Skip to main content

Transition paths to sustainable legume based systems in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rast održive poljoprivrede preko lokalnih mahunarki

Da bi postala održivija, Europa mora diversificirati svoje poljoprivredno-prehrambene sustave. Prema jednom projektu EU-a, to počinje promicanjem uzgoja i potrošnje domaćih mahunarki.

Food and Natural Resources

Prehrambeni sustavi imaju značajan ugljični otisak, čine jednu trećinu emisija stakleničkih plinova na globalnoj razini. Stoga je hitno da sektor postane održiviji. Male mahunarke mogle bi napraviti veliku razliku. „Većina emisija iz poljoprivrede dolazi od stoke, poput krava i svinja, te upotrebe sintetičkih gnojiva na bazi dušika”, govori Pietro Iannetta, agroekolog na Institutu James Hutton. „Mahunarke, s druge strane, održiv su nutritivni izvor, za hranu i hranu za životinje, koji se može upotrebljavati i kao gnojivo s prirodnim dušikom.” Nažalost, čak i ako postoji visoka potražnja za mahunarkama u Europi, većina se uvozi, uglavnom kao soja ili za hranu za životinje. Također često dolaze iz posječenih prašumskih regija. „Da bi zaštitila svoju nutritivnu sigurnost i ekološku dobrobit te promicala prijelaz prema zdravijoj prehrani, Europa treba diversificirati svoje poljoprivredno-prehrambene sustave promicanjem domaćih mahunarki”, objašnjava Iannetta. Da bi se to postiglo, potrebno je povećati suradnju među brojnim akterima u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, suradnju kojom djelomice upravlja projekt financiran sredstvima EU-a TRUE (Transition paths to sustainable legume-based systems in Europe).

Prema održivijem sustavu

U srcu projekta je želja da realnost postanu održiviji poljoprivredno-prehrambeni sustavi na temelju domaćih mahunarki. „Znanje o takvim sustavima te želja i potražnja o njima postoje”, napominje Iannetta, koordinator projekta. „Projektom TRUE pomaže se u spajanju i osnaživanju relevantnih dionika te, preko inovacija i suradnje, u utvrđivanju i ostvarivanju najboljih putova prema stvaranju tih održivih sustava.” Iako još uvijek traje, projektom je ostvaren značajan napredak. U njemu su utvrđene ključne prepreke i prilike te razvijeni korisni alati za sve aktere lanca vrijednosti. Oni uključuju alate za analizu ciklusa te sustav potpore odlučivanju „Pathfinder” koji predstavlja prvi alat za procjenu održivosti duž lanca vrijednosti za poduzeća. U okviru projekta TRUE lansirano je nekoliko inovativnih proizvoda, kao što je potpuno komercijalizirani Nàdar Gin u čijoj se proizvodnji upotrebljava grašak za izradu „klimatski pozitivnog” džina i suproizvoda s visokim udjelom proteina. U projektu je napravljen i njegov vlastiti zaštitni znak CoolBeans® te je u okviru njega napisano nekoliko znanstvenih članaka, sažetaka o politikama i izvješća. Čak je u vezi s njim objavljena i knjiga recepata s mahunarkama!

Nakon projekta TRUE

Projekt je imao važnu ulogu u pokretanju nekoliko inicijativa na cijelom kontinentu. Jedan od njih je Legume Innovation Network (LIN). U suradnji s projektom financiranim sredstvima EU-a LEGVALUE, cilj je projekta LIN povezati poduzeća usmjerena na mahunarke i nevladine organizacije radi podržavanja održivog komercijalnog razvoja u Europi. Projekt TRUE ima ulogu i u klasteru Crop Diversification Cluster (CDC) u kojemu se okupljaju partnerske organizacija iz Europe radi povećanja učinka istraživanja o diversifikaciji usjeva te poticanja primjene inovativnih diversifikacijskih mjera. „Ovim se dvjema inicijativama osigurava da će posao koji smo započeli tijekom projekta TRUE imati neprekinuti i trajni učinak”, primjećuje Iannetta. „Nadam se da će se ovim inicijativama iskoristiti zamah pokrenut projektom TRUE te nastaviti stimulirati inovacije koje ćena kraju definirati održivu poljoprivredu.” Projektom se trenutačno promiču njegovi alati, metode i strategije koje bi se mogle prenijeti u nove projekte usmjerene na mahunarke.

Keywords

TRUE, održivo, CoolBeans, Nàdar Gin, poljoprivreda, mahunarke, poljoprivredno-prehrambeni, ugljični otisak

Discover other articles in the same domain of application