Skip to main content

Urban Nature Labs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzia, metodologie i modele teleinformatyczne, które zwiększą odporność miast na problemy związane z klimatem i wodą

Stosowanie w budynkach odpowiednio wybranych elementów naturalnych może poprawić odporność miasta na zmianę klimatu. Unijna inicjatywa przyczynia się do rozwoju bardziej inteligentnych, dostępnych dla wszystkich i zrównoważonych miast poprzez wdrażanie rozwiązań opartych na zasobach przyrody (ang. nature-based solution, NBS), które aktywizują lokalnych partnerów i mieszkańców.

Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

Miasta stoją przed wieloma wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu. Zainspirowane przyrodą i czerpiące z niej rozwiązania NBS są opłacalne, przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, a ponadto zwiększają odporność miast na zmianę klimatu. W odpowiedzi na wymienione wyzwania uczestnicy finansowanego przez UE projektu UNALAB wdrażają i demonstrują innowacyjne, powtarzalne i dostosowane do potrzeb użytkownika rozwiązania NBS, takie jak tereny zielone, mokradła, stawy retencyjne na wodę deszczową oraz zielone dachy i elewacje. Działania te są realizowane w Eindhoven (Niderlandy), Genui (Włochy) i Tampere (Finlandia). W miastach tych firmy, ośrodki badawcze, sektor publiczny i mieszkańcy wspólnie pracują nad implementacją rozwiązań NBS. „Zasadniczym celem projektu UNALAB jest wprowadzenie wyraźnych i wymiernych ulepszeń dotyczących jakości życia w miastach i zwiększenie odporności miast na zmiany w globalnym klimacie”, mówi koordynatorka Laura Wendling.

Inteligentne modele biznesowe i finansowe oraz narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji

Zespół UNALAB pracuje nad pakietem gotowych do wprowadzenia na rynek intuicyjnych rozwiązań. Udało mu się już stworzyć wiele różnych narzędzi, metodologii, modeli i technologii. Zestaw zawiera rozmaite narzędzia i metody wykorzystane w trzech miastach. Instrumenty te ułatwiają wspólne tworzenie rozwiązań w zakresie analizowania, projektowania, implementowania i ewaluowania rozwiązań opartych na zasobach przyrody, które pomagają rozwiązać konkretne problemy dotyczące klimatu i wody. Podręcznik techniczny jest ciągle aktualizowanym dokumentem, który dostarcza dokładnych, szczegółowych informacji o wszystkich mających prawdopodobnie zastosowanie rozwiązaniach NBS i ma zwiększać odporność miasta na problemy związane z klimatem i wodą. W zasadach zarządzania miejskiego opisano różne przeszkody związane z zarządzaniem, które utrudniają skuteczne wprowadzanie rozwiązań NBS w miastach, i przedstawiono działania ułatwiające ich pokonanie. Modele biznesowe i strategie finansowania są z kolei adresowane do planistów miejskich i zawierają przykłady modeli biznesowych dla wybranych rozwiązań NBS, a także potencjalne strategie finansowania, które mogłyby pomóc w implementacji i eksploatacji takich rozwiązań. Model wartości pokazuje zależności miedzy zidentyfikowanym rozwiązaniem NBS, powiązanymi beneficjentami i ich indywidualnymi korzyściami, a także dostępnymi opcjami finansowania. W trakcie projektu przygotowano też kilka raportów. W raporcie UNALAB ULL przedstawiono przeznaczone dla miast ramy naukowe dla miejskich „żywych laboratoriów”. W raporcie NBS Performance and Impact Monitoring zebrano z kolei informacje o klasyfikacji i trybie działania rozwiązań NBS, wybór najważniejszych wskaźników sprawności i skuteczności takich rozwiązań, projekt programu i bazy początkowej do monitorowania rozwiązań, a także zestaw różnych metod pomiaru/obserwacji najważniejszych wskaźników i miar. W raporcie Value Chain Analysis przeanalizowano łańcuch wartości, powtarzalność i potencjał do zwiększenia skali dla wybranych rozwiązań NBS w trzech miastach. Powstał również pakiet narzędzi internetowych. Platforma Open Nature Innovation Arena jest przeznaczona dla władz miejskich i zawiera listę istotnych problemów dotyczących rozwiązań NBS, a oprócz tego pozwala zaangażowanym interesariuszom, na przykład mieszkańcom, dzielić się swoimi pomysłami na to, jak je wyeliminować. Narzędzie City Performance Monitor sprawia, że mieszkańcy miasta, które z niego korzysta, są bardziej świadomi warunków urbanistycznych, ponieważ mogą zobaczyć skuteczność wdrożonych w danej miejscowości rozwiązań wraz z informacją o ich społecznej, środowiskowej i ekonomicznej efektywności. Narzędzie NBS Simulation Visualisation Tool umożliwia przeprowadzenie symulacji skutków społecznych, ekonomicznych i środowiskowych w celu oceny i omówienia tego, jak mocno rozwiązanie NBS może zmienić zdolność miasta do przystosowywania się.

Innowacyjny, społecznie zaangażowany i ukierunkowany na mieszkańca paradygmat

„Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opartym na zasobach przyrody i tworzonym wspólnie przez interesariuszy – czyli przez ludzi i dla ludzi – UNALAB pomoże uczynić europejskie miasta zdrowszymi, bardziej zielonymi i wystarczająco odpornymi, by stawiać czoła wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu”, podsumowuje Wendling. „Nasza wizja zakłada zapewnienie wyższej jakości życia dla wszystkich, upowszechnienie zielonej infrastruktury, zwiększenie bioróżnorodności, podniesienie jakości powietrza i wody, zredukowanie hałasu, obniżenie kosztów opieki zdrowotnej oraz zapewnienie lepszych warunków dla mobilności i większej spójności społecznej”.

Słowa kluczowe

UNALAB, NBS, klimat, urbanistyczny, miasto, zmiana klimatu, przyroda, odporność na problemy związane z wodą

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania