Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Jak skutecznie chronić ekosystemy wysp przed skutkami zmiany klimatu?

Uczeni prowadzący badania w UE zgłębili problematykę dotyczącą wpływu zmiany klimatu na gospodarkę i różnorodność biologiczną wysp. Wyniki uzyskane przez nich w drodze modelowania klimatu i szeregu różnych analiz społeczno-ekonomicznych zostaną udostępnione na specjalnej platformie, dzięki czemu pomogą decydentom w podejmowaniu świadomych decyzji na przyszłość.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany przez UE projekt SOCLIMPACT został uruchomiony w grudniu 2017 roku. Jego nadrzędnym celem jest zbadanie wpływu zmiany klimatu na wyspy przynależące do UE, a w szczególności na cztery ważne gałęzie niebieskiej gospodarki: turystykę przybrzeżną i morską, akwakulturę, sektor energii oraz transport morski. Projekt opiera się na sieci utworzonej przez 12 wysp należących do UE, choć położonych w różnych regionach świata. „Wyspy stanowią wyjątkowe laboratorium, które pozwala na przeprowadzenie oceny skutków zmiany klimatu oraz testowanie polityki łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej”, wyjaśnia koordynator projektu SOCLIMPACT Carmelo León z Uniwersytetu w Las Palmas de Gran Canaria w Hiszpanii. „Naszym celem było zbudowanie solidnych ram współpracy pomiędzy społecznością naukową, światem biznesu i decydentami politycznymi zarówno na poziomie każdego regionu, jak i w obrębie całej Unii”.

Niepewność jutra

Mniej więcej 15 milionów ludzi zamieszkuje ponad 2 000 wysp należących do UE, które są szczególnie narażone na wpływ zmiany klimatu. Często wyspy nie mają dostępu do lokalnych modeli klimatycznych, mimo że w ich przypadku ograniczone zasoby powodują, że zmiana klimatu nierzadko wywołuje niewspółmierne skutki dla gospodarki. Zatem w scenariuszach dotyczących wzrostu poziomu mórz i oceanów narażone kraje będą musiały skoncentrować się na ochronie ekosystemów wysp, zabezpieczając swoje unikalne, niezwykle cenne i kruche zasoby naturalne, od których zależy działalność społeczno-gospodarcza, taka jak turystyka. Państwa wyspiarskie już teraz doświadczają dramatycznych skutków wzrostu poziomu mórz i oceanów – przykładem są Malediwy na Oceanie Indyjskim czy Wyspy Marshalla na Pacyfiku. Kolejnym problemem jest fakt, że przechodzenie wysp na odnawialne źródła energii jest dużo trudniejsze ze względu na ich niewielkie rozmiary. Niestety, w ich przypadku nie jest możliwe uzyskanie korzyści skali charakterystycznych dla dużej infrastruktury. Istnieje zatem potrzeba opracowania wydajnych technik mikrogeneracji, które mogłyby stanowić dobrą alternatywę dla odnawialnych źródeł energii.

Przeciwdziałanie zmianie klimatu

León i jego zespół zauważyli, że istnieje prawdziwa potrzeba zdefiniowania i oceny zarówno różnych oddziaływań, jak i wyzwań, które mogą wystąpić na wyspach w poszczególnych scenariuszach dotyczących zmiany klimatu. „Wyspy stają się coraz mniej odporne”, podkreśla uczony. „Dlatego też potrzebne są precyzyjniejsze narzędzia do modelowania i prognozowania w zakresie potencjalnych skutków zmiany klimatu, które ponadto uwzględniają związane z nimi punkty krytyczne, jak również zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie, ale znacznym oddziaływaniu”. W związku z tymi wyzwaniami zespół projektu SOCLIMPACT zaangażował do swojej pracy zainteresowanych przedsiębiorców i decydentów, a także przeprowadził szereg różnych ocen. W ramach projektu dokonano między innymi analizy czynników społeczno-gospodarczych związanych z wpływem zmiany klimatu, opierając się na przeglądzie literatury oraz badaniach terenowych w sektorach takich jak turystyka na wyspach. Na wszystkich wyspach i archipelagach biorących udział w inicjatywie utworzono lokalne grupy robocze z myślą o lepszej integracji wszystkich zainteresowanych stron. W akcję zaangażowanych było średnio od 15 do 20 zainteresowanych stron na wyspę, w tym władze publiczne i przedstawiciele sektora prywatnego. Na podstawie tych wszystkich działań zidentyfikowano łańcuchy wpływu zmiany klimatu w czterech sektorach niebieskiej gospodarki. Ponadto opracowano zintegrowane oceny społeczno-ekonomiczne w zakresie prognozowanych oddziaływań zmiany klimatu na społeczności wyspiarskie. „Zdefiniowaliśmy w sumie 17 łańcuchów wpływu dla czterech sektorów gospodarki, które badaliśmy”, dodaje León. „Wśród nich jest na przykład dziewięć dotyczących samej tylko turystyki”. Zrozumienie szczególnych wyzwań, przed którymi stoją wyspy, jest krokiem na drodze do zapewnienia tym społecznościom narzędzi umożliwiających łagodzenie nawet najdotkliwszych skutków zmiany klimatu. Kolejnym krokiem jest upowszechnienie zdobytej wiedzy wśród osób i podmiotów, które jej potrzebują, takich jak na przykład decydenci, oraz udostępnienie narzędzi umożliwiających wdrożenie pożytecznych zmian. W tym konkretnym obszarze uczestnicy projektu SOCLIMPACT mają nadzieję wnieść istotny wkład. „To ambitny, innowacyjny projekt, a nasz sukces będzie zależeć od naszych postępów, jak również od stopnia zaangażowania decydentów”, stwierdza na koniec León.

Słowa kluczowe

SOCLIMPACT, klimat, wyspy, niebieska gospodarka, przybrzeżna, morska, turystyka, akwakultura, energia, różnorodność biologiczna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania