Skip to main content

Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle automation

Article Category

Article available in the folowing languages:

System lokalizacji i nawigacji łączy dane satelitarne i robotykę w celu automatyzacji pracy portów

Rozwój portów w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na transport morski oraz zwiększenia konkurencyjności jest problematyczny ze względu na brak wolnych terenów do zagospodarowania w gęsto zaludnionych obszarach miejskich. Skutkiem tej sytuacji są zatory oraz problemy z przepustowością wielu terminali kontenerowych.

Transport i mobilność

Już od kilku dekad obserwujemy stały wzrost przepustowości terminali kontenerowych, które obecnie osiągnęły granice swojej wydajności i efektywności. Brak terenów uniemożliwiający rozwój portów oraz wysokie koszty inwestycji związanych z ich rozbudową wymagają starannej oceny strategii decyzyjnych w zakresie finansowania inwestycji w morskie terminale kontenerowe. „Zarządcy portów stale poszukują bardziej wydajnych i tańszych sposobów obsługi kontenerów, jednocześnie starając się wprowadzać innowacyjne rozwiązania techniczne”, twierdzi Jesús Pablo González, koordynator finansowanego przez Unię Europejską projektu LOGIMATIC. „W międzyczasie średni rozmiar kontenerowców pływających po naszych morzach i oceanach wzrósł dwukrotnie”. Ta zmiana wpłynęła negatywnie na warunki pracy operatorów terminali, zwiększając stres i obciążenie oraz wymuszając regularną modernizację infrastruktury portowej, co jest szczególnie dotkliwe w przypadku małych i średnich portów.

Droga do inteligentnego zarządzania pojazdami portowymi

„Zautomatyzowane i częściowo autonomiczne maszyny do obsługi kontenerów stanowią doskonałą ścieżkę rozwoju dla portów zmagających się z wyzwaniem ograniczonej przestrzeni”, dodaje González. Dzieje się tak, gdyż tego rodzaju rozwiązania usprawniają działanie terminali, a jednocześnie zmniejszają obciążenie i zwiększają bezpieczeństwo dzięki wyposażeniu pracowników w bardziej wydajne narzędzia wspomagające ich w wykonywaniu przydzielonych zadań. Zespół projektowy opracował zaawansowane rozwiązanie do lokalizacji i nawigacji, oparte na połączeniu europejskiego globalnego systemu nawigacji satelitarnej (GNSS) oraz technologii robotycznych. Wykorzystanie systemu GNSS oraz wbudowanych czujników zapewnia możliwość ciągłego, niezawodnego i dokładnego określania pozycji oraz prędkości platform. Innowacyjne rozwiązanie LOGIMATIC montowane w pojazdach portowych jako element pokładowych urządzeń nawigacyjnych komunikuje się z centralnym systemem monitorującym opartym na systemie informacji geograficznej (GIS), który nadzoruje całą flotę portową i umożliwia pełne nią zarządzanie. System połączony ze wszystkimi pojazdami portowymi za pośrednictwem sieci bezprzewodowej otrzymuje informacje o aktualnej pozycji platform oraz o postępach w realizacji prac w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie dopełnia system Galileo – największa europejska konstelacja satelitów, a także europejski system wspomagania satelitarnego (EGNOS), dzięki którym charakteryzuje je większa dokładność i niezawodność działania. Zastosowanie nowej technologii przyspiesza realizację zadań, umożliwia optymalizację wykorzystania zasobów i przestrzeni, a także pozwala na wydłużenie czasu pracy przy jednoczesnym zapewnieniu jej większego bezpieczeństwa. Partnerzy skupieni wokół projektu wdrożyli również mechanizmy zabezpieczające przed możliwymi cyberatakami. Opracowany system wykrywa przypadki zakłóceń usług lokalizacyjnych z zewnątrz, które zagrażają bezpieczeństwu eksploatacji pojazdów portowych.

Przewaga konkurencyjna dzięki automatyzacji terminali kontenerowych

Producenci maszyn, integratorzy systemów i firmy inżynieryjne dysponują obecnie alternatywą dla modyfikacji pojazdów przy pomocy systemów czujników połączonych z interaktywnymi systemami elektronicznymi, takimi jak globalne systemy pozycjonowania. Operatorzy terminali kontenerowych mogą wykorzystać rozwiązanie opracowane w ramach projektu LOGIMATIC w celu automatyzacji obsługiwanych ręcznie wózków podsiębiernych dzięki systemowi algorytmów lokalizacyjnych i nawigacyjnych połączonych z globalnymi konstelacjami satelitów nawigacyjnych. Rozwiązanie do zarządzania flotą na bieżąco przesyła aktualne informacje na temat działania portu, minimalizuje przebiegi pojazdów, a także zmniejsza straty czasu oraz marnotrawstwo cennych zasobów. Usługi zapewniane przez rozwiązanie LOGIMATIC w ramach systemu zarządzania terminalami kontenerowymi pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, siły roboczej i urządzeń portowych. Inne korzyści płynące z rozwiązania obejmują bardziej efektywny plan pracy oraz informacje aktualizowane na bieżąco, co pozwala na podejmowanie decyzji zwiększających opłacalność. „Rozwiązania opracowane w ramach projektu LOGIMATIC pozwalające na automatyzację pojazdów portowych zminimalizują zatory w terminalach i problemy z przepustowością, poprawią warunki pracy, zwiększą wydajność operacyjną, produktywność oraz dokładność realizacji zadań, a także zmniejszą liczbę błędów i pomyłek przy pracy”, podsumowuje González. „Dodatkową korzyścią płynącą z wdrożenia rozwiązania jest zwiększenie wydajności wózków podsiębiernych oraz zmniejszenie ich kosztów operacyjnych”.

Słowa kluczowe

LOGIMATIC, pojazd portowy, terminal kontenerowy, porty, wózek podsiębierny, obsługa kontenerów, GIS

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania