Skip to main content
European Commission logo print header

Over-The-Counter Test Strip for Early-Stage Cancer Screening

Article Category

Article available in the following languages:

Wykorzystanie mikrobiomu jelitowego do wykrywania raka piersi na wczesnym etapie

Badania przesiewowe pod kątem raka są konieczne dla wczesnego wykrywania choroby i zwiększenia przeżywalności. Firma BiomStrip opracowuje nieinwazyjne, dokładne i niedrogie urządzenie, które pacjenci mogą samodzielnie obsługiwać, by wykrywać nowotwory na bardzo wczesnym etapie, wykorzystując w tym celu mikrobiom jelitowy.

Zdrowie icon Zdrowie

Nowotwory są drugą najczęstszą przyczyną zgonów na całym świecie po chorobie sercowo-naczyniowej. Szacuje się, że w 2018 roku co szósty zgon był spowodowany chorobą nowotworową i tylko tego roku na nowotwór zmarło 9,6 miliona osób na świecie. Gdyby wczesne diagnozowanie raka było możliwe jeszcze zanim guz zwiększy swoją objętość, a choroba zdąży się rozprzestrzenić, leczenie często dawałoby pomyślny skutek. W późniejszym stadium terapia jest trudniejsza i droższa, zaś szanse na przeżycie – mniejsze. Na przykład, ponad 90 % kobiet z rakiem piersi, najczęściej występującym nowotworem u kobiet, przeżywa co najmniej 5 lat od rozpoznania choroby we wczesnym stadium w porównaniu do około 15 % pacjentek, które otrzymały diagnozę, gdy choroba była już w stadium zaawansowanym. Twórcy finansowanego przez UE projektu BiomStrip wykorzystali fakt, że wszystkim chorobom – od problemów metabolicznych po zaburzenia psychiatryczne – towarzyszy dysbioza, zaburzenie równowagi mikroflory symbiotycznej. Dysbioza jelitowa towarzyszy nie tylko schorzeniom miejscowym powiązanym z jelitami, takim jak rak jelita grubego, ale wszystkim typom nowotworu. Zespół opracował odpowiednie biomarkery nowotworowe, wykorzystując kompleksowe dane z biobanku, zwalidował selektywne markery oraz objął ochroną patentową pierwszy marker diagnostyczny. Dwa kolejne wnioski patentowe czekają na rozpatrzenie. Finansowanie zapewnione przez Unię Europejską pozwoliło zespołowi na przeprowadzenie studium wykonalności w celu dalszego opracowywania tej innowacyjnej technologii i stworzenie biznesplanu.

Badania przesiewowe w ramach przyłóżkowej diagnostyki szpitalnej

Aby wykrywać nowotwór na wczesnym etapie, BiomStrip wykorzystuje identyfikację określonych reakcji przeciwciał, które ujawniają obecność lub brak markerów nowotworowych. Ręczne urządzenie diagnostyczne generuje wynik testu na obecność nowotworu w formie „TAK” lub „NIE” w ciągu kilku minut, analizując próbkę stolca w celu wykrycia tych markerów. „Ponieważ urządzenie to jest łatwe w użyciu, pacjenci mogą wykonywać testy samodzielnie, podobnie jak wykonuje się testy ciążowe. Ujemny wynik testu pod kątem nowotworu jest bardziej wiarygodny niż w przypadku dostępnych obecnie badań przesiewowych. W przypadku wyniku dodatniego użytkownicy powinni udać się do lekarza, który przeprowadzi badanie fizykalne i udzieli im porady”, opowiada Peter Bay, lider projektu BiomStrip. W przypadku potwierdzonego wyniku dodatniego wykrycie choroby na tak wczesnym etapie oznacza, że można ją skutecznie leczyć, w dużym stopniu zwiększając szanse pacjentów na pomyślną odpowiedź na leczenie.

Przyszła platforma technologiczna

Innowacyjne rozwiązanie BiomStrip może przyczynić się do znacznej poprawy wskaźników przeżywalności. Jego dostępność jako wyrobu sprzedawanego bez recepty może ograniczyć konieczność przeprowadzania badań przesiewowych dużych populacji w celu identyfikacji osób z grupy ryzyka. Pomogłoby to w zmniejszeniu nakładów na opiekę zdrowotną i zapewnieniu bardziej ukierunkowanego wykorzystania drogich zasobów przy jednoczesnym badaniu większej liczby osób. Pozwoli to również pacjentom wykorzystać proste i łatwo dostępne narzędzie diagnostyczne do uzyskania wiedzy na temat ich stanu zdrowia. „Obecnie nasze badania koncentrują się na raku piersi, ale rozwiązanie BiomStrip można zastosować do dowolnego typu nowotworu, dla którego rozpoznano i zwalidowano markery. Chcemy dalej rozwijać naszą technologię, tak by obejmowała więcej typów nowotworów”, dodaje Bay. Celem zespołu jest działanie jako podmiot opracowujący i zapewniający technologie. Mając sprawnie działający prototyp, twórcy projektu szukają firm, z którymi mogliby zawrzeć współpracę w zakresie produkcji i dystrybucji nowego urządzenia do diagnostyki przyłóżkowej na podstawie umowy licencyjnej, po uzyskaniu niezbędnych zgód organów regulacyjnych. Tymczasem trwają prace nad poszerzeniem bazy danych biomarkerów oraz zaplanowaniem dalszych badań mających na celu ich walidację.

Słowa kluczowe

BiomStrip, rak piersi, mikrobiom, jelita, dysbioza, badania przesiewowe, diagnoza, biomarkery, przyłóżkowa, przeciwciała, test ciążowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania