną interakcję. W ramach projektu stworzono platformę networkingu poświęconą dialogowi dotyczącemu polityki i przyszłości nauki i technologii. Prace te stanowiły również wkład w realizację strategicznych europejskich ram na rzecz międzynarodowej współpracy w dziedzinie nauki i technologii. Wspierano również zakładanie KPK w krajach GCC oraz pomagano im w integracji z europejską siecią KPK. Uczestnicy projektu przygotowali raport na temat wspólnej polityki w dziedzinie nauki i technologii, stanowiący ważne źródło informacji dla Rady GCC–UE. W raporcie opisano rozwój badań bibliometrycznych oraz mapę priorytetów badawczych. Do uzgodnionych priorytetów należą: woda i inne kwestie środowiskowe, technologie informacyjno-komunikacyjne, zdrowie oraz bezpieczeństwo energetyczne. Zespół opracował także białą księgę, mapę drogową i raport na temat zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy projektu nawiązali też współpracę z innymi sieciami unijnymi działającymi w regionie Zatoki, a także organizacjami reprezentującymi kraje nienależące do GCC, takie jak Egipt, Maroko czy Jemen. Owocem projektu INCONET-GCC jest ulepszona współpraca między GCC a EU, która przyczyni się do zwiększenia innowacyjności, a tym samym pobudzenia wzrostu gospodarczego w krajach GCC. Korzyści odniesie też sama UE.

Słowa kluczowe

Rada Współpracy Państw Zatoki, Zatoka Perska, wymiana naukowa, priorytety badawcze, platforma networkingowa, wymiana technologiczna, nauka i technologia, polityka, sieć KPK

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania