CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Jak wykorzystać potencjał sieci oczkowej dzięki zharmonizowanym regulacjom

Zgodnie z założeniami przyjętymi w pewnej unijnej inicjatywie, współpraca regionalna i koordynacja w zakresie infrastruktury morskich farm wiatrowych i sieci energetycznej mają kluczowe znaczenie dla pomyślnej transformacji energetycznej.

Energia icon Energia

Prognozy mówią, że morska energetyka wiatrowa będzie nadal się rozwijać i odpowiadać za coraz większą część dostaw energii elektrycznej, przyczyniając się do dekarbonizacji systemów energetycznych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) światowy rynek morskiej energii wiatrowej rósł w latach 2010–2018 w tempie około 30 % rocznie. Jak czytamy w komunikacie prasowym MAE, przewiduje się, że „globalna moc morskich elektrowni wiatrowych może wzrosnąć 15-krotnie i do 2040 roku przyciągnąć inwestycje o łącznej wartości około 1 biliona dolarów”. Według MAE „Europa jest pionierem w dziedzinie technologii morskiej energii wiatrowej, a region stanie się motorem jej przyszłego rozwoju”. W komentarzu do najważniejszych wniosków z badania Offshore Wind Outlook 2019, MAE stwierdza: „Branża morskiej energii wiatrowej rozwija się szczególnie dynamicznie w krajach europejskich leżących nad brzegami Morza Północnego, gdzie silne wiatry i stosunkowo płytkie wody stwarzają wyjątkowo dogodne warunki do opracowywania technologii morskiej energii wiatrowej i wprowadzania ich na rynek”. Jednocześnie na Morzu Północnym rozwija się morska sieć energetyczna. W istocie morska sieć elektroenergetyczna na Morzu Północnym, łącząca krajowe sieci energetyczne oraz morskie farmy wiatrowe z lądem, należy do najważniejszych priorytetów infrastrukturalnych Unii Europejskiej. Mimo to zintegrowane, hybrydowe projekty energetyki morskiej nadal należą w Europie do rzadkości. Podejmując to wyzwanie i dążąc do rozwoju morskich oczkowych sieci przesyłowych wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC), uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu PROMOTION nakreślili ramy potrzebne do budowy takiej infrastruktury. Partnerzy projektu przedstawili również zalecenia dla decydentów politycznych i innych interesariuszy, aby wesprzeć rozwój pierwszych hybrydowych zasobów energetycznych. Zostały one opublikowane w najnowszym raporcie z projektu PROMOTION. Zgodnie z zawartą w nim definicją, morskie hybrydowe zasoby energetyczne to „linie przesyłowe zapewniające połączenie między morskimi farmami wiatrowymi oraz połączenie między kilkoma krajami”.

Koordynacja i współpraca

Raport koncentruje się na kwestiach prawnych, ekonomicznych oraz związanych z zarządzaniem i finansowaniem, którymi należy się zająć w celu pomyślnego stworzenia sieci oczkowej. „Wymaga to wysokiego stopnia koordynacji działań interesariuszy w celu opracowania i wdrożenia solidnych ram prawnych i regulacyjnych, budowy systemu zarządzania, zgromadzenia wystarczających funduszy oraz zbudowania i obsługi sieci”. Jak czytamy w raporcie, istotne jest, by decydenci na szczeblu unijnym i krajowym „zaangażowali się w interdyscyplinarną transgraniczną koordynację i współpracę w celu wykorzystania pełnego potencjału sieci oczkowej na Morzu Północnym”. Aby to osiągnąć, „konieczne jest przyjęcie międzynarodowego porozumienia, którego sygnatariuszami będą państwa uczestniczące w sieci oczkowej, jak również Unia Europejska (jako organ posiadający odpowiednie kompetencje w wielu dziedzinach związanych z rynkiem energii)”. Partnerzy projektu podkreślają, że taka umowa „gwarantuje pewność prawa państwom, właścicielom sieci i stronom podłączonym do sieci”. Cytowany w komunikacie prasowym, Ditlev Engel, dyrektor generalny firmy DNV GL Energy będącej koordynatorem projektu, tłumaczy: „Rozwój niezawodnej, ponadnarodowej europejskiej sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej jest kluczowym czynnikiem umożliwiającym pomyślną, opłacalną i terminową transformację energetyczną. Projekt dostarczył doskonałych ram wraz z wytycznymi regulacyjnymi i finansowymi, które pozwalają rządom na przyspieszenie realizacji działań w zakresie wspólnego rozwoju infrastruktury energetycznej, takiej jak morskie sieci przesyłowe”. Realizacja projektu PROMOTION (PROMOTioN - Progress on Meshed HVDC Offshore Transmission Networks) dobiega końca w grudniu 2019 roku. Ideą, która przyświecała jego twórcom, było opracowanie i zademonstrowanie opłacalnych i niezawodnych technologii przesyłu energii wiatrowej w oparciu o solidne ramy polityczne, finansowe oraz prawne. Więcej informacji: strona projektu PROMOTION

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły