Skip to main content

Advanced Design Tools for Ocean Energy Systems Innovation, Development and Deployment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy pakiet oprogramowania usprawni pracę nad przyszłymi projektami związanymi z wykorzystaniem energii fal i pływów

Konsorcjum DTOceanPlus, zajmujące się opracowywaniem technologii do pozyskiwania energii fal i pływów, nie ustaje w poszukiwaniu sposobów redukcji kosztów z tym związanych. Analizy wykazały, że kluczowe w tym przypadku jest właściwie zaprojektowane oprogramowanie. Wyniki prac prowadzonych w ramach projektu pomogą zmniejszyć ryzyko technologiczne związane z następnymi stopniami rozwoju i znacząco przyczynią się do wzrostu wydajności opracowywanych technologii.

Energia

Konsorcjum DTOceanPlus (Advanced Design Tools for Ocean Energy Systems Innovation, Development and Deployment) bierze pod uwagę potrzeby potencjalnych użytkowników już od samego początku. Początkiem prac nad projektem były konsultacje, jakie zespół przeprowadził z 70 potencjalnymi użytkownikami i interesariuszami. Dzięki nim niemal natychmiast stało się jasne, że najważniejszą funkcją narzędzia będzie zaufanie inwestorom z obu sektorów – publicznego i prywatnego. „Udział energii pozyskiwanej z fal i pływów w ogólnym bilansie wzrósł z poniżej 5 GWh w roku 2009 do prawie 50 GWh w roku 2019, ale technologie, którymi dysponujemy, są jeszcze w powijakach. Branża energetyczna potrzebuje oprogramowania, które zmniejszy techniczne i finansowe ryzyko związane z rozwijaniem technologii wykorzystania energii oceanów. Narzędzie tego rodzaju umożliwi opracowanie farm pływowych o konkurencyjnych parametrach”, mówi Pablo Ruiz-Minguela, koordynator projektu i dyrektor ds. energii fal w firmie Tecnalia.

Prace w toku

Projekt DTOceanPlus nie zaczął się od zera. Narzędzia do projektowania pierwszej generacji, o nazwie DTOcean, zostały opracowane i bezpłatnie udostępnione interesariuszom w ramach projektu FP7. Narzędzia te zostały z powodzeniem użyte w istotnych projektach, na przykład podczas prac nad czteroturbinową farmą pływową MeyGen o mocy 6 MW w Zjednoczonym Królestwie, a także podczas przygotowywania rozwiązań korzystających z energii fal dla Sandia National Laboratories w Stanach Zjednoczonych. Mimo to niektórzy z interesariuszy nalegali na wprowadzenie poprawek. „Projekt DTOceanPlus to przedsięwzięcie, które idzie o krok dalej. Podczas opracowywania tej wersji oprogramowania wzięliśmy pod uwagę opinie interesariuszy, dzięki czemu udało się nam stworzyć pełniejszy zestaw narzędzi drugiej generacji”, dodaje Ruiz-Minguela. Nowy pakiet składa się z pięciu narzędzi, których działanie odnosi się do każdego etapu funkcjonowania farmy. Należą do niego: narzędzie do tworzenia, wyboru i projektowania koncepcji, narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji w zakresie rozwoju technologii, a także narzędzia wdrażania projektów wspierające przygotowanie optymalnych rozwiązań w zakresie urządzeń i uruchomienie farmy. Pakiet umożliwia też obsługę etapów powdrożeniowych. Zawiera rozwiązania strukturalne umożliwiające dzielenie projektów i ich ponowne wykorzystanie, a także narzędzia oceny informujące użytkownika o przydatności technologii i projektu. Wszystkie narzędzia są obecnie dostępne jako samodzielne jednostki w wersjach alfa. Zostały już udostępnione partnerom przemysłowym. Ruiz-Minguela wyjaśnia: „W ciągu następnych 6 miesięcy nastąpi weryfikacja działania najważniejszych funkcji tych narzędzi, a otrzymane opinie weźmiemy pod uwagę podczas pracy nad wersją beta. Następnie dokonamy oceny wersji osadzonych, stosując w nich doświadczenia i wnioski wyciągnięte z faktycznie funkcjonujących projektów”. Zebrane dotąd opinie wskazują, że dla interesariuszy najważniejsze są użyteczność, elastyczność i możliwość rozbudowy tego oprogramowania. Niezwykle istotna jest też transparentność. Ostatecznie narzędzia będą musiały sprawdzić się w zadaniach o różnym stopniu złożoności i w różnych stadiach czasu życia projektu, z różnymi wymaganiami użytkowników. „Reakcje były bardzo dobre. Niemal wszyscy ankietowani stwierdzali, że z dużym lub bardzo dużym prawdopodobieństwem będą używali oprogramowania DTOceanPlus na jakimś etapie cyklu życia swoich projektów”, zauważa Ruiz-Minguela.

Harmonogram poziomów gotowości technologicznej

Zespół pracujący nad oprogramowaniem DTOceanPlus ma nadzieję, że technologia ta wejdzie na szósty poziom gotowości technologicznej przed zakończeniem projektu w kwietniu 2021 roku. Ruiz-Minguela patrzy z optymizmem w przyszłość i ma nadzieję, że oprogramowanie to wypełni istotną niszę na rynku, zapewniając pojedyncze, zintegrowane rozwiązanie o otwartym kodzie, wspierające proces na etapach innowacji, rozwoju i wdrożenia. Choć projekt został przygotowany przede wszystkim z myślą o twórcach technologii, autorach projektów, publicznych organach finansujących i inwestorach prywatnych, to jego wyniki będą miały istotne znaczenie dla decydentów, organów regulacyjnych i normalizacyjnych, ubezpieczycieli oraz łańcucha dostaw. Wszystkie narzędzia będą dostępne bezpłatnie dla całego sektora energii oceanicznej w celu zwiększenia zasięgu oddziaływania.

Słowa kluczowe

DTOceanPlus, energia fal, energia pływów, oprogramowanie projektowe, DTOcean

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania