Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyznaczanie norm w zakresie energooszczędnego budownictwa i renowacji

W ramach finansowanego ze środków UE projektu CEN-CE powstały oparte na normach programy kwalifikacji i szkoleń w zakresie budownictwa energooszczędnego dla specjalistów w dziedzinie ogrzewania i chłodzenia.

Energia

Prawie 35 % wszystkich budynków w UE ma ponad 50 lat, a spośród nich około 75 % jest nieenergooszczędne. Nawet jeśli renowacja istniejących budynków mogłaby znacznie zmniejszyć ich zużycie energii (nawet o 60 %), to co roku renowacji poddaje się jedynie od 0,4 do 1,2 % z nich. Spośród tego odsetka tylko w 15 % budynków wprowadza się znaczne ulepszenia w zakresie efektywności energetycznej. W dużej mierze wynika to z faktu, że większość sektora budowlanego, w tym specjaliści w dziedzinie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), nie posiada umiejętności niezbędnych do przeprowadzania renowacji i modernizacji budynków mających na celu zapewnienie ich energooszczędności. „Specjaliści z branży HVAC odgrywają ważną rolę w poprawie efektywności energetycznej budynków, szczególnie w przypadku renowacji, podczas których instalacje ogrzewania i chłodzenia są wymieniane lub modernizowane w pierwszej kolejności”, mówi Johann Zirngibl, inżynier w CSTB, francuskiej organizacji państwowej zajmującej się badaniami i innowacjami, doradztwem, testami, szkoleniami i usługami certyfikacyjnymi dla branży budowlanej. Zirngibl pełni również funkcję koordynatora finansowanego przez UE projektu CEN-CE (CEN standard Certified Experts EU-wide qualification and training scheme based on EPBD mandated CEN standards), poświęconego tworzeniu programów kwalifikacji i szkoleń w zakresie budownictwa energooszczędnego dla specjalistów z branży HVAC.

Najbliższe i długoterminowe cele

Programy szkoleniowe CEN-CE oparte są na normach ustanowionych przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) i związane są z dyrektywą Komisji Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Dyrektywa EPBD wymaga, aby od dnia 31 grudnia 2020 roku wszystkie nowe konstrukcje były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Komisja Europejska powierzyła CEN zadanie wydania norm wspierających wdrażanie wymogów dyrektywy EPBD. „Podczas gdy niektóre z tych norm dotyczą codziennej pracy specjalistów z branży HVAC, inne odnoszą się do przyszłych wyzwań, takich jak globalne obliczanie kosztów i integracja odnawialnych źródeł energii”, mówi Zirngibl. „Z tego powodu samo przeprowadzanie szkoleń w zakresie poszczególnych tematów technicznych nie wystarczy i potrzebna jest również organizacja uzupełniających szkoleń w zakresie przekrojowej wiedzy specjalistycznej”. W ramach projektu CEN-CE powstały programy szkoleniowe obejmujące zarówno poszczególne normy, jak i szersze kwestie, takie jak przyjęcie holistycznego podejścia do oceny charakterystyki energetycznej budynku. Każde szkolenie obejmuje prezentację podstawowych założeń normy, podręcznik procedur obliczeniowych oraz narzędzie oparte na programie Excel służące do oceny wpływu różnych parametrów. Programy szkoleń i kwalifikacji są skierowane do specjalistów średniego i wyższego szczebla. „Te programy szkoleniowe dostarczają architektom, projektantom instalacji i instalatorom wiedzy na temat najnowszych, energooszczędnych technik budowlanych na poziomie międzynarodowym”, wyjaśnia Zirngibl.

Certyfikacja CEN-CE

Po szkoleniu uczestnicy mogą przystąpić do testu, aby mieć możliwość zostania certyfikowanymi specjalistami CEN-CE. Po zdaniu testu uczestnik zostanie dopisany do listy certyfikowanych specjalistów CEN-CE. Lista ta jest publicznie dostępna dla przedstawicieli branży, które mogą za jej pomocą znaleźć wykwalifikowanego specjalistę w dziedzinie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w celu realizacji ich projektów budowlanych lub renowacyjnych. „Program szkoleń i kwalifikacji CEN-CE jest uzupełnieniem istniejących ofert, dostarczając specjalistom z branży HVAC wiedzy specjalistycznej i umiejętności, których potrzebują oni, aby sprostać przyszłym wyzwaniom związanym z projektowaniem i modernizacją budynków”, dodaje Zirngibl. Po uruchomieniu programu szkoleniowego projekt koncentruje się obecnie na wprowadzeniu go na rynek i promowaniu przyjęcia go w środowisku branżowym i przez istniejących dostawców szkoleń.

Słowa kluczowe

CEN-CE, efektywność energetyczna, budowa, renowacja, ogrzewanie i klimatyzacja, HVAC, zużycie energii, sektor budowlany, Europejski Komitet Normalizacyjny, CEN, dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, EPBD, budynek o niemal zerowym zużyciu energii, NZEB

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania