Skip to main content
European Commission logo print header

Integrated Modular Plant and Containerised Tools for Selective, Low-impact Mining of Small High-grade Deposits

Article Category

Article available in the following languages:

Nowatorski modułowy sprzęt górniczy wspiera zrównoważone i tanie górnictwo w Europie

Na Ziemi nie brakuje zasobów metali i pierwiastków półmetalicznych, ale największe i najpłytsze złoża o największej czystości zostały już wyczerpane. Zwiększenie przystępności ekonomicznej i prowadzenie działań górniczych w mniejszej skali i o mniejszym wpływie na środowisko zaspokoi istniejące zapotrzebowanie rynkowe, a jednocześnie zwiększy konkurencyjność tych działań.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe
Energia icon Energia

Światowe wydobycie materiałów wzrosło od 1980 roku o przeszło 200 % i ma to istotny wpływ na środowisko. Finansowany ze środków unijnych projekt IMPaCT był skoncentrowany na opracowaniu paradygmatu „włączania-wyłączania” dla górnictwa, który miałby działać podobnie do technologi plug-and-play w elektronice. Zgodnie z założeniami paradygmat ten ma umożliwiać ekonomiczny dostęp do złóż rud przy jednoczesnym utrzymaniu etycznej relacji ze społecznością i środowiskiem.

Wydobycie na małą skalę a nieduże złoża

Wydobycie na małą skalę oferuje potencjał działania zarówno w odniesieniu do niewielkich złóż o wysokiej jakości, ale także w przypadku dużych złóż i zawsze niesie ze sobą obietnicę minimalizacji ryzyka ekonomicznego. Koordynator projektu Kathryn Moore ze Szkoły Górnictwa w Camborne przy Uniwersytecie w Exeter wyjaśnia: „Wprowadzamy rozróżnienie między wydobyciem z małych złóż a wydobyciem na małą skalę. Określenie »na małą skalę« odnosi się do rozmiaru i złożoności działań górniczych oraz ich wpływu na otoczenie. Koncepcja wydobycia na małą skalę może funkcjonować w kilku współczesnych kontekstach – wydobycia z małych złóż, wydobycia przy zachowaniu niewielkiego śladu węglowego i niewielkiego ryzyka z dużych złóż oraz wydobycia rzemieślniczego”.

Elastyczne narzędzia dla górnictwa

Niewielkie narzędzie do górnictwa podziemnego działa z większą, chirurgiczną wręcz precyzją, umożliwiając wydobycie wybranych skał przy znacznie mniejszych zniszczeniach pozostałego terenu. Jego organ urabiający kontroluje rozmiar ziarna na przodku, co pozwala w znaczny sposób ograniczyć wymagane rozdrabnianie. Zastosowanie odpowiedniej technologii sortowania pozwala oddzielić rudę od odpadów przed przystąpieniem do rozdrabniania. Przenośna platforma przetwarzania pozwala pracować z różnymi typami złóż rudy. Wreszcie cała infrastruktura może zostać przetransportowana w standardowych kontenerach 20-stopowych, co znacznie zmniejsza wpływ transportu i rozruchu na środowisko. Model biznesowy „włączania-wyłączania” zmniejsza koszt inwestycji kapitałowych przez zastosowanie wynajmu elastycznych i całkowitych rozwiązań w zakresie wydobycia i przetwarzania. Oszczędności te można wykorzystać na wydatki operacyjne. Testy przeprowadzone w dwóch lokacjach w Bałkanach Zachodnich dowiodły, że czas potrzebny do instalacji sprzętu mieścił się w przedziale od kilku dni do zaledwie kilku godzin. Redukcja zużycia energii ma tu zasadnicze znaczenie. Modelowanie wykazało, że system IMPaCT w sposób dramatyczny zmniejsza zużycie energii oraz że zastosowanie paliwa z biomasy oraz połączenia paliwa z biomasy z zasilaniem diesla dostępne w Bałkanach Zachodnich będzie równie niezawodne, a znacznie tańsze niż zastosowanie samych paliw kopalnych. Wytyczne polityczne przygotowano z myślą o uwzględnieniu wymaganych ram politycznych i społecznych w celu promowania najlepszych nowoczesnych praktyk w zakresie ekspansji górnictwa w Europie.

Kiedy, jeśli nie teraz?

Przemysł górniczy stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią covid-19. Gwałtowny spadek cen metali, do którego doszło między marcem a kwietniem 2020 roku, jest porównywany do krachu finansowego z lat 2008–2009. Trudno o lepsze okoliczności wprowadzania wydobycia z niewielkich złóż na małą skalę. „Projekt IMPaCT udowodnił, że szybkie zaprojektowanie, skonstruowanie, wdrożenie, naprawa i ponowne wdrożenie modułowego sprzętu górniczego i przetwórczego, zasilanego z odnawialnych lub hybrydowych źródeł energii w istniejących wyrobiskach jest logistycznie możliwe. Co ważnie, istnieje już technologia umożliwiająca szerokie zastosowanie najlepszych praktyk i odpowiedzialny dostęp do surowców pochodzących z bardziej zróżnicowanych typów złóż rudy”, podsumowuje Moore. Aby pomóc użytkownikom zidentyfikować i zlokalizować małe, złożone złoża o wysokiej jakości, zespół rozszerzył Europejską platformę wiedzy o minerałach o warstwę wizualizacji/danych poświęconą małym złożonym złożom. Wyniki projektu IMPaCT pomogą Europie w szybkim rozpoczęciu wydobycia na małą skalę w odpowiedzi na wysokie ceny towarów lub gwałtownie rosnący popyt i przeniesieniu działań do innych lokalizacji przy minimalnym wpływie na środowisko, gdy ekonomiczna opłacalność górnictwa na dużą skalę ulegnie zmniejszeniu.

Słowa kluczowe

IMPaCT, górnictwo, energia, wydobycie na niewielką skalę, małe złoża, biomasa, włączanie-wyłączanie, Europejska platforma wiedzy o minerałach, modułowość

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania