Skip to main content

Rheological Monitoring of Chronic Respiratory Diseases

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie naukowe, w którym powiązano krem czekoladowy z przewlekłym kaszlem

Nowatorski test bazujący na lepkości plwociny pozwala rozpoznać przewlekłe zapalenie oskrzeli i podjąć decyzję o hospitalizacji.

Zdrowie

Choroby układu oddechowego, takie jak astma, mukowiscydoza, zapalenie płuc i przewlekła obturacyjna choroba płuc, należą do najczęstszych schorzeń w Europie. Ponad 4 % obywateli Unii Europejskiej cierpi na przewlekłą chorobę układu oddechowego, a łącznie choroby te stanowią przyczynę 7,5 % zgonów. U pacjentów często występują ostre epizody, które powodują konieczność hospitalizacji i intensywnego leczenia, przy czym koszt opieki medycznej w przypadku każdego takiego zdarzenia wynosi około 24 000 EUR. Finansowany ze środków unijnych projekt RheoCare miał na celu opracowanie testu diagnostycznego, który pozwoliłby ograniczyć do minimum te hospitalizacje dzięki dokładniejszemu prognozowaniu ostrych epizodów. „Pacjenci cierpiący na przewlekłe zapalenie oskrzeli wytwarzają dużą ilość śluzu z powodu infekcji wirusowej lub bakteryjnej”, wyjaśnia Jeremy Patarin, koordynator projektu RheoCare. „W pewnym momencie może dojść do niedrożności dróg oddechowych”. W takich przypadkach stosuje się leczenie szpitalne antybiotykami lub kortykosteroidami, ale są powody, dla których warto ograniczyć je do minimum. U pacjentów mogą rozwijać się infekcje lekooporne, a długotrwałe stosowanie kortykosteroidów tłumi odpowiedź immunologiczną, co może potencjalnie prowadzić do innych infekcji oraz cukrzycy.

Czekolada, kosmetyki i kaszel

„Wiemy, że po pewnym czasie nie da się już skutecznie oczyścić płuc przez kaszlenie”, mówi Patarin. „Jednak obecnie decyzja o tym, kiedy należy hospitalizować pacjenta, podejmowana jest w oparciu o objawy kliniczne – nie ma możliwości faktycznej oceny jakościowej i obiektywnej pacjentów”. Pomocna może okazać się reologia – dziedzina zajmująca się badaniem przepływu materiałów. Projekt RheoCare był prowadzony przez firmę Rheonova. Oferuje ona usługi oceny jakości różnorodnych substancji, od czekolady przez kosmetyki po ropę naftową, oparte na badaniu właściwości fizycznych tych płynów. Rheomuco to urządzenie, które umożliwia pomiar lepkości wydalanego śluzu w celu określenia, kiedy pacjent powinien zostać skierowany do szpitala. „Naszym celem jest bardziej precyzyjne leczenie ludzi”, mówi Patarin. „Bywa, że pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego trafiają do szpitala dwa lub trzy razy w roku, a każda taka hospitalizacja trwa od 10 do 15 dni, co wiąże się z ogromnymi kosztami”. Obecnie urządzenie Rheomuco jest stosowane w szpitalach jako narzędzie badawcze i nie może być wykorzystywane do celów diagnostycznych. Aby udostępnić je pacjentom do użytku domowego, trzeba je przeprojektować i usunąć przeszkody prawne.

Zmniejszyć – i rozszerzyć

Projekt był finansowany w ramach programu „Horyzont 2020”. „Dofinansowanie projektu RheoCare pozwoliło nam na przygotowanie się do prac związanych z miniaturyzacją potrzebnych do przystosowania urządzenia do użytku w opiece domowej, a także dało nam przestrzeń do zastanowienia się nad tym, jak moglibyśmy wejść na rynek”, dodaje Patarin. Patarin opowiada, że dzięki grantowi firma mogła nawiązać współpracę z dwiema innymi grupami w zakresie miniaturyzacji urządzenia oraz przeanalizować, pod kątem jakich chorób i wskazań urządzenie ma zostać zatwierdzone do użytku. „Sytuacja różni się znacząco w zależności od kraju i systemu opieki zdrowotnej”, wyjaśnia Patarin. „Niektóre kraje kładą nacisk na opiekę szpitalną, a inne skłaniają się w stronę modelu opieki zdalnej – potrzebujemy czegoś, co będzie obejmować wszystkie te rodzaje opieki”. Obecnie francuska Rheonova planuje wejść na rynek zagraniczny, a także zebrać fundusze potrzebne do realizacji tych planów. Zapytany o to, co skłoniło go do pracy nad projektem, prezes Rheonova Patarin odpowiada: „Atrakcyjne połączenie badań naukowych, projektowania urządzenia przyjaznego dla użytkownika oraz możliwości zaoferowania znaczącej pomocy dla pacjentów”.

Słowa kluczowe

RheoCare, Rheomuco, oddechowy, choroba, przewlekły, kaszel, plwocina, mukowiscydoza, lepkość, diagnostyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania