Skip to main content

Enhancing the (cost-)effectiveness of diabetes self-management education: A comparative assessment of different educational approaches and conditions for successful implementation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Najlepsze sposoby radzenia sobie z cukrzycą

Cukrzyca jest częstym problemem zdrowotnym, wymagającym intensywnego dbania o siebie. Edukowanie ludzi, jak sobie radzić z objawami choroby może pomóc w poprawie stanu klinicznego u chorych.

Społeczeństwo
Zdrowie

Blisko 60 milionów osób w Europie cierpi na cukrzycę typu 2 (T2D), która jest czwartym największym powodem zgonów. Przewiduje się, że liczba ta będzie dalej rosnąć, gdyż T2D jest powiązana z nadwagą i otyłością, czyli dwoma dominującymi zjawiskami w nowoczesnym społeczeństwie. Ze względu na to, że cukrzyca wymaga w znacznym stopniu samokontroli, edukacja pacjentów w zakresie odczytywania objawów T2D i korzystania z konsultacji medycznych czy samokontroli choroby po diagnozie jest obiecującą strategią jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Niemniej podczas gdy udowodniono, że edukacja w zakresie odpowiedniego dbania o własne zdrowie ma daje pozytywne efekty, efektywność kosztowa takich interwencji nie jest dobrze znana. Co więcej efektywność względna różnych podejść do edukacji w odpowiedzialności za samego siebie ani wpływ warunków, w których edukacja taka jest prowadzona, nie są dobrze udokumentowane. Wiele osób cierpiących na T2D nie ma świadomości, że są chorzy, a przestrzeganie przez pacjentów zaleceń lekarza co do terapii zależy od świadomości na temat zdrowia. Dlatego też na celownik należy także wziąć skuteczność różnych strategii edukacyjnych odpowiednio do pochodzenia etnicznego pacjentów, ich wieku i standardów wiedzy na temat zdrowia. Finansowany przez UE projekt DIABETES LITERACY (Enhancing the (cost-)effectiveness of diabetes self-management education: A comparative assessment of different educational approaches and conditions for successful implementation) której celem jest opracowanie dowodów potrzebnych do wsparcia edukacji w zakresie samokontroli dla cukrzyków. W tym celu konsorcjum przeprowadziło analizę porównawczą krajowych strategii dla cukrzyków i istniejących programów samokontroli w różnych krajach europejskich, używając ankiety badającej poziom znajomości cukrzycy do zebrania informacji. Aby uzasadnić efektywność kosztową edukacji w zakresie samokontroli przy T2D porównano koszty istniejących programów edukacyjnych z tymi z leczenia T2D. Aby porównać różne podejścia do edukacji w zakresie samokontroli przy cukrzycy przeprowadzono dwuetapowe (przed/po) badanie wieloośrodkowe na 366 dorosłych pacjentach biorących udział w programach edukacyjnych w 9 krajach. Wykazano jedynie niewielkie różnice w rezultatach pomiędzy poszczególnymi sposobami podawania. Korzystając z europejskiego kwestionariusza badającego wiedzę na temat zdrowia (HLS-EU-Q6), znaleziono znaczącą zależność pomiędzy małą wiedzą na temat zdrowia rezultatami słabszego zdrowia u pacjentów chorych na cukrzycę, ale na skuteczność programów edukacji w zakresie samokontroli nie miał wpływu poziom wiedzy u pacjentów. Z myślą o osobach o niskiej wiedzy opracowano wielojęzyczną witrynę internetową z funkcjami audiowizualnymi i interaktywnymi. Rozpowszechnienie efektów projektu zaczęto głównie w społecznościach naukowych i twórców polityki zdrowotnej, choć docelowym założeniem była poprawa świadomości u pracowników i organizacji służby zdrowia mających do czynienia z opieką nad osobami chorymi na cukrzycę. Rezultaty badań w ramach projektu DIABETER LITERACY dobrze pokazuje krótki film. Rezultaty badania DIABETES LITERACY mogą pomóc w zwiększeniu wagi wiedzy na temat zdrowia i edukacji w zarządzaniu cukrzycą. Inwestowanie w potencjał samokontroli u pacjentów to polityka, którą powinno się wdrażać w całej Europie, gdyż może ona pomoc w zmniejszeniu bieżących kosztów leczenia i poprawić kliniczny obraz cukrzyków.

Słowa kluczowe

Cukrzyca, samokontrola, świadomość zdrowotna, opieka zdrowotna, ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT CUKRZYCY

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania