Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Naturalnie występujące białko wykorzystywane do zwalczania stanu zapalnego i zakażenia w przypadku sepsy

Pomimo stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych sepsa powoduje więcej zgonów niż rak jelita grubego i rak piersi razem wzięte. W ramach unijnego projektu SEPSCAV wykorzystano moc białek z komórek krwi, które neutralizują kluczowe elementy strukturalne drobnoustrojów odpowiedzialnych za sepsę.

Zdrowie

Sepsa to główny stan zagrażający życiu powodowany przez zakażenia bakteryjne lub grzybicze prowadzące do zapaści sercowo-naczyniowej (wstrząsu septycznego), zespołu niewydolności wielonarządowej oraz zgonu. Z uwagi na trudności związane z opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz odpowiednio szybkim leczeniem i diagnozowaniem sepsy opracowanie alternatywnej strategii leczenia o szerokim spektrum byłoby ważnym atutem medycznym.

Podwójny klucz działania przeciwko sepsie

Będąca start-upem firma Sepsia Therapeutics SL, koordynator projektu SEPSCAV, pracuje nad peptydowym lekiem przeciwko sepsie, SIXTIDE. SIXTIDE bazuje na ludzkim białkowym receptorze zmiatacza CD6. Dowiedziono, że potencjalny nowy lek chroni myszy przed śmiercią w przypadku sepsy wywołanej na potrzeby eksperymentu, zależnie od czasu i dawki. Koordynator projektu, Marcos Isamat, podkreśla: „Naszymi bezpośrednimi celami w projekcie SEPSCAV było zwalidowanie zarówno produkcji naszego potencjalnego leku, jak i jego podwójnego wpływu na pokonywanie sepsy in vivo – uważamy, że może on wpływać jednocześnie na zakażenie oraz na reakcję zapalną”. Zespół chciał równolegle sprawdzić inne ważne aspekty opracowywania leków, takie jak toksyczność oraz kinetyka w organizmach myszy.

Równoczesny sukces kliniczny i komercyjny

Zespół jest świadom tego, że miał być może do czynienia z przełomowym lekiem na sepsę, o ogromnym potencjale rynkowym, oraz że opracowywane gdzie indziej porównywalne potencjalne leki mają bardziej ograniczone działanie. „Wiąże się z tym walidacja działania naszego produktu, brak toksyczności oraz działanie bakteriostatyczne, zapobieganie rozrostowi bakterii, brak licznych problemów związanych z lekoopornością – dużym ogólnoświatowym wyzwaniem”, dodaje Isamat z entuzjazmem. Jeśli chodzi o biznesplan, konieczne są dwie drogi. Jest to spowodowane tym, że badania kliniczne związane z opracowywaniem leków zakładają wykorzystanie ogromnych zasobów, które mogą być poza obecnym zasięgiem małego start-upu. „Zakładamy początkowo podejście »business-to-business«, B2B, poprzez licencję dla przemysłu farmaceutycznego na przeprowadzenie badań klinicznych, przy jednoczesnym utrzymywaniu produkcji jako alternatywy dla drugiej strategii, »business-to-customer«, B2C, która będzie możliwa wyłącznie wtedy, gdy pozyskamy znaczne inwestycje na potrzeby przeprowadzenia badań”. Jednym bardzo istotnym rezultatem było pozyskanie dwóch partnerów przemysłowych: producenta peptydów oraz firmy farmaceutycznej, którzy będą wspierać rozwój biznesowy. Ponadto firma Sepsia Therapeutics posiada prawa własności intelektualnej do korzystania z CD6 i jego pochodnych na potrzeby leczenia schorzeń powodujących zakażenie i stan zapalny.

Pokonanie przeszkód i plany na przyszłość

SEPSCAV pracuje nad podawaniem opracowywanego leku w formie zastrzyków. Jednakże wcześniejsze badania przeprowadzono z wykorzystaniem nośnika, którego stosowania nie zaleca się u ludzi. „Musieliśmy poświęcić czas na optymalizację naszego nośnika leku, co okazało się trudniejsze niż pierwotnie zakładano”, wyjaśnia Isamat. Po zakończeniu projektu zespół pozostał bardzo zapracowany. Isamat wyjaśnia: „Musimy teraz zgromadzić dalsze dane przedkliniczne na potrzeby złożenia wniosku o zgodę na przeprowadzenie badania klinicznego do Europejskiej Agencji Leków i nawiązania współpracy ze szpitalami”. Firma Sepsia Therapeutics proponuje również wykorzystanie produktu w wyrobach medycznych ex vivo, takich jak kasety do „oczyszczania krwi”, ważne przy ostrych postaciach sepsy. „Kontaktujemy się z partnerami przemysłowymi z sektora dializ krwi, by omówić przyszłą produkcję”, dodaje.

Słowa kluczowe

SEPSCAV, sepsa, zakażenie, badania, stan zapalny, CD6

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania