European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Prospective cohort study of residents near the Semipalatinsk nuclear test site - feasibility

Article Category

Article available in the following languages:

Zunifikowana kohorta ułatwia badanie promieniowania

Ludzie żyjący w pobliżu poligonu nuklearnego w Semipałatyńsku (SNTS) w Kazachstanie byli narażeni na skażenie radioaktywne gleby i powietrza wynikające z opadu promieniotwórczego. Populacja ta może być przydatna w badaniach nad skutkami przewlekłego narażenia na małe dawki promieniowania jonizującego.

Zdrowie icon Zdrowie

Mieszkańcy wiosek w pobliżu SNTS byli narażeni na różne dawki promieniowania jonizującego o średnim i niskim nasileniu. Jak dotąd tylko ograniczona liczba badań miała za zadanie ocenę możliwych skutków zdrowotnych w tej populacji, lecz ich wyniki były sprzeczne, być może z powodu różnic w metodach dozymetrycznych i grupach kontrolnych. Uczestnicy finansowanego przez UE badania SEMI-NUC (Prospective cohort study of residents near the Semipalatinsk nuclear test site - Feasibility) ocenili możliwość ustanowienia zunifikowanej kohorty do ilościowych badań skutków narażenia na promieniowanie jonizujące. W projekcie wzięli udział naukowcy z Europy, Japonii i Kazachstanu, aby przygotować długoterminowe badania kontynuacyjne mające na celu określeniu potencjalnych skutków zdrowotnych narażenia na promieniowanie. Partnerzy projektu odwiedzili kilkukrotnie SNTS i zapoznali się z rejestrem osób, które mieszkały lub nadal mieszkają na terenach skażonych przez testy jądrowe oraz ich potomków. Naukowcy przejrzeli archiwum, aby ocenić mechanizmy zbierania danych, jak również jakość informacji dotyczących występowania nowotworów oraz chorób nienowotworowych i śmiertelności. Ukończono raport dotyczący unifikacji kohorty i przygotowano dwa dalsze dotyczące badań kontrolnych narażonej populacji oraz określania skutków zdrowotnych. Dokonano też oceny dostępności próbek biologicznych, takich jak krew, DNA narażonych ludzi i ich potomstwa, zęby, oraz ich potencjalnego użycia w przyszłych badaniach. W oparciu o te raporty uczeni przygotowali zalecenia opisujące proponowane problemy zdrowotne do badania, ze szczególnym naciskiem na raka tarczycy i choroby inne niż nowotworowe. Szczegółowo opisano drogi narażenia, mechanizmy formowania się dawki skumulowanej, informacje niezbędne do rekonstrukcji dawki, pozostałe luki w wiedzy oraz możliwe rozwiązania. Wybrano też trzy wioski w pobliżu SNTS, aby przetestować wybrane metodologie i porównać wyniki różnych metod rekonstrukcji dawek. Prace przeprowadzone w projekcie SEMI-NUC pomogą w wyeliminowaniu powielania wysiłków i zasobów oraz ułatwią prowadzenie dalszych badań, przyczyniając się do lepszego poznania zagrożenia zdrowotnego związanego z małymi i umiarkowanymi przewlekłymi dawkami promieniowania. Usprawnione szacowanie zagrożeń związanych z małymi i przewlekłymi dawkami pomoże w uregulowaniu narażenia w związku planowanymi, istniejącymi lub awaryjnymi sytuacjami dotyczącymi narażenia, na przykład wybuchem w Czarnobylu lub Fukushimie. Posłuży też za cenny punktu odniesienia przy podejmowaniu decyzji związanych z projektowaniem długoterminowych programów badań medycznych narażonej ludności.

Słowa kluczowe

Poligon nuklearny w Semipałatyńsku, promieniowanie jonizujące, SEMI-NUC, narażenie na promieniowanie, rak

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania