Skip to main content
European Commission logo print header

WeCount: Citizens Observing UrbaN Transport

Article Category

Article available in the following languages:

Občania v čele mestskej dopravnej politiky

Pokiaľ ide o mestské politiky, často sa stáva, že samotní občania vedia, čo treba zlepšiť. V rámci projektu financovaného EÚ sa v piatich európskych mestách zaviedli nízkonákladové systémy monitorovania dopravy, ktoré obyvateľom umožnili formovať mestské dopravné politiky.

Transport and Mobility icon Transport and Mobility
Society icon Society

Doprava je niečo, čo ovplyvňuje väčšinu obyvateľov miest, či už uviazli v zápche, príliš dlho čakajú na verejnú dopravu, snažia sa chodiť pešo, alebo trpia znečistením. WeCount (Citizens Observing UrbaN Transport), projekt v oblasti občianskej vedy financovaný EÚ, zahrnul obyvateľov do zberu dopravných údajov a poskytol im dôkazy potrebné na presadzovanie nových dopravných politík. „Cieľom nášho projektu bolo umožniť občanom iniciovať proces tvorby politiky tým, že budú zbierať dopravné údaje pomocou automatizovaného senzora,“ vysvetľuje Kris Vanherle, koordinátor projektu WeCount v agentúre Transport & Mobility Leuven. „Chceli sme posilniť postavenie občanov, poskytnúť im prostriedky na zber a analýzu dopravných údajov a formulovanie riešení miestnych problémov s mobilitou.“ V rámci projektu WeCount sa realizovalo päť úspešných prípadových štúdií, do ktorých boli zapojené stovky občanov v Cardiffe, Dubline, Leuvene, Ľubľane a Madride. „Preukázali sme, že tento prístup funguje pre rôzne mestá s rôznymi výzvami v oblasti kultúry a mobility,“ hovorí K. Vanherle. „Vo všetkých prípadoch ide o príklady zmien v teréne, ako sú spomaľovače, zníženie rýchlostných obmedzení a zmeny v premávke – ako priamy dôsledok konania občanov v rámci projektu,“ dodáva.

Využívanie miestnych znalostí

Pri projekte WeCount sa použil existujúci senzor na počítanie premávky, známy ako Telraam: nízkonákladové, technologicky vyspelé zariadenie, ktoré si občania môžu nainštalovať na predné okná svojich domovov na monitorovanie okoloidúcej premávky. Tieto senzory odosielajú údaje na špecializovanú softvérovú platformu, čím všetkým používateľom umožňujú jednoduchý prístup k údajom a ich vizualizáciu. „Vylepšili sme tieto senzory a platformu, aby sme zjednodušili používanie a inštaláciu z pohľadu občana a uľahčili riadenie projektu občianskej vedy z pohľadu výskumníka,“ poznamenáva K. Vanherle. Napriek tomu, že hlavnou súčasťou projektu WeCount bola technológia, je to predovšetkým projekt občianskej vedy, dodáva. „Spolupracovali sme s občanmi, aby sme pochopili obavy v súvislosti s miestnou dopravou, samotný zber údajov, interpretáciu údajov a vytvorili prepojenie s politickou úrovňou a umožnili dialóg.“ Obyvatelia majú dobré predpoklady na to, aby porozumeli špecifickým miestnym problémom, a dokážu vysvetliť niekedy neintuitívne trendy nájdené v dopravných údajoch. Napríklad, zatiaľ čo ráno a večer sú typické dopravné špičky, niektoré miestne ulice vykazujú zvláštne vzorce používania, ktorým odborník na dopravnú politiku za stolom nemusí rozumieť.

Mestská politika prostredníctvom zapojenia verejnosti

Tím WeCount chcel vytvoriť systém, ktorý by mohli replikovať obyvatelia iných európskych miest v budúcich projektoch občianskej vedy. Objavili sa aj dva informačné materiály: jeden sa zameriaval na výzvy prispôsobenia metodiky občianskej vedy online prostrediu, ktoré je potrebné z dôvodu obmedzení spôsobených pandémiou COVID-19. V druhom sa vyzdvihujú úspešné príbehy z projektu WeCount a to, ako môžu získané poznatky lepšie sprostredkovať informácie budúcej mestskej politike. „V konečnom dôsledku sa v rámci projektu spolupracovalo aj s miestnymi a regionálnymi orgánmi a mestami, aby sa im sprostredkoval potenciál zapojenia občanov do procesu zhromažďovania údajov,“ hovorí Cláudia Ribeiro, projektová manažérka v POLIS, sieti európskych miest a regiónov spolupracujúcich na udržateľnej mestskej mobilite. „To môže viesť tvorcov politiky k tomu, aby prijímali informovanejšie rozhodnutia o plánovaní a riadení dopravy,“ dodáva.

Keywords

WeCount, doprava, mestská, počet, občan, veda, senzor, politika, údaje, dôkazy

Discover other articles in the same domain of application