Skip to main content
European Commission logo print header

Biogas production from non-food lignocellulosic biomass waste.

Article Category

Article available in the following languages:

Zamykanie obiegu biogazu

Przedsiębiorstwo zajmujące się biopaliwami opracowuje zrównoważony proces wytwarzania biogazu i ponownego wykorzystania odpadów pofermentacyjnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Popularność biogazu nieustannie rośnie. To paliwo wytwarzane w wyniku rozkładu materii organicznej, w tym odpadów rolniczych i komunalnych, a także obornika, odpadów roślinnych i ścieków, jest znacznie czystsze i bardziej ekologiczne niż inne rodzaje biopaliw. Problemem pozostaje jednak fakt, że proces fermentacji metanowej prowadzi do powstawania organicznych odpadów pofermentacyjnych. Zwykle są one mocno wilgotne, co utrudnia ich transport oraz dalszą dystrybucję zawartych w nich składników odżywczych. Można je wysuszyć i spalić, ale proces ten prowadzi do wydzielania szkodliwych gazów węglowych, co znacząco ogranicza korzyści płynące ze stosowania biogazu. Z tego powodu zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu BioFuel Fab zajął się próbą zamknięcia tego obiegu. W tym celu skupił się na opracowaniu samowystarczalnego rozwiązania energetycznego, które zapewnia dochodowość oraz zrównoważony charakter procesu wytwarzania biogazu. „Opracowaliśmy niezwykle dochodowe rozwiązanie, które wytwarza czystą, tanią i możliwą do magazynowania bioenergię, dzięki czemu będziemy w stanie zastąpić paliwa kopalne”, twierdzi Petteri Salonen, dyrektor generalny fińskiej firmy zajmującej się biopaliwami Finrenes, czołowego partnera projektu BioFuel Fab.

Wyzwania? Możliwości!

Wyróżnikiem rozwiązania opracowanego w ramach projektu BioFuel Fab jest fakt, że poza wytwarzaniem biogazu wykorzystuje również pozostałości pofermentacyjne. „Uświadomiliśmy sobie, że jakikolwiek proces wytwarzania energii obejmujący spalanie biomasy nie będzie spełniał oczekiwań na dłuższą metę”, wyjaśnia Salonen. „Musieliśmy stawić czoła temu wyzwaniu – ostatecznie przekuliśmy je w nową możliwość, wykorzystując odpady pofermentacyjne jako tani sposób na wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla, a także jako źródło składników odżywczych z recyklingu i sposób na zbieranie wód opadowych”. Proces rozpoczyna się od zebrania odpadów pochodzenia drzewnego, takich jak małe drzewa, gałęzie, kora, a także słomy, trawy czy obornika. Po fermentacji biogaz jest usuwany i przetwarzany w biometan – gaz wykorzystywany do napędzania pojazdów lub wytwarzania energii elektrycznej. Odpady pofermentacyjne nie są następnie spalane, lecz przetwarzane na organiczny brązowy granulat, który może służyć do kilku celów. „Nasz produkt może być stosowany jako paliwo odnawialne będące alternatywą dla węgla kopalnego, może znaleźć także zastosowanie w roli rozwiązania do odprowadzania wody deszczowej”, zauważa Salonen. Granulat może posłużyć także jako nawóz organiczny wychwytujący dwutlenek węgla i dostarczający roślinom cennych składników odżywczych”.

Krok w kierunku bezemisyjnej przyszłości

W ramach projektu badacze skutecznie zweryfikowali wykonalność samego procesu oraz jego potencjał biznesowy. „Udowodniliśmy, że nasze rozwiązanie jest możliwe do wdrożenia na skalę europejską”, dodaje Salonen. „Pomimo tego, że samo w sobie nie wystarczy ono do zapewnienia naszemu kontynentowi bezemisyjnej przyszłości, odegra ono istotną rolę w zastępowaniu paliw kopalnych, jednocześnie wychwytując dwutlenek węgla, co zrekompensuje część pozostałych emisji”. Przedsiębiorstwo pracuje obecnie nad pozyskaniem funduszy na kolejny etap prac, które zostaną wykorzystane na potrzeby budowy zakładu przetwórczego BioFuel Fab i rozpoczęcia wprowadzania technologii produkcji, biogazu i nowego granulatu na rynek. „Naszym głównym celem jest pokazanie, w jaki sposób można wykorzystać wszystkie rodzaje odpadów w roli zasobów do budowania lepszej, bardziej zrównoważonej przyszłości”, podsumowuje Salonen.

Słowa kluczowe

BioFuel Fab, biogaz, biopaliwa, zrównoważone, odpady pofermentacyjne, paliwa kopalne, bioenergia, wychwytywanie dwutlenku węgla, biometan

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania