Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mechanizmy finansowania dostosowane do specyfiki kraju zapewnią pewne inwestycje w efektywność energetyczną

Zróżnicowanie barier utrudniających inwestowanie w rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną w Europie wymaga podejścia uwzględniającego konkretne uwarunkowania krajowe. Twórcy projektu E-FIX opracowują takie rozwiązania i poddają je testom w sześciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Kaukazu.

Energia

Większość realizowanych w Europie projektów z zakresu efektywności energetycznej natrafia na przeszkody, których natura różni się w zależności od kraju. W niektórych brakuje ram prawnych i regulacyjnych wdrażania mechanizmów finansowania działań zwiększających efektywność energetyczną, w innych świadomość wśród potencjalnych użytkowników końcowych jest niedostateczna. Podczas gdy jedne kraje cierpią na brak ekspertów z zakresu finansowania projektów efektywności energetycznej, inne korzystają na niskich cenach paliw kopalnych, uznając czystą energię za zwyczajnie nieatrakcyjną. Celem projektu E-FIX (Developing and transferring an innovative Energy FInancing miX in order to activate private sector finance for increased investments in sustainable energy projects) było opracowanie rozwiązań uwzględniających wszystkie te różnice. Konsorcjum opracowało wskazówki dla wszystkich zainteresowanych stron z Armenii, Austrii, Chorwacji, Czech, Gruzji i Polski, mające pomóc w zidentyfikowaniu odpowiednich, innowacyjnych mechanizmów finansowania. „Zidentyfikowaliśmy najbardziej odpowiednie mechanizmy, takie jak leasing, umowy gwarantujące wydajność energetyczną oraz crowdfunding, i w każdym z krajów zrealizowaliśmy projekty pilotażowe”, mówi Andreas Karner, lider zespołu ds. energii i środowiska w ConPusUltra oraz koordynator projektu E-FIX. W każdym z krajów konsorcjum miało do zrealizowania trzy cele. Po pierwsze, należało opracować założenia projektowe, które będą realizowane po roku 2020, a następnie powołać centra kompetencji finansujące inwestycje w energooszczędność. Centra te będą posiadały niezbędne know-how w zakresie finansowania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną i zapewniały ciągłość działań określonych w projekcie po jego zakończeniu. Po trzecie, zespół pracował nad stworzeniem krajowych planów działania celem zwiększania świadomości o efektywności energetycznej i dostępności różnych mechanizmów finansowania. W przypadku Gruzji konsorcjum testuje obecnie leasing jako jedną z form finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej. „Nasz partner opracował kompleksowy mechanizm leasingu urządzeń energetycznych. Jest to całościowy pakiet rozwiązań dających dostęp przedsiębiorcom z sektora prywatnego do urządzeń zwiększających efektywność energetyczną i wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych. Platformy leasingowe w Gruzji stają się coraz bardziej profesjonalne i nastawione na zwiększanie różnorodności możliwości finansowania”, wyjaśnia Karner. Twórcy projektu postawili na leasing jako rozwiązanie o dużym potencjale rynkowym pomimo faktu, że narzędzie to nigdy wcześniej nie było brane pod uwagę w projektach energetycznych w Gruzji. Zespół zidentyfikował kilka rodzajów odpowiednich projektów pilotażowych. Dotyczą one maszyn i urządzeń budowlanych, maszyn rolniczych, maszyn drogowych, mobilnych linii produkcyjnych, maszyn używanych w transporcie oraz technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. W kraju zidentyfikowano dotąd łącznie około 30 możliwych do zrealizowania projektów, których łączna wartość inwestycyjna wynosi około 5 milionów euro.

Działania po zakończeniu projektu

We wszystkich krajach uczestniczących w projekcie zespół zaprosił interesariuszy, aby podzielili się spostrzeżeniami na temat sytuacji lokalnego rynku efektywności energetycznej na poziomie krajowym. Strony wspólnie zidentyfikowały wyzwania, luki, przeszkody i możliwości, a także opracowały raporty uwzględniające uwarunkowania charakterystyczne dla każdego z krajów. „Ogólnie rzecz biorąc, jednym z najważniejszych wyników projektu jest opracowanie materiałów szkoleniowych oraz przeszkolenie ambasadorów, którzy zapewnią wzmacnianie know-how na poziomie krajowym. Nasze moduły szkoleniowe obejmują zagadnienia z zakresu dydaktyki, crowdfundingu, leasingu, umów gwarantujących wydajność energetyczną oraz finansowania projektów. Na naszej specjalnej platformie zarejestrowało się dotąd 95 ambasadorów”, dodaje Karner. „Ponadto we wszystkich sześciu krajach partnerskich powstał cały szereg projektów opracowanych pod kątem różnych instrumentów, m.in. projekt remontu wiedeńskiej szkoły międzynarodowej, finansowany metodą crowdfundingu oraz projekt wymiany urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica w Polsce, finansowany na podstawie umowy gwarantującej wydajność energetyczną”. Prace nad tworzeniem krajowych planów działania oraz europejskiej mapy drogowej dla finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej są już na ostatniej prostej. Patrząc długoterminowo, Karner wyraża nadzieję, że innowacyjne metody finansowania projektów zwiększających efektywność energetyczną będą zyskiwały na popularności. „Nasz projekt wspiera tworzenie nowych polityk, przygotowuje grunt pod inwestycje, rozwija możliwości i umiejętności, a także przyczynia się do oszczędzania energii i wykorzystywania do jej produkcji źródeł odnawialnych. Spodziewamy się, że wartość inwestycji wyniesie przynajmniej 19 milionów euro, co przyniesie oszczędności rzędu 16 GWh rocznie i pozwoli produkować około 6,3 GWh energii ze źródeł odnawialnych rocznie”, dodaje Karner na koniec.

Słowa kluczowe

E-FIX, efektywność energetyczna, finansowanie, Austria, Armenia, Gruzja, Chorwacja, Czechy, Polska, umowa gwarantująca wydajność energetyczną, leasing, crowdfunding

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania