Skip to main content
European Commission logo print header

Transfering Implementing Monitoring Equality

Article Category

Article available in the following languages:

Zwiększanie różnorodności płciowej w środowiskach naukowych

Zastosowanie podejścia opartego na najlepszych praktykach mogłoby zwiększyć proporcję kobiet wśród badaczy naukowych i wspomóc rozwój ich kariery.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Choć z biegiem lat liczba kobiet w środowiskach naukowych rośnie, nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie równego udziału obu płci. Prace w tym zakresie podjął finansowany ze środków UE projekt GENDERTIME (Transferring implementing monitoring equality). Zaangażowane instytucje są bardzo zróżnicowane pod względem wielkości, dyscypliny i historii. Jest to zamierzone i ma na celu wytworzenie synergii między siedmioma partnerami europejskimi. Prowadzone są działania z zakresu rekrutacji, zatrzymywania, polityk awansów i wspierania równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Aby umożliwić skuteczny transfer wiedzy i wymianę doświadczeń na temat zarządzania świadomością kwestii płci, identyfikuje się najlepsze podejścia systemowe i formułuje realistyczne plany działania. Z dotychczasowych prac należy wymienić przetłumaczenie materiałów popularyzatorskich, utrzymywanie portalu internetowego projektu, zorganizowanie warsztatu wewnętrznego i przeprowadzenie przeglądu literatury badawczej. Wyniki są upowszechniane na konferencjach, podczas spotkań w formule okrągłego stołu i poprzez informacje prasowe. Prace przyczynią się do transformacji praktyk i kultury w europejskich instytucjach badawczych. Może to wspomóc wprowadzanie zmian, zwiększyć różnorodność płciową i stworzyć równe szanse mężczyznom i kobietom w środowisku badań naukowych.

Słowa kluczowe

Kobiety, badania, równość, różnorodność płciowa, równe szanse

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania