Skip to main content

Development of a multidisciplinary platform for the screening of new preventive and therapeutic strategies against oral mucositis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mikroflora jamy ustnej i zapalenie błony śluzowej

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej to poważne i częste działanie niepożądane chemio- i radioterapii. W ramach pewnego europejskiego projektu skoncentrowano się na bakteriach jamy ustnej jako czynniku powodującym powstawanie zapalenia błony śluzowej.

Zdrowie

Etiologia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, reakcji zapalnej błon śluzowych na chemio- i radioterapię, pozostaje w dużej mierze niezbadana. Coraz więcej danych wskazuje na rolę flory bakteryjnej jamy ustnej. W tym kontekście uczestnicy projektu MUCOSITIS PLATFORM (Development of a multidisciplinary platform for the screening of new preventive and therapeutic strategies against oral mucositis), finansowanego ze środków UE, badali rolę bakterii żyjących w jamie ustnej w etiologii zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. Uczeni opracowali nowy model choroby, pozbawiony ograniczeń związanych z cytotoksycznością wywołaną interakcjami in vitro mikroorganizmów z nabłonkiem. Dzięki oddzieleniu mikroorganizmów od komórek nabłonkowych porowatą membraną pokrytą warstwą mucyny, badaczom udało się wydłużyć ich wspólną hodowlę o trzy dni i uniknąć warunków zakaźnych. Wyniki badań prowadzonych na tym modelu pokazały, że pewne bakterie bytujące w jamie ustnej, Klebsiella oraz Lactobacillus, znacząco ograniczają zdolność hodowanych komórek nabłonkowych do gojenia ran. Z kolei u kultur zawierających różne szczepy Streptococcus zaobserwowano działanie sprzyjające gojeniu ran. Napromieniowanie, a także różne środki chemioterapeutyczne wpływały na tworzenie się, skład i wirulencję flory bakteryjnej jamy ustnej, co może oddziaływać na gojenie ran przez komórki nabłonkowe. Aby potwierdzić uzyskane wyniki, uczeni zbadali florę bakteryjną jamy ustnej u pacjentów z nowotworami głowy i szyi, przechodzących radioterapię. Wyniki badań wskazują na korelację między zmianami we florze bakteryjnej policzków a prawidłowymi funkcjami jamy ustnej pacjentów. Szczególnie silną korelację stwierdzono między licznością Prevotella spp. i Atopobium spp. a nasileniem zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. Bakterie te mogłyby więc stanowić biomarkery mikrobiologiczne tej choroby. W przebiegu zapalenia błony śluzowej ulega naruszeniu bariera nabłonkowa, przez co bakterie mogą atakować znajdujące się pod nią tkanki. Uwzględniając ten fakt, naukowcy odkryli, że rozpuszczalny fragment E-kadheryny, molekuły odpowiedzialnej za adhezję komórek, może stanowić marker zapalenia błony śluzowej u pacjentów z rakiem gardła środkowego, leczonych radioterapią. Podczas badań przesiewowych leków stwierdzono, że polifenolowy związek pochodzenia roślinnego 8-PN opóźnia wystąpienie spowodowanego promieniowaniem zapalenia błony śluzowej jamy ustnej w modelu mysim. Podsumowując, dzięki projektowi odkryto związek między składem mikroflory w jamie ustnej a nasileniem zapalenia błony śluzowej. Można wykorzystać tę wiedzę do stratyfikacji pacjentów i opracowania strategii leczenia.

Słowa kluczowe

Mikroflora jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej, MUCOSITIS PLATFORM, biomarkery drobnoustrojów, E-kadheryna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania