European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

European Research Infrastructure supporting Smart Grid Systems Technology Development, Validation and Roll Out

Article Category

Article available in the following languages:

Połączenie europejskiej infrastruktury badawczej w dziedzinie inteligentnych sieci

Grupa wiodących europejskich ośrodków badawczych oferuje bezpłatny dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej i powiązanych usług, aktywnie przyczyniając się do umocnienia czołowej pozycji Europy na rynku inteligentnych sieci energetycznych.

Energia icon Energia

Efektywne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych może w znaczący sposób wpłynąć na obniżenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez konsumentów, a tym samym złagodzić skutki globalnego ocieplenia. Jednak osiągnięcie tego celu wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie magazynowania, wykorzystywania i monitorowania energii. Dzięki postępom w dziedzinie automatyzacji i technologii komunikacyjnych możliwe stało się stopniowe przekształcenie tradycyjnych systemów elektroenergetycznych w systemy inteligentnych sieci. Z kolei zintegrowanie szeregu zrównoważonych rozwiązań, takich jak inteligentne liczniki, zasoby odnawialne i inteligentne urządzenia, pozwala na niższe zużycie energii, obniżenie kosztów oraz zwiększenie niezawodności i wydajności sieci. „Wprawdzie wiele uwagi poświęcono walidacji określonych aspektów inteligentnych sieci, ale jak dotąd nie opracowano holistycznego i zintegrowanego podejścia do analizy i oceny tych złożonych systemów”, mówi Thomas Strasser, starszy pracownik naukowy w Austriackim Instytucie Technologii AIT. Jednak już wkrótce może się to zmienić za sprawą finansowanego przez UE projektu ERIGrid, w ramach którego zespół badawczy z instytutu AIT, pod kierunkiem Strassera, opracował zintegrowaną infrastrukturę badawczą na potrzeby prowadzenia badań nad systemami inteligentnych sieci energetycznych.

Dostęp do najnowszych badań

Projekt ERIGrid skupia 18 wiodących europejskich ośrodków i instytucji badawczych, którym przyświeca jeden cel – wspieranie rozwoju technologii oraz upowszechnianie sprawdzonych metodologii, rozwiązań i koncepcji w dziedzinie inteligentnych sieci w Europie. Dzięki połączeniu wiedzy fachowej i doświadczenia zaangażowanym w projekt naukowcom udało się opracować zestaw jednolitych metod, koncepcji i procedur niezbędnych do przeprowadzenia odpowiedniej walidacji systemów inteligentnych sieci. Wśród nich znajdują się użyteczne narzędzia, takie jak kompleksowe opisy badań, koncepcje łańcuchów badań, kosymulacja, testowanie systemu metodą HIL (hardware-in-the-loop) oraz wytyczne dotyczące testowania systemów elektroenergetycznych. „Zapewniając naukowcom zajmującym się inteligentnymi sieciami pojedynczy punkt kontaktowy otwierający dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury badawczej i powiązanych usług, umacniamy pozycję Europy jako lidera technologii w sektorze energetycznym”, wyjaśnia Strasser.

Wspieranie programu międzynarodowego dostępu

W ramach projektu ERIGrid jak dotąd wsparcie uzyskały 73 grupy użytkowników z międzynarodowym dostępem do infrastruktury. Jedną z nich była grupa badaczy z Cypru, która przeprowadziła symulacje w czasie rzeczywistym systemu fotowoltaicznego zintegrowanego z istniejącą cypryjską siecią elektroenergetyczną. „Testy symulacyjne w czasie rzeczywistym są niezbędne do rozwoju cypryjskiego systemu elektroenergetycznego, a z pewnością nie bylibyśmy w stanie ich przeprowadzić bez wsparcia projektu ERIGrid”, twierdzi George Georghiou, lider projektu CYPRESS realizowanego w ramach programu międzynarodowego dostępu.

Prace w toku

Z rozwiązań ERIGrid skorzystało łącznie 175 inżynierów i 20 firm, co przełożyło się na ponad 1 000 dni spędzonych w laboratoriach biorących udział w projekcie. W tym czasie opublikowano też ponad 100 artykułów oraz opracowań naukowych i zorganizowano liczne szkolenia, webinaria i prezentacje. Na osiągnięciach projektu ERIGrid bazuje kolejny projekt w tej dziedzinie – ERIGrid 2.0. „Projekt ERIGrid 2.0 zapewnia wirtualny dostęp do obiektów badawczych w dziedzinie inteligentnych systemów energetycznych, umożliwiając w ten sposób dalsze prace nad pierwotnymi rozwiązaniami, ukierunkowanymi na inteligentne systemy elektroenergetyczne”, podsumowuje Strasser.

Słowa kluczowe

ERIGrid, inteligentna sieć energetyczna, infrastruktura, energia ze źródeł odnawialnych, globalne ocieplenie, sektor energetyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania