Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Wzmocnienie pozycji MŚP dzięki innowacjom

Badania pokazują, że MŚP zatrudniające absolwentów mają większe szanse na wprowadzanie innowacji, a tym samym na odniesienie sukcesu.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo

MŚP, stanowiące trzon gospodarki europejskiej, odgrywają istotną rolę na rynku pracy. Tworzą one 2 na 3 miejsca pracy w sektorze prywatnym i generują ponad 56 % wartości dodanej wytworzonej przez przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej. Zgodnie z przygotowanym przez Komisję Europejską sprawozdaniem rocznym na temat europejskich MŚP za rok 2017/2018, w latach 2008–2017 małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadały za 52 % łącznego wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych. Biorąc pod uwagę znaczenie MŚP dla gospodarki UE, coraz bardziej konieczne staje się wspieranie ich w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z globalizacją, zmianami demograficznymi oraz rozwojem robotyki i sztucznej inteligencji. Zespół badaczy biorących udział w finansowanym przez Unię Europejską projekcie SMEthod doszedł do wniosku, że innowacyjność jest kluczem do poradzenia sobie z tymi dominującymi trendami, a absolwenci szkół wyższych są jej ważnym elementem. Dr Carolyn Downs, której wypowiedź została zacytowana w komunikacie prasowym opublikowanym przez partnera projektu, Uniwersytet w Lancaster, tłumaczy: „MŚP są głównym pracodawcą zarówno w naszym kraju [w Zjednoczonym Królestwie], jak i w całej Unii Europejskiej. Nasze badania pokazują, że im więcej absolwentów zatrudnia dane MŚP, tym większe są szanse na rozwój kultury innowacji w firmie. To z kolei sprzyja rozwojowi zarówno samych przedsiębiorstw, jak i całych branż i sektorów biznesowych”.

Ekologiczne innowacje

Dr Downs zauważa, że innowacje mogą również być pomocne w rozwiązywaniu kluczowych problemów, takich jak zmiany klimatyczne. „Jednym z ważnych obszarów, w których MŚP mają szansę stać się liderem, są ekologiczne innowacje, które pomogą nam w uporaniu się z kryzysem klimatycznym. Dodaje też, że innowacyjne myślenie może przynieść MŚP korzyści również w kilku innych obszarach. „Tradycyjnie finansowanie innowacji było ukierunkowane na nowe wynalazki i produkty, jednak obecnie może odegrać istotną rolę w wielu innych dziedzinach, takich jak zwiększanie produktywności, a także w innych sferach podejmowania decyzji i rozwoju”. Jak czytamy w tym samym komunikacie prasowym, przygotowane w ramach inicjatywy SMEthod propozycje i projekty inicjatyw zakładają „skuteczne wsparcie w celu zachęcenia MŚP do zatrudniania absolwentów, dofinansowanie przez rząd staży i praktyk dla absolwentów oraz dopłaty do wynagrodzeń dla absolwentów. Podobne finansowanie jest potrzebne w przypadku grupowych programów kształcenia absolwentów, gdyż umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, które jest konkurencyjne wobec szkoleń oferowanych przez duże korporacje”. Naukowcy zalecają również „zwiększenie możliwości szkolenia w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników, ułatwienie współpracy między mniejszymi MŚP oraz szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu szkoleń i wsparcia finansowego”. Realizowany obecnie projekt SMEthod (Methodology for efficient segmenting innovating SMEs based on lifecycles, represented sectors and regional characteristics) ma pomóc Europie w wybraniu MŚP o największym potencjale innowacyjnym oraz najbardziej skutecznych rodzajów wsparcia, które należy im zapewnić. Po dokonaniu oceny istniejących metodologii klasyfikacji MŚP w celu wsparcia innowacji, uczestnicy projektu SMEthod zaproponują ulepszoną metodologię. W procesie tym uwzględniony zostanie „cykl życia przedsiębiorstwa, sektory przemysłowe, charakterystyka regionalna oraz cykle innowacji”, jak czytamy na ulotce projektu SMEthod. „Dzięki temu w ramach projektu SMEthod powstanie metodologia klasyfikacji innowacyjnych MŚP pozwalająca na lepsze ukierunkowanie procesu podejmowania decyzji, zamiast jednego konkretnego systemu klasyfikacji służącego do identyfikacji profilu MŚP, które mają być wspierane”, tłumaczą badacze w raporcie dotyczącym pakietu roboczego opublikowanym na stronie internetowej projektu. Więcej informacji: strona projektu SMEthod

Kraje

Polska

Powiązane artykuły