CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Facilitating market roll-out of RESfuels in the transport sector to 2030 and beyond

Article Category

Article available in the following languages:

Zaawansowane biopaliwa przyspieszają transformację sektora transportu

Praktyczne zalecenia wspierające proces komercjalizacji i szerokie stosowanie zaawansowanych biopaliw pomogą europejskiemu sektorowi transportu w obniżeniu emisyjności i osiągnięciu celu zrównoważonego rozwoju.

Energia icon Energia

Na gruncie europejskim termin „zaawansowane biopaliwa” odnosi się do biopaliw produkowanych ze ściśle określonych surowców, takich jak niektóre pozostałości i odpady z sektorów rolnictwa i leśnictwa. Biopaliwa mają wiele zalet, gdyż praktycznie nie zużywają zasobów wykorzystywanych do produkcji żywności i pasz, a ponadto można je łączyć z ciekłymi paliwami kopalnymi lub te paliwa nimi zastępować. W efekcie może to pomóc takim sektorom jak branża transportowa w zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. „Jest to szczególnie ważne z perspektywy obniżania emisyjności branż, których nie da się w łatwy sposób zelektryfikować, takich jak lotnictwo, sektor żeglugi morskiej czy transport ciężarowy”, mówi Kristin Sternberg z niemieckiej Agencji Zasobów Odnawialnych, koordynatorka projektu www.advancefuel.eu (ADVANCEFUEL). Niestety, głównymi przeszkodami na drodze do szerokiego stosowania zaawansowanych biopaliw wciąż pozostają wysokie koszty i niepewność tego rozwiązania. Istnieją również obawy związane z ich wpływem na środowisko, co wiąże się głównie z kwestią użytkowania gruntów pod uprawę niespożywczych upraw energetycznych. „Potrzebny jest dalszy rozwój procesów, skalowanie i integracja z istniejącą infrastrukturą paliw kopalnych, jak również dedykowane wsparcie polityczne”, zaznacza Sternberg. Twórcy finansowanego przez UE projektu ADVANCEFUEL postawili sobie za cel rozwiązanie tych problemów, a co za tym idzie – zachęcenie unijnego sektora transportu do powszechnego stosowania zrównoważonych zaawansowanych biopaliw ciekłych oraz innych alternatywnych paliw ciekłych na bazie wodoru i dwutlenku węgla pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych. Wspieranie procesu komercjalizacji zaawansowanych biopaliw w znacznym stopniu pomoże sektorowi transportu w osiągnięciu europejskich celów w zakresie odnawialnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych.

Promowanie biopaliw

„Zaczęliśmy od scharakteryzowania zarówno obecnego stanu faktycznego, jak i perspektyw na przyszłość, jeśli chodzi o stosowanie paliw odnawialnych w Europie, aby wypracować lepszą strategię pokonywania barier blokujących wprowadzanie ich na rynek”, tłumaczy Sternberg. „Następnie zbadaliśmy wyzwania związane z dostępnością biomasy oraz sposoby na ulepszenie łańcuchów dostaw i opracowanie nowych zintegrowanych technologii konwersji”. W ramach projektu ustalono, że choć zaawansowane biopaliwa mogą przynieść wiele korzyści gospodarczych i środowiskowych, potrzebne jest większe wsparcie polityczne. Następnie przedstawiono szereg zaleceń dotyczących polityki skupiających się na pozyskiwaniu surowców z biomasy, doskonaleniu technologii konwersji i promowaniu biopaliw wśród użytkowników końcowych. Zalecenia te są skierowane do decydentów i zainteresowanych podmiotów z całego łańcucha wartości zaawansowanych biopaliw. „Na przykład jeśli chodzi o mobilizację surowców z biomasy, zauważyliśmy, że planowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich powinno być połączone z zachętami do produkcji biomasy na potrzeby wytwarzania zaawansowanych biopaliw”, dodaje Sternberg. „Inicjatywy dotyczące wsparcia finansowego powinny uwzględniać logistykę związaną ze zbiórką odpadów i biologicznych pozostałości”. Z kolei rozwiązania z zakresu polityki powinny brać pod uwagę koszty opracowania innowacyjnych technologii konwersji energii. Co więcej, należy rozszerzyć istniejące programy finansowania, tak by uwzględniały produkcję energii ze źródeł odnawialnych, a także zadbać, by inicjatywy mające na celu budowanie zdolności i tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych realnie pomagały w pokonywaniu niektórych barier. Chociaż sektor transportu drogowego będzie prawdopodobnie pierwszą branżą, w której zaobserwujemy wzrost eksploatacji paliw odnawialnych, przygotowanie na podobną transformację sektorów morskiego i lotniczego będzie miało decydujące znaczenie dla oczekiwanego sukcesu Europy w obniżaniu emisji CO2. „Bez celów dostosowanych do specyfiki tych sektorów ta zasadnicza zmiana może być jednak trudna do wprowadzenia”, przyznaje Sternberg. Zapewnienie zrównoważonego charakteru zaawansowanych biopaliw będzie z kolei wymagało monitorowania i weryfikacji w całym łańcuchu wartości – od surowców po eksploatację przez użytkowników końcowych.

Jasność i pewność

Wspomniane zalecenia można znaleźć w publikacji zawierającej raport końcowy dotyczący projektu. W ramach prowadzonych prac zespół projektu stworzył również narzędzie wspomagania decyzji i narzędzie do analizy końcowego przeznaczenia, które zapewnią zainteresowanym stronom większą jasność i pewność w odniesieniu do zaawansowanych biopaliw. „Wyniki tego projektu oferują dokładną charakterystykę wyzwań, z jakimi należy się jeszcze zmierzyć, zanim wprowadzenie na rynek opłacalnych zaawansowanych biopaliw ciekłych będzie możliwe”, wyjaśnia Birger Kerckow, szef działu współpracy europejskiej i międzynarodowej w Agencji Zasobów Odnawialnych. „Oczywiste jest, że osiągnięcie ambitnych europejskich celów dotyczących obniżenia emisji dwutlenku węgla do 2030 roku i w kolejnych latach będzie uzależnione od rozwoju rynku zaawansowanych biopaliw ciekłych. Paliwa te można bez problemu wykorzystywać w ramach istniejącej infrastruktury paliw kopalnych, a ich stosowanie w konwencjonalnych silnikach spalinowych wymaga jedynie niewielkich modyfikacji”.

Słowa kluczowe

ADVANCEFUEL, biopaliwa, dekarbonizacja, obniżanie emisyjności, zrównoważony rozwój, energia, emisja, węgiel, biomasa, surowce

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania