European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

GEOTHERMICA – inicjatywa parasolowa mająca pomóc w skupieniu i ukierunkowaniu zasobów w celu wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych technologii geotermicznych

Europa dąży do zwiększenia udziału energii odnawialnej w procesach przemysłowych oraz obszarach bezpośredniego ogrzewania i chłodzenia, a także wytwarzania energii i jej magazynowania. Energia geotermalna jest obecnie wykorzystywana tylko w kilku niszowych sektorach rynku i paru regionach. Dysponuje ona jednak potencjałem, który może zostać wykorzystany znacznie szerzej. W realizacji tego celu znaczącą rolę odegrać ma finansowany ze środków UE projekt GEOTHERMICA.

Energia icon Energia

Ambitnym celem projektu GEOTHERMICA jest połączenie środków finansowych i wiedzy fachowej 16 właścicieli i kierowników programów badań naukowych i innowacji w zakresie energii geotermalnej z 13 krajów oraz rozpoczęcie wspólnych działań w celu demonstracji i walidacji nowych koncepcji wykorzystania energii geotermalnej w ramach systemu energetycznego, które mogą być dalej rozwijane z myślą o komercjalizacji na dużą skalę. Inicjatywa ta ma na celu w szczególności bezpośrednie wykorzystanie zasobów geotermalnych i użycie ich do optymalnego wytwarzania energii elektrycznej, co obejmuje systemy zintegrowane i kombinowane (np. pompy ciepła i podpowierzchniowe magazynowanie energii cieplnej i chłodniczej). Obecnie w ramach projektu GEOTHERMICA rozpoczęto kolejny krok: połączenie sił na poziomie europejskim i realizację istotnych postępów na dużą skalę poprzez platformę wspólnie finansowanych europejskich projektów badawczo-rozwojowych. W pierwszym rzucie w ramach projektu na niewielką liczbę istotnych projektów demonstracyjnych przeznaczono 30 milionów euro, przy dużym udziale sektora przemysłowego. Ogólnie rzecz biorąc, europejskie podejście zrzesza krajowe wysiłki w zakresie finansowania i daje możliwość połączenia wiedzy na temat energii geotermalnej wszystkich uczestniczących krajów. Drugie zaproszenie do uczestnictwa w projekcie GEOTHERMICA, którego orientacyjny budżet wynosi około 20 milionów euro, zostało ogłoszone pod koniec 2019 roku. Program „Horyzont 2020” wnosi do programu GEOTHERMICA bezpośredni wkład finansowy w wysokości prawie 8 milionów euro, natomiast pozostała część jego budżetu pochodzi od państw członkowskich UE. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2021 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej poświęconej projektowi GEOTHERMICA.

Kraje

Islandia