Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Końcowy raport forum farmaceutycznego wysokiego szczebla

Europejskie Forum Farmaceutyczne zakończyło trzyletnie prace i ogłosiło dnia 2 października szereg zaleceń dotyczących wielu wyzwań stających przed przemysłem farmaceutycznym, ochroną zdrowia i krajowymi systemami opieki zdrowotnej. Forum wysokiego szczebla pracowało pod kie...

Europejskie Forum Farmaceutyczne zakończyło trzyletnie prace i ogłosiło dnia 2 października szereg zaleceń dotyczących wielu wyzwań stających przed przemysłem farmaceutycznym, ochroną zdrowia i krajowymi systemami opieki zdrowotnej. Forum wysokiego szczebla pracowało pod kierownictwem G�nter Verheugena, Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej oraz Komisarza Androulla Vassiliou, z udziałem ministrów zdrowia państw członkowskich, parlamentarzystów, Sekretarza Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz przedstawicieli 10 zainteresowanych organizacji. Początkowy mandat udzielony Forum Farmaceutycznemu w 2005 roku mówił o "omówieniu konkurencyjności europejskiego przemysłu farmaceutycznego i powiązanych z nim zagadnień dotyczących zdrowia publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem informowania pacjentów o chorobach i możliwościach leczenia, a także o ocenie skuteczności, cen i refundacji środków medycznych." Końcowy raport Forum omawia konkretne zagadnienia w trzech głównych obszarach: poprawa dostępu do informacji o chorobach i leczeniu, identyfikacja najskuteczniejszych leków i zapewnienie godziwego dostępu do nich i sterowanie tym dostępem poprzez nagradzanie innowacyjności w ramach możliwości budżetowych systemów ochrony zdrowia. W raporcie podkreślono potrzebę zapewnienia obywatelom szerzej informacji w skutecznych formach przekazu (w kanałach elektronicznych i innych) "z uwzględnieniem lokalnych zwyczajów, systemów ochrony zdrowia i języków". Uznając fakt, że lekarze są najbardziej powołani do tego, aby przekazywać informacje pacjentom, Forum zaleciło, by "Państwa Członkowskie, Komisja oraz partnerzy sektora zdrowotnego [...] rozważyli nowe formy współpracy w zakresie informowania pacjentów. Formy te winny być przejrzyste, ujawniać wsparcie finansowe i inne oraz definiować zakres odpowiedzialności." Raport Forum wskazał na potrzebę poprawy przepływu informacji, zarówno pod względem dostępu pacjenta do informacji jak i dzielenia się informacjami w pracach badawczych i rozwojowych. Dokładniej, raport mówi o potrzebie poprawy dostępności i przekazu danych. Raport zachęca państwa członkowskie i strony zainteresowane do regularnej wymiany informacji, aby konsolidować dane naukowe na szczeblu krajowym, przekazywać je instytucjom określającym ceny i decydującym o refinansowaniu oraz informować pracowników służby zdrowia i pacjentów o najskuteczniejszych lekach. Wymiana informacji o skuteczności leków powinna według raportu "mieć na celu identyfikację wszelkich barier, naukowych, technicznych czy prawnych, które uniemożliwiają swobodny obieg informacji między zainteresowanymi stronami". Raport dodaje: "władze krajowe i firmy powinny również rozważyć podejmowanie rozmów na wczesnym etapie opracowywania produktu, aby udoskonalić proces tworzenia odpowiednich danych na tyle, na ile to możliwe". Państwa członkowskie zostały wezwane do ustalenia jasnego wykazu oczekiwań wobec innowacji, które uznają za wartościowe. Wedle raportu, komunikowanie wspólnych oczekiwań "da firmom jasne wytyczne w zakresie priorytetów w ochronie zdrowia oraz wskazówki dotyczące informacji wymaganych przez władze, które to jednocześnie zyskają jasną informację na temat średnio- i długoterminowych potrzeb budżetowych". Firmy zachęcono do "dostarczania innowacyjnych środków medycznych potrzebnych społeczeństwom" oraz do współpracy z organizacjami skupiającymi pacjentów. Władze państw członkowskich, strony zainteresowane i Komisję zachęcono do "zwiększenia wysiłków, by zapewnić dostęp do leków na rzadkie schorzenia we wszystkich państwach członkowskich UE" oraz do podejmowania rozmów na temat badań i rozwoju na początkowym etapie, do doskonalenia wymiany "wiedzy na temat naukowej oceny klinicznej wartości dodanej" oraz do wprowadzania konkretnych mechanizmów wyceny i refinansowania, jak również do podniesienia świadomości istnienia rzadkich schorzeń. W podsumowaniu raportu napisano: "Państwa członkowskie i Komisja, we współpracy z zainteresowanymi stronami, powinny w ciągu najbliższych dwóch lat przeprowadzić pierwszy przegląd postępów poczynionych w świetle zaleceń Forum Farmaceutycznego w zakresie określania cen i refundacji [...]. Potrzebna jest dalsza współpraca i wymiana doświadczeń na szczeblu unijnym." Wiceprzewodniczący Verheugen powiedział, że "Zalecenia Forum mogą przynieść spore oszczędności i umożliwić lepsze wynagradzanie innowacji w sektorze farmaceutycznym. Wzywam władze branżowe i krajowe, by pomogły wdrożyć te zalecenia dla dobra pacjentów i budżetu ochrony zdrowia."

Powiązane artykuły