Skip to main content

Mining for new antimicrobials in ant associated actinomycetes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bakterie: nowe źródło substancji przeciwgrzybiczych

Choroby zakaźne są główną przyczyna zgonów na całym świecie, co rodzi palącą potrzebę odkrycia nowych substancji przeciwgrzybiczych i przeciwdrobnoustrojowych. Wykorzystując technologie genomowe, europejscy badacze ujawnili serię naturalnych związków obecnych w bakteriach związanych z mrówkami.

Zdrowie

Na skutek pojawienia się patogenów odpornych na leki, na przestrzeni ostatnich lat liczba zakażeń znacząco wzrosła. We wszystkich krajach rozwiniętych wzrosła także częstość występowania inwazyjnych zakażeń grzybiczych, co ogranicza skuteczność zabiegów chirurgicznych. Choć dla przeciętnej osoby zdrowej grzybica stóp czy kandydoza pochwy stanowią powierzchowne infekcje, w przypadku osób o obniżonej odporności schorzenia te mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami przeciwgrzybiczymi skupiają się na związkach wytwarzanych przez bytujące w glebie promieniowce. Promieniowce mogą egzystować w symbiotycznej relacji z mrówkami i nadawać im aktywność przeciwgrzybiczą. Choć zidentyfikowano już kilka związków przeciwgrzybiczych, znaczne ilości metabolitów wytwarzanych przez promieniowce pozostają nieodkryte. Mając to na względzie, UE przeznaczyła środki na stworzenie projektu "Mining for new antimicrobials in ant associated actinomycetes" (ANT), którego celem jest odkrycie nowych naturalnych związków o aktywności przeciwgrzybiczej występujących u bakterii związanych z mrówkami. W tym celu badacze wyizolowali promieniowce z mrówek i wykonali wysokowydajne analizy przesiewowe. W szczepach z rodzaju Streptomyces odkryto dwie klasy związków o wysokiej aktywności przeciwgrzybiczej i przystąpiono do ich charakteryzacji pod względem właściwości chemicznych. Poprzez proces określany jako eksploatacja genomu (ang. genome mining), badacze poczynili kolejne kroki w kierunku identyfikacji genów związanych z biosyntezą tych związków. Zrozumienie procesów regulacji biosyntezy związków chemicznych powinno wspomóc projektowanie strategii dla zwiększania ich produkcji. Poza określeniem antydrobnoustrojowej roli związków wytwarzanych przez promieniowce, działania w ramach projektu ANT objęły także identyfikację nowych naturalnie występujących związków chemicznych. Biorąc pod uwagę medyczne znaczenie infekcji grzybiczych, innowacyjne rozwiązania, szczególnie pod postacią naturalnych związków, mogą być alternatywną metodą leczenia, gdy chemicznie syntetyzowane antybiotyki są nieskuteczne.

Słowa kluczowe

Bakterie, przeciwgrzybiczy, choroby zakaźne, przeciwdrobnoustrojowy, mrówka, bakterie związane z mrówkami, promieniowce, biosynteza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania