Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Start wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo" podczas paryskiego salonu lotniczego

W dniu 20 czerwca podczas międzynarodowego salonu lotniczego w Paryżu europejski komisarz ds. badań naukowych Janez Potočnik przedstawił projekt wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo" na rzecz bardziej ekologicznego lotnictwa. Celem inicjatywy jest poprawa środowi...

W dniu 20 czerwca podczas międzynarodowego salonu lotniczego w Paryżu europejski komisarz ds. badań naukowych Janez Potočnik przedstawił projekt wspólnej inicjatywy technologicznej "Czyste niebo" na rzecz bardziej ekologicznego lotnictwa. Celem inicjatywy jest poprawa środowiskowych wskaźników europejskiego przemysłu lotniczego i podniesienie jego konkurencyjności. Konkretnym zadaniem jest obniżenie emisji dwutlenku węgla (CO2) o 40 procent, tlenków azotu o 60 procent i hałasu o 50 procent. Oczekuje się, że postęp w tym zakresie zostanie osiągnięty w takim terminie, aby w 2015 r. możliwa była zasadnicza wymiana floty. Projekt realizowany jest w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne; uczestniczy w nim ponad 100 organizacji, w tym wszystkie najważniejsze podmioty z branży lotniczej w Europie, jak również MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa), ośrodki badawcze i wyższe uczelnie. Komisja Europejska wyasygnuje na ten cel kwotę 800 milionów euro z budżetu siódmego programu ramowego (7PR); od przemysłu oczekuje się wniesienia wkładu w tej samej wysokości. - Badania przeprowadzone przez Komisję Europejską wykazały, że przemysł lotniczy odpowiada za 4 procent rocznej emisji gazów cieplarnianych - stwierdził komisarz Potočnik. - Dlatego z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie przedstawicieli przemysłu do wzięcia udziału w inicjatywie "Czyste niebo". Inicjatywa ta pozwoli w najlepszy sposób wykorzystać zasoby zarówno publiczne, jak i państwowe w celu zaprojektowania samolotów produkujących mniej zanieczyszczeń i hałasu. Jej wyniki wpłyną na wiele innych dziedzin wiedzy, takich jak inżynieria materiałowa, symulacje komputerowe i zarządzanie energią. W ramach wspólnej inicjatywy technologicznej grupy nazywane demonstratorami technologii zintegrowanej (DTZ) przeprowadzą wstępne badania, a następnie demonstracje na wielką skalę w sześciu kluczowych obszarach. Celem tych działań jest doprowadzenie innowacyjnych technologii do fazy umożliwiającej ich zastosowanie w samolotach następnej generacji. DZT SMART "inteligentny stałopłat" opracuje technologie aktywnego skrzydła, które wyczuwa przepływ powietrza i zmienia swój kształt zależnie od potrzeb, natomiast DTZ "proekologiczny samolot regionalny" skoncentruje się na lekkich konfiguracjach i technologiach, a także na integracji rozwiązań technologicznych przygotowanych przez inne DTZ. Wśród priorytetów DTZ "proekologiczny wiropłat" wymienia się opracowanie innowacyjnych łopat śmigła oraz zmniejszenie oporu aerodynamicznego. Z kolei DTZ "trwały i proekologiczny silnik" podejmie prace nad technologiami obniżającymi poziom hałasu i emisję tlenków azotu oraz zwiększającymi wydajność. DTZ "systemy dla działania proekologicznego" skupi się na sprzęcie i architekturze systemów samolotu, możliwościach dla trajektorii proekologicznych oraz usprawnionym działaniu naziemnym. I wreszcie DTZ "eko-projekt" zajmie się pełnym cyklem życia materiałów i komponentów, ze szczególnym naciskiem na optymalizację wykorzystania surowców oraz zmniejszenie zużycia zasobów naturalnych i energii. Ocena prac sześciu DTZ i ich wkładu w osiągnięcie środowiskowych zamierzeń projektu będzie przeprowadzana za pomocą specjalnego narzędzia oceny. Nadzór nad wspólną inicjatywą technologiczną "Czyste niebo" obejmie zarząd i dyrekcja. W skład zarządu wejdą przedstawiciele Komisji i członkowie-założyciele wspólnej inicjatywy technologicznej, np. wiodące podmioty przemysłu lotniczego i ośrodki badawcze. Na czele dyrekcji staną dyrektor wspólnego przedsięwzięcia oraz komitety sterujące DTZ. Wspólna inicjatywa technologiczna "Czyste niebo" jest trzecią tego typu inicjatywą zaproponowaną przez Komisję. W maju Komisja przyjęła wnioski dotyczące ARTEMIS - wspólnej inicjatywy technologicznej w dziedzinie technologii systemów wbudowanych - oraz inicjatywy w sprawie leków innowacyjnych. Inne obszary, które mogą stać się przedmiotem prac w ramach wspólnej inicjatywy technologicznej to nanoelektronika oraz wodór i ogniwa paliwowe.

Powiązane artykuły